OCR Output

Nr

Weim. Hdttkärsjwarde gis-case stsxe och dedredas est-er dckfätde ¬
jin en med -st.xåändgx3ea« så att. de WHAT-e des-U Imde sädew
Förfksa hattkärfzwen (-hattbsandet) lässes- medssråändan åt öfter
pch med ger åt westerz den andre med. steåändan åt södeie geh »Es

aer åt non-, den trfdje med nedre tin-dem åt weiter ach den öfre «Z»- s- ¬

et öfter- Textes-den jerde need ftråäzixdan et ner qer ask»,;.» «
Pdeki De fny hattkärfswarne täcka de niedre krmg kraken Upp—- szz
.tällda, hatt-en täcxkex tixll hälften sig helf, ach de bqu sijjgs hakt-,
kärfWAstUk fom ejäro täcktak ligga med aer m-ot.öster»9ch sddek
samt Mka estets ivtråffedt regu lättcligen wid fdrfta hies- euer z;
solsksssnswädses EU Omssrgefullt u psaitt «ri.ske«s eucekmkskyl siek
gansia läng Inst-IesV utan.s·att s.ada-s, och one weis-Idng- j»kk- .
krässMdE Tegmväder fädenihattdanden skxIlle gross «så tagqscspz
Danks-ZUde jthe löfingen Usom sedan den« bliflmt ,h,oprässqd, in¬
Tücke-s- Mellan kärfwärna uti rökem färfktldtsdclj aftröfkas main »z;
blarxdning med de oskadda skdlkärfwarna5 på deztta fätt sår man
den mältade elleegrodda säden för «sig., seh deusamnxa kqn med- I: — i
fäkdel Uuwånxdastxll gröpnjng och Utfodringåt husdiumy und «
dek det Man ekhållerden ofkaidadesädm oblandad och txenlig
iå Wäl· för e et behdf till dröd m. m. soxn till afsalix .. «
.. Stsack vlar hafwaxfözrs höstsäd äfwen--b1i-fm"it med imm¬
gång unwäuda och göme sülundmspEfxchesm seiden »wes-ach
»indeis.- fammanföms Dch«Uppsätta-8 sädessskärfwak ti« fä stor
«1xkyckenhet2,, att starken uti hatten blir omkriug»1--z mkisndre ein » «

. . . . - . « I.
. s . z: . . . h
. - « , s ! i

Willst-TUTTI Wem hissdertigt för peläggeingeg as keck-sings-. - j« s

kärfxpexna ochvföt torknängenz ty för denna fednnre dr det för-.
månligu d atx siädeisaxen stü sü fritt ach lustige fom fnöglsigt Se¬

hdxm sta- en biifwit sattz..tsäckes den mdd scideäkärfway hwilka .

Iäggas.«""imed axändarnaisi midten saf"«stacken. es »;något»äfwesr «
hwaraudxmjanzt med tdtändarna öjxverikjytau e ftackens sidor,
Hatt des bildg lcikasom ein ta.kfot. detute dexma sålunda aw¬

» · « vl Mys¬
MMOJIIkkst ..«. -stolN-»k4«-ka Lagka . JM.-I«.L-xa-H«-« k. .»s .

H« . l

was-tu betäckmyg rieth-Mk en -:störs., samt site XWdzetsadi mir-badis¬
, Amme och dgbboltxiså Umg- isom en saf Kdeskärfwarnaux
mm stät-. träsdkeq .en-z1t-ssdch iuwändhatt " »
» m bestsrtfwjxts wtd trxndkaylarnap Demm hattkiirfwe utbredes ¬
ji« qtt den htldar etx "tTak-öfwer stackens midt," Hoch --ofw.anpå den«¬
amma stät-reden mindre-Tom e1«br

. På
rfwke,- så behandlad

y·tes.,s man Nimm-er att med

· ach hänge ned Zeisswerkförrahattkässrfwsem hwardsöppdingsdein

ldlunda txlltäcker. Om man nfsslaxgstrsdskad halmk

illa öfwerst sittande h
Damm ssistbernäldeDsmås

öv den sista

ALTER-OR ENwa -1inga axd etäscktazssoch

hattay dms de wid sädens

stildt tillswaratagas-, -begagnass«flere år å rad. ——-—· Råg och we

uppfsatta Häde stackskyslar, kunnte -askadade·för
flera weckors«schållande regn,

inkörin fär¬

ste,

· , war-as under
s« 1a tell o·ch-:-m—ed lewnas stäende

utc pä äketh stillssent pä Zösten eiller början asf winternszssdock

är det Merk- att åkerfältet

särwid ej sbör wara insådt med flüs¬

wer ellee gräsz emedan detta -.skulle qwäfwasdch gänhdä
bet en süssxäcxg tid kam-use- att way-a täckt af fäden ruti stack-ka¬

« larna.

fas eller häßjas.

Snesningen tillgür fålundmsze

Fisekvårseid er dezt stamplegast mt Jdeiffauidxa entingeix sue¬

ar il bercdskap jema¬

tjpcka,.s5. dlnckir slåmgwszwäl rdnfade qdsz bäda «"änd.ar hwäßta
starker- (kra-kstör.ar,s feeköstörarN"--hwil-kc.t«Uedfättas djupt vch stddigst

uti jvrden, i rate-linker- längd efterkäkrarnaxss Påden sålcindfd
förstsps tenE kärfkde,s sü« att stören frün rot-.¬
kävfweu,- som- med rotändan sökesssned

Yppsattæsstören trädes
andan gärmidt igenom

till marken pchsmed axeie blie« stående

sså mångg kärfwar som«
jå att »denna yüsrs midtt

teäddackärfwatydUppbäddss of« den nieder-Fa u ,
kärfwen, och häeega alld-t·7me·sdssaxen i du Intandd

föder.« Gent-m z«-d«"et·m sklz
hwtla pså Larven-F aer «

-u-ppreitt. Dereftesr NEM¬

erymmas i ·Iiggande ställning pü-«stö·ren,

Lkstgendm bdndesni.,« Depäs

kningssätt komm-er aldrik

wen,«« ach denn-a sanft Hals

Etstångeni » upf

.( »
is l .«·
» .

ppksättståejxpe spkH

Isjallnmg mdst
«något dx att

» ««bot"tenkärfwens.stäro skydjsz tede ’t,kf den« ··o
man lrggande Iförstækärf

cks wider-e fö

. «

¬