OCR Output

xij

III- - (.- I«

M »W¬

« NR YOU-St IN « WHU «I«pM-l"lys««l««« PMB t« HVtUA · W

Kastkstycke w - us . n . ?.
deßa, dkksmre tej grsswakkoktk » » « v .
Utfltjkkkxfisäledes öfwerhufwud ide fall,· då kokning ochjstekning
ice-weckt »
ochs stekning icke mot sjukdvmenz de« som mest älska mindre wäli stekt
och kokt kött, löpadexföre största saran. · « "

» . ,·- On¬
Tät-IT Mikpi l-. s. « WMJJ

Yiyggxxx.lkygdpgxgxlgicksxsp.----«.».

T Nin Ur! JEAN l. elq Aug « I.M« Mvulskshst «. ««»» « -,. AL¬

Mc IW tjockas

F Muth wid gknovfliskäranbet äf

»Ah-M » . » « .
å att» blodblaxxdridt wytten oftia

älies smed tillbörlig «omforg. »Pf; så7 fätt skyddarzkokning

« 2:-o Rökning. Den så kalladekallrdkningem wid hwilken

temsperaturen sällanv öfwerstiger 4380 Cels., dödaricke Trichinernaz
warm-rökningen deremot, der temperaturen wäl alltidjöfwerstiggr

4670 Eels.·, skyddärs fullkomligen mot sjukdomen, -och Kikckermecs

änga t« sådan warm rök, så dö Trichinerna. Den s. k. snäll-rök«¬

Lief Thastfunmh att· oktt fläsk eller medwllrst i 24 Aman fåk

. —- ·.s—..k.. ».-..—.«.. — — j.-·-—..—..— — ---- q.-,— ——.», —.-s. —¬

Cronholm ach Ljnuggren. Mariesfadt Karström Mvtralat En¬
berg. Nora :- S«che·li1«1. -Njorr7köping: Collin och Wallberg. Norw¬
telju Syröm Nyköping: Kullberg. Oscarshamnt Lewin. Phi¬
ljpstasw Brot-Cell. Piteåzs Grapse. Rotmeby:« Berling. .Salaj
Agren·. SkarmKarstrsöm »s- C:o. SkellefteåisCarlberg. Stöde
Hedbom -Stkkse?ngnäs«:x-Carlsson sx Lvndstedt Strömsistaw Rich¬
ter. Sundswalb Hollnerska Bokhandexw sSöderhamm Sand¬
berg; Söderköping: Cederborg. Södertelge: J. G. «Blom.
Uddewalla: Hallman. Ulricehamn:Lundblad. Umeä:Johanfzon.
UpsaimLundequiiftsfka Bokhandetm iWadstesnm Sundån.. War¬
bcrg:--Zachrißon. Wenersborgsx Zettergrem Westerwikx Ek¬
—blad s- C:so. WestgnåM Sjöberg,. Wexiö: Södersgrenx Wim¬
mersbm ThiårneqwisL Wisbyx -Nyb«ea«sg.. Ystadis Hin-ze- Ämå1:
Peterfzzw — Assy: styllenhammans Orebrm Fagerström och Roh¬
loxff.. anjköldsdvR Dahlbczisg Ofterqud: Qcklind-. Osthani¬
mar: Låsibom Hwaæförutom til-la andra Swensta Boskförk
-läggsare-Fösreniugens Ksojnmisfionäxer, iskå wäl i ofwcinnämndez

» »so-m flm aydsrg.·städ;x, hülla Allnjänhetgxx Almanachor tisllhanda.

·AliMa-nxachor försäxjgs pckjå sus- Bokbindarne i, städerna och pcx
sluudtmmrknasdcrnm « Partisprsisen äw: fid- 100:de Akmanaschors i
Exemplar xELZ Rädxz pch för 100:de dzixsto häfstade och skuxnse 14

; »Er .Rikswmkit, skentantbetsaluingk. . «