OCR Output

W W -—»h.....

.1.olsu»u«hkk :.-k«.s- » s.

TWUU geer .- Rkas ih öjd stwerx Jdertta .· gsäixdsslehwakh mer aller Miit-T
«sdrekszefterskädensxlsängdkxupplägges . ännu ett dsyliktx af stadigxs

wirke, på Werke band-s Päjjs dåda Isidor-sein den«-Meyer stüngeuk

ffållas sädeskärf Free-hielt Sätt, bundnct,—-«·sdm waitlig-t-, - ü mid¬

den set-f kärfswekek amtidisgxt bindes etx behöfligt and-ei Lief-war¬

"axttupphsängæpüxden öfwersta Ringen-. Deßaxsednarshsspmsdöra ·

wasrassutåskmed-kett,hü.rdt"bdnd näre wid--«-stubbändan, beuas fe¬

. dan ;.:n1idt-it1es, samt, upphängas helt täty och bilda sålunda sitt-»

akiiika sgodxt halmtaxk öswser dein usndre fädxegm HAer på de einbre¬

·ärfwarne. sitta alldeles "«skylda -a«f de öfre.nedhäxtgande-shwilkasx

axzifåfdmieedät swåidde, ickes kunna szvnderligen ljkadas af regnet,

III-da alltf.amsm"ams2ljkwål är. löst, kau hwareeswindflägt oder-Li- , ;

higedeadtsspelassin ech. nppjtorkaden fuktåghet, sahen möjlsigen kun-;

nat-Einwän. as· Skutljgen upplägges xäfffeitx(lsösisngen); aldra öf-»
» weieft,soch :— alle äßjaw siynassslutaåt nügon sidak hör man med

ers-ach kenn-kan- gäfs felstångpuppstösdja densammax xDåksädien jä¬

lusndaiårupgpjnthkskau man .äfwen wie-den bergadspoch skyddad,s« Izz
sä- atc honkkej -tggerxfkada.- »Man sbjeljöfwer ej-. seen annarsz liik.- g :

somikstjälkw ein- indgrra -—-s7h-al2ftovre laß-s mellan creg-xrskuvar11a-, utan
kanmmess d lugre wsätitamsed imkörningen, teils stjenlig wäderlek in¬
teäffarE »Ach-HERR ifuxllkomdigen uppxdrkatx »Ar: -toxrksiällningest
tojijkifådffkäxexwan -—med.ssct squp knif banden,««införer Hoch trö¬
stet-dem -·Ijikak smeds dek saner Materialierna ochr axkxsetskostnadens
wid dennaxmethdd grossobetydliga i2jemförelse nie-d den fördelen

. v-« « ,
W«I«Jk-1«..wj ».- - « «

.-.
-.’ .«

's »
i.

X

År

i
»F

att få sin gröda wälbehållen under tak. Då wanligenspwid stär-; ".

deåjsmän Meiste afwakta itsohrkwädxerkför satt stärkt-»neh- skyl-a,- kan
may-Inn gsöxgassdetfa«knmx-a.xfdftän hulmen är Wåtpzoch har man«
Matt-is godtjdizs innaiä ssjjdenskbörjatmälstaipå åkerne Uppsatt denj¬
summm ifanct man sediueziwara ;s«äker, att den, äfwen 1 fwårafte
wäsdevjekzslideewide mindre skckdaj,lv iän am den Mist-stritt oskurenkz
Männgktdrdesxjäeesställa:;sjg,.s att en erimltgt Herz zmängd . stör; ojkch
Yärdsefssstill detwsheißjniifuges Heller fkdledwgssssätstxkådgåxz Dei-te ä¬
Itkwäxxrejefalletk man ««kaess fidtta kärfwaena hielt Wes-, ech- Ltkkssfdrsä
Merkur- .·wi;sa-,s ask-sticht- heddra indexes-streckewes-wes etc

¬

NR

dseäiiladt sind-Mikng seid-;- Hästztlsdenk Tit-de des-d, fomsftåijseät
bondens kalftäpp,a,» nedta ensdchspässdse dgfät ueswäaxdjvmssnzs
en atmen tillgångfs deessti1 «gsifwee,"ska11e«sofkast) fdrflü satt fråxt
Zirskämnsing rädda hansxsädsesgröda.s » -"»« : .
. Der Mdnhäirs eldkkket underlätfas vch tryggas« fädegfkördeie
derjgenmxx zhögft wäfejidtligeit Sächs kmd si Mark-Risier ssü fort
den dlifw«it"bi1"nde1t.3 MERVWVUMMZärjalltid ·«tr-d)sgg«ad actk kunnza
få bewarad sekx myeliesrik hdzxsp Meter-TM s·.-.- :. - ..

» Af eldrior«s findest flewsss «ag--,- merk dch mindvefuillkomligja
samt xäjmplige ·-fözå sstöere spch sini-ki«dre .·jord«er7k. s Des : eniklafte-..och
fdr allmogesnjs deydsf bsjäst Psaßåude äro de Finsksa stdørtefa," sfoiin M¬
wext finij fleiseftsässdes . has .v«ß nich Muskm ü«prdr«ds till Muske¬
billigt pris.s Gen-Im sådaim eller audraquklskdmkligare eihyggw
der kansallstid jordbukaren Mai-a tryggasds atesssäföv ertets behof

wäl wirke-di ach godt utsäde, shwikketsrise en— hö» «ft-i7 wäisseddtligs sink,
E .

ty afs"utsäsdets beskaffenhet bestämmwäfwdtrriski Estowssdclssskördeees.

- Uti regeiår ---skörd’adts och före fådsdextsej edejkctdst utsädes lesmnnirk alk¬

tid en fwegsädesbkodd ochssefteenißwäxtzk hwaktsiklkspkosmmersatt

Anders-I WätürLfäsdmz der- ricw jaknasz sdftäst iejlssanijesr säuberglcas

och aftröskas nog tidigt för att-.skEUmja"-ssbssgiachaszxstilliMtfiide jpfd
den tid, då såddenborde fle. Saknar jorbrukaren ria och eger
han ej-.«tillgång till «ga1nma«l« god vch fröbar«utfädesråg," utan
Uödgas efter ett regnår få kin» sent skördade och bulxm säd, så kan

wißszäxk llftinkutsliglxnUnd-M M .—.—.. och Märstaf flade efter· etst regn¬

år är Wankigkn de.1e, att föjjjeiude .åretsgzssseddesj;k»öxd» .,Ixierex1dels Iet¬
fuller högsktsofsöxpcxlakti t-« Wislmfwasrån«—f.öesegåc.udes renmånlge

»ermpe1hekpd",.osch jor brukiwue bordesjäkax käm fisiiise wegksezk

attshafwe fijlkgpbsfpamijål Mk ictfiidessi söser d fr-·eeks·deksejtasåeet

still bei änderVsellee ockijsgkdscaxsig .u"twäg att köpdi südanifärgden «

WJXWT Pest eg: . a ikösrdeexhåxeisxl iej seylle sxwara Hävxplig—iI-Genoer
eldrior kan beho wet af Utsäde m. m. aMd lämplich es sähert
fyllas, och de fom bygga sig sådana riijn wiündsäf erj"" ejskcke
ringafördelem att de wanligen tisll höga priser kunna afytstra at¬

fäsdessspanmål till fan grasenars och aner hwilka ej ega «rior och "