OCR Output

» .-,»....--»...
L

Lillehammer
Gjövig

ræftegjeld

s
,h

, Stökmarknkes

O

T
S
Bi« «
Ti

ræftezgxeld

Kon
R

« leipnceslsedi
be
P
!

jem .

gjeld . d.

1

Boßekop
S esrjce

« teenkjær

.Skien .¬
kg

rondh
oxnl »
Alstadh

els Præste

f

Skibdtten ".«
i

Christiama
Drammen
Levaieged . . . 2.d. 3 d

varanger .

i Syd

ugöfjord

stangesr
«-,. IFqu -.

fjoed — is Sydva¬
gsbergs :
stegj

.

eld
rums dm .

Grundset i Ely e¬

.
O
0
o
c
.
O
O
.
O
.
.
o do "2 « kurs¬
s
.
.
.
.
.

Skibvtten i vL

Förteckninngå marktxabey sont hållas i Nofrge år 1868.
edmgsb
ou
Brov

!

O
.
O

f

Pera skxx IM- .
.. d.

.
¬

gsd

Rödii
erg

U gis¬

I

« Kikkenæs wid Vög¬
Händ-L

.d.16 d »
O
so

i

..d.30d

.
. .

O

O

O

O
.
·

U O

i Altens .

yngens

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
Od.
d
d

6

l
.28d
« 3

4

l

5

8

8

Jan.
:o.
:o.

Febr.

o.
o.
o.

.

"25dsp

I . .

o
i
O

·¬

..... -«--«-.·---- s- . «
O

».1
2
1
1
1
1
25
.d. 3-d
.14«d

23 J
30 d
. 7 Juli.

d
d
d
d.
d
d

d.
o.
o.
o.

:o.

O.

o.
untre «

cs

C
Christiansand
K

Bo.

181SkäisrihMiSFWL
o.- ijcekan i S

Stavan
Skib

Thrond

Vebl
tens

Mæl

Frederikshald
Prce
ß

Carl-Bd

ek

« stegjeld
o

Lærdalsören .
Hamar

Nosdbj
Skavs
1
hristiansand

gjeld «

iers’ Prcefte¬
i

estemarked !
feby Pr

den-Z d
otten i Neids-«

h.

en 1
ger

otten

H

stegjeld n. d:

.
.

-. fiäInmses.

- Decembermånad
som af Fogden2b

ak(
I
s

den tid "1

O

.
O

ongsvinger.
p — «

Jem. .
ungsnæs
rcest

· O

Of
c

evanger . H ";«

slutet

"0
O
November eller

erget iNærö
Geh-·
verhal¬
kjcerv
æstegjeld
»e¬

egjeld d. v6 d·
6
6
7
7
2
8
0

blM:UDT-JLA «J,k«««4 I CI

21 Jul

A

S

d

d:

O

d:

d:

« d

d

d
Nov

d:

d:
.d. 8 Dec.

i.
ug.
ep
O.
U
kt
O
O.
O
JO·
Zo.
O.

1
)

!
, I
!
C
l
,
1
,
ff
I
P
L
)

f
f

N
i
is

»O
l
i
)

T
;

Its-den Jem- Fokm, via-sk- M M- W

T utvisanäe del-as vigt, silfverhalt ooh svärde i svenskt rjksmynt, bestände HZ A es¬
; Iigt utkärdaäe myntförordningar, som after särskildt anställde undersöknjagst ä
" · sjelkva myntstyckena, sädane de nu i rörelsen förekomma. Vigtsn uppgifven i Ort ach »
z Kom, halten i tusendelar ünt silfver, och värdet i R:dr och Ore svenskt riksmynk —¬
3 s - -- « ". Enligt myntförordning. EnligiJ undersökning."
· — « vigt. s EIN väkdef - vigt. vI Hau. I verde.
Nokska silfvekmyntsf « — Ort Korn s « Rgr öre Ort Komi- R:1· öde ,
I speciedale -::: 120 skill.i- . 6—79,8 875 3——961X2 6—-—79,6 8763X4-3—97 z
Vz spec. "=: 60 zskiIL .- ; .- 3-«39,L 875 1—98 « Z-—138,9«’877 74 1.—98 . T
. VI » =24 J) s=i Rigsort 1—36,0 875 0—79 . 1—34,5877 f0—-781X2
· Vö- -» -.=24 » « .(ä1äre)« . 1—73,0f68772 0—-79, -1—69,86901X20—78
« s Vm «» =12 » .- « .- . 0—68,0 75 o——391-2 0—67,1877 10—39
. V» « »F = 8 » x . . . . O-—45,3 875 0—26 0544,4 8761Xz-0——25Vz
« Vm v =·= 8 v« (ä1äre)- . 0—79,3-500 0—-26 0-—76,0 501 0—25
« 4 s «
2

. - « -"·«".;:;7M-«--« —-"Ii'sim. . s
« b

kinixåg .- - - . . .- .- 0—71,9250 0—·12 -0—66,0242 0—10"1-«2j
» » s i- s F s . 0435,9250 0— 6 —0—34,0»246 o- 572

?

?

Z

F

Z

Z

g

X

z

? « . ¬
? Danskonksfia mzntz Islagnq
E 1808k1815. , - v
z 8 skilling skiljemxnts X z s« s--- --· —"—- 0——62,0·375 0——15’X,

! 4 » )). z - - «- « --’- 0—47,32501J26-» 772 ; ·
Y Vanska siifvekmynh « , "« , , » « —
E "1 species-dala- -=192 sskiIL . -6——79,8-875 E’---·«--—96«V2 6——78,3,.87572s3—9572"

Z» 1 Rjgsdaler Rigsmynt. . .- . 3—39,9 875 1——"9.8 3—38-,4«8751J41-9772

j «—1-,«1eigsa.s=48 skin. = Mark 1—69,9 875 10—99. 1——,68,5·8751-«j-o—98 Z ¬