OCR Output

- ( «--i«-.s—««»--sp.
—«-«—O-—---·z—--T « , »

I . " «
« » s »I- «nI«-Iu..sc-c..k 1«4-.- «. .«m1«.--.«I«.·,»u..-...s su- ..».-¬

.ülmtda wid oglmfamt bergningswädcr ej kunng qk sitz-Cecina -s

spädes ördar ethålla fullgodt utsäde. » »
ruket as eldrior kan sålunda ej annat an sforordas, men

ingalunda kan man püräkna, att fädesjkördarne alltid JkolJa
kunna räddas genom deßa byggnaderz ty c de"traikter, der sckdes¬

» dlingen bedrifwes uti en siörre utsträckning, kan omöjligen all

äden ring, ütminftone ej på höstarna eler wid den tid hon"skall.

inbergas. Emellertid kan mycket qf sädesskörden räddasfrögt
förstörelse sgenom .eldrior, och önsklrgt wore axt sädatza for- sa¬
desbergnisngen wigtiga bsyggnader blefwe allmannare afwen hos
oß, synncrligast uti stogstrakterna, der de ustsan stora kostnader

kunna uppföras och der man ej behöfwer köpa det fök dekas app, sz

ieldning nödiga bränslet. ¬

. Af wads ofwan anförts framgür äfwen, att den säb, jom
man ej : ar tillfälle att ritorka, kan genom omforgstll skylmng,
snesning seller häßjkning förwaras, sä att horx af oblcd wäderlck
ej stadas. Det beror ttllswäsendtlig del pü Jordbrukarens um¬

tanke och püpaßlighet, hurn stördearbetet lyckas, och den, som« :

smfdkgstllt stöter sm hus.hüllning, kan-wanligen, äfwen under
ogynfamnxa är, rädda sma stördar. . . ¬

Enkigk Kougis Maiw Naviga Wes kiri Kx Wet. Akademikn
» af den 2 Juli 1858, stola de smä Almanachvrna hädanefter för- .

jäljas häftadg vch skurne för 14 öre R:mt stycket:"" kommandes
den,v sonst wügar stegra detta pris, eller wid förfäljningen af

- Almanachok ej Mike är förfedd med häftade och skurne

för 14 örse stycket, att böta 50 der ijt sör hwasrje
Sütlg fådant waerträdes. - . .

IX

- " fom under fasiställda
nen, TIeras födelse-år,

Wid J868 års lbörjam
Utsknfning till NatioyabBewäringew ne är¬

’ Audrgkrassm eftexk scjlldlx 271 är!
Txedxe klassen, af dem som fyllt 22 är¬
errde klassen, ’efter fyllda 23 är,

k

Fisxstq klug

Tabell« s

Fem klagfer »utwifar, iförsta komm-—

· « sym wtd 1868 års början äw under- I

astczde uxskrtfmng Fch I .se«dnar·e kolumnen det ärtsale med .

hwarvvs Utgång pp aro owxlqultgcn berättigade, att tfrün «
allmgnna Bewarmgexi eutledigas.

20år. . .

Femte klassen, af 24 ürs ålder.

I

underkastade danfkrifk flxltet af

sen«,« Ynglingar af fyllda

O

« Wid-1869, arg börj«an, da de, foxn

höra till nästföregäknde sürets Femte
klasz, "-entledigas frün s Bewäringen,
förändras klassferua pä sätt fom följer:

« Första flossen

.· Andra klassen, . . . . . .

)
o-«-...

Tredje klasfen,- . .

F

O

jerde klassen, . . . . .
emte klasser . I. , . ,

Och sü widare m: efter lannatx

«- — —.-,«.---..—..-.-.

. "¬

O

V

O

I

, Ynglingar af 20 år ..

l

— ; Entw¬
iFFådenxk gade med

nedmp .

nämde är.

» .
1847 , 1872 I·
1846 -. 1871
1845 1870 ·
1844 1869
1843 1868 «¬
1848 1873
1847 »1872 , H
1846 1871
1845 1870 " s .
1844 1869 ,

« ......... . ,-—-.-........« ·..»- » - .....-... — s s