OCR Output

I

nästan nteflutande be« as nadt. Sädeskär warne xf re a L J m- hatmbands ; Dereffklr gär. man en hakt af twå fädeskäkjwaks
lünga rader parwis mgedgaxm stödda emotfhwamndäk THE-L Manch attdeßahopl«aggas»1e11-Itmed rotandqrna och hopbmdas
säden sättes i öppna längskylar d. w. s. utan betä.ckning; wär- mcd F« «starkt.b»ank?x spk UUW axen..spm mömth sedan klrytes
»- jäden uppställes deremot uti tii ta» lån skylar, sålunda attstäfset " banqustpeniwld bandeks så att stubbmkdarns af halmen spandafs
, (löi11·gen) lägges ofwanpå fkylarne Iilk betäckning as aer ade« ««s. Ummka ofwer axens hwllkatpå hakten sarws Vfwer skylms kokkjma
» » i sisylcn Uppställda sädeskärfwamæ Uti lüngfkylar torkar sädzen -. inüt de andra iaxen Tamt tackas Ienxte deßa af hattbandets Iemt
» . hell hastigt, och är wäderlekm gynnande, kan hon inköras inom »z» » utbredda halm, somnår rundt omerng»ofwersta delen qf skylen.
. s ja dagak gsisr dei you skukiis. Dem ikmke käkkhkkm qui-pp- Dkt håk som gensmz hattkastpcus wandnmg Eim- siiti deines
. ! sätta skylarna, utgör bemälde bergningssätts företräde framföe UND kackes MedELU anvgnmmdre hatt, som»satteek med aer »
I -. de andle men olägenhetema» spm åkfölja dahme äw Pdngande nesdåt på den forka. BETTde hatxarnei fastbmdas flat¬
. anpka skdan ganskmstokm Wid,regnwäder skadas flördm lätt -» ngen med halmband, fornlaggasj kors oftper hwarandra« och
» särdeles den i öppen skyl satta höstsädcn, som derwid gror od; fastas wldjkylens ytxxespdeskarfware Ä en säumdanrdenmgm
- skäinnjes. Wid blåswäder falla längstylarne omkull och müste UppspEt fadesflyl täckas dF U?1dm..bande1ks ax af hattamas ofh
ontsättas, likasü dä de af ihållande regn nedtryckas och samman- - dcßa aw genom dems stallnmg anZeU tlll en del skyddawfor
; » packas. För deras omsättnmg erfordras dü icke obetydligt arbete 9 H fada genom regne allPeUstUnd detta..latt afrmner och thhaImM
oka mycken säd spilles härwid-. Atti regnår begagna detta skle UT Hart torkar WTd Intrassande blåswchers .. — . .. s¬
nmgssätt är detdklokäste jordbrukareu kan göra. Han äfwen- Hi .. Ett akmats «c.«fwenled·e-s godt satt Tor sadesskylmpg ar FU¬
« tykak dkkjgenom att kå siu sähesskzrd fzrstörd, och den klagan wandandet af f. k. krakrokax. Deßa sadesjkylar,»s1»)·1n ngmaut
g. spm allmänt höre-s under wütår, att säden skadas af regnet hat- s-: bFUkas T Smålandpch de? waeu endaspkallas wklIr - UPPH
kxll wäsendkkjg del sin grund uti detta sü föga betryggandeIskyl-s sqttas sålunda: J raka ltmer utefter åkrarna ne·dsattas»på
ningsfätt Som det alltid är osäkert, hurudan wäderleken kan L«,- längre euer kortare afstånd srån hwamndra« efterssadens storre

bleswa efter sedan fäden ums ar det·rådli a t att icke be euer mindke bördighktf Himr eller krakar« Omkring hwar och
sjg akldekka skyknjngssättkutaug stället wäer Lågot as de III-IT » en sådan stallas 12 sadeskarfwar, sülunda att twå personer, som

skåkåmklsssämns spm IW stöm Wh« W stördsns W- ILL-IM- Esskkåålkkkä TIZLTFFLPLHEZEHIZZPETRENZ-III

ITriUd Iak « w« ·- «-. .- -- ; " « andra p-仫hwiar sin sida om-kraken. Påsammafxittsättasiwå

fand samt Es ütskåfigsnxzkskxläzgkt IDPeIIJZsZIZaJOÆLIgZ .« andra kärfwar midt emellan de för.ra, säfwenledes ipå hwar fin
Sädeskärfwame siällas ü t-« d · å » « - ,’ - ida om kraken. —Widare likaledes fyra kärfwarutanför de fyra

« « sont m»"·l·« t d p W an an s tatt mpll hwarandm I« örsta. Derefter fyra --kärfwar midt emellan (uti öppningarne
-« ! . was-a Färle XII-E- ITHEka-TIERETZZZIIEFFTMFZZWEBFF « lTI« OMEIIMO de föwt uppstållsda atta, hwarester stutligen hatten pes¬
Göras -«skylame för stmf så k vk vd Iü « . -·p . sättes, bildad af 4 sädeskärfwar (·hattne»ker), fom trädas på

dereinot för småk sü stå ide,mindnrxesafäkjgrt HEFT-THE qutkkgIs Ze- ’ krakens Jedem hwardem kärfwm förut blifwtt W midten CWid

. Hast är att göra dem omkrjng 6 spt i genomstäming wkd war en: .·- bandet) brutcnx sü a»t»t -"han, när han hxifwidnppträdd pä kraken,
« Sedspxk skka är hopsatt» sammanflmas axendch Muhmqu med» kommer att hauga oswer de andre krmg stark-n nppstdllda karfs

il.

Te