OCR Output

f

ts »C. s« v » .
, «A-u älksp U « - .«1I

»k- « « s«

» M« IIMIIULTI »F h Yxs v »H»

. xs HMEWP El sp: sp»

.I«.
¬

JU.

Ei s¬

— --»·«-- - j— ke- —- —8

fläsk-styckeva äro tjycka, och wi xe dä att, wid genomfkärandet af
deßa, det« inre ej ätswälkoktk å att blydblandadt watten ofta
utflytefzjåledes öfwerhufwud i de fall, då kokning och stekning
icke « werksställes med tillbörlig omsorg. På så sätt skyddar kokning
och stekning icke mot sjukdsomenz de som mest älska mindre wäl stekt
och kokt kött, löpa derföre största faran,

2:o Nökning. Den så kallade kallrökningen, wid hwilken
temperaturen sällan öfwerstiger -I—380Cels., dödaricke Trichinerna;
warm-rökningen deremot, der temperaturen wäl alltid öfwerstiger
4670 Cels.-, skyddar fullkomligen mot sjukdomen, och Kückermei¬
ster har funnit, att pm fläsk eller medwurst i 24 timmar får
hänga i sådan warm rök, sä dö Trichinerna. Den s. k. snäll-rök¬
visg,e·tx..jskx)gddgr«·axls ickgx .

,v-.—..s.«- —-J, He.—,»«-,-« --.-.-. - s --»-.L.-»· -«-s - - s

Tabell,

som under fastställda Fem klaßer utwifar, i första kolum¬

nen, deras fpdejfkåy soxn wid 1866 års början äro under-«

kastade Utskrtfmug och t sednare kolumneuidet ür«tal, med

hwars utgüng d.e äro owilkorligen berättigade, att ifrån
allmänna Bewäringen entledigas.

om ne¬
Wid 1866 ärs början, underkastade VAUfkrif- Eigeänkf

Andr·a klaßen, efter fyllda 21 ür . . 1844 1869
Txedxe klaßen, af dem som fyllt 22 år 1843 1868
Ierde klaßen, efter fyllda 23 år . . 1842 1867
exnte sklaßen, af 24 års ülder . . . 1841 1866
Wtd 1867 års början, dä de, som
höra ttll näjtföregående ürestö Femte
kIasY eutledt as från Bewärin,en,
fprandras klaycrna pü sätt som fö jer:
Forsta klaßeu, Ynglingar af 20 år 1846 1871.
ndr»a klaß.en, . . . . . . . . 1845 1870
Txedxe nassen-, .. . . . . . . .I 1844 1869
1erdeklaßen, . . . . .- . . . 1843 1868
emte klaßen, . . . . I 1842 1867

Och sä widare är efter unnat.

- » .Entledi- ’
Fodde m·· gade med- ·

Utskrifning till NationalsBewärmgem Ue Mk Uämdemz
Första klaßen, Yuglingar af fyllda » v¬
20 ür . 1845 1870¬

Enligt Kdngls Maj:·ts Nüdiga Bref till K. Wet. Akadunieu
af den 2 Juli 1858, skola de små Almanachorna hädanefter för¬
säljas häftade och sturm för 14 öre N:mt stycket: kommaudes

Iden, som wägar ftegra detta pris,- eller wid försäljningen of
sAlmanachor ej tillika är försedd med häftade och skurue

för 14 öre stycket, att böta 50 N:dr Runt för hwarje
gång sädant öfwerträdes. » · .

Uc¬

.Almanachor« sörsäljas i Stockholm ü KongL Bokiryckeriet

« vsamt i Landsorten has följande Bokhandlare:- J Alingsås:’

Norelius. Arboga: Bergström s- Lundborg. Arwika: Jacobsk
son, Borgholm Söderström. Borüs: Boije. Büstadc Morim
Calmar: Snöberg. Carlsborg: Henning. Carlshamm Johan¬
son. Carlskronax Krank. Carlstad: G. P:son Beijer. Chri¬

stiuustaw Littorin och Möller. Christinehamm HygrelL Cim¬

brishamm Freese. Eksjö: Nilßon. Engelholm: Ling. Eukli¬
ping: Erikßon." Estilstunm Sandberg. Fahlköping: Mattfzon.

" Fahlum Nordin. Gefie: Ewerlöf och Klintberg s- Ström.

« Grennax Rydberg.s Göteborg: Arwfidßon ach Gumpertsta Bol¬

handeln. ·Halmstad: Peterßon. Haparanda: Pipon. Hebe¬
mora: qudim Helsingborg: Kullberg och Toren. Hernösand:
Johanßon. Hjox Oden. Hudikswallx Hellström. Jöntöpingx
Albrecht S- Dahl samt Nordström s- Sm Kongsbackw Za¬
chrißdm Köping: Wer sLandslronat Törnqwist. Lide¬
ping:» Seht-end Lindesbergx Bimbo-H Linlöpkngx Saht¬

Kräm. List-ä- Wesimgm Lands Borg Ich Olymp Mglmäz

f , — ¬

IV«¬
L

IMsss » s

: - ., ;«t
ski¬
Ex»

w

CAN-I

«s»»k-7-.-..«k ’s-«.s-.«.1e XIV W
«ss-«s:...-«-; He -o»-. .¬