OCR Output

Eos-—¬

--— -»-—. —

·

TIT¬

swswssskwissm z¬

s

Throndhxem . . .

Wiss-WIN¬

kiskxstyctesiiw Iris s«tipjckfa·,

emvt sssynas de bestäm
tet flera weckor"får ligga i
dande åtgärd, djå

deßutvwis sendast ekn fötbere ,
mer att- kokas.

dermera äsfwen kosm
.--Af .det»- IUU unförda inser h »
terkumfa Wsara skadlisga, Dchxhuru malt- g I ·
målsenli t"sätt bexeda födoämnenaf fläskz kan skydda jsig för Tri-« « s
chin-«sjji oweij » - - · i
EITillägsgsas mzä
doktenz som« hafwa

H- k-— ----s¬

Utfly"kkkf;· fåledes öfwerhuswud
icke werkställes med, tillbörlig dmsorg.
ochs.stekning icke mot sjukdsomenz de som me
och kokt kött, lsöp»a derföre största faran. f
· 2:o Nöknmg.
temsperaturen sällan öfwexftiger
warm-rökni-ngen deremot, der temperat
.-I-67o Cels., skyddarsfullko ·
ter har funnit, att, dm fläsk
änga i, sädan warm rök, sä dö
ningen skyddar alls icke. ,
,3:0» Jnsqltning. Om man
förwara destsendast nägra da.gar,

, fePieris-eiv ellek I köken, Fök deßa blit en ytt
IF stöErstha wigsk, zpch allwarsaxntmä warnas sör det
— - kir sei jälljysxih zoch sum

att Utkönax vhuruwidg jti
» dor— ärd ztillsatta, fsmaka »p·å- d.
fee-ftp rüämvem, hwaraf "kosrf, fri
redsäsjå sdä blott en enda liten Inn

vsch wr- :

Den så kallade k

mligen mot jjukdomen,

dt dö genom en ordentli

—- » I- --.-¬
-k-.—k-- A-.

·

. » » » , F jdå att, wid yendfnskärandet äf
deßa, die-i imse ej ärswäl-kokt;-"s å att blqdblcmdadt wxctten ofta
i de fall, då kokning ochssteknjng
På så sätt skyddarIkokning
st älska mindre wäl stekt

»allrso«kningen, wid hwilken
-I—380 Cels., dödaricke Trichinerna;
uren wäl alltid öfwerstiger
och Kückermei¬
eller medwurst i 24 timmar für
Trichinerna. Den s. k. snäll-rökås

lätt saltarskötteh i ändamäl att
dö icke trichinerncx deralf; der- . J
infaltning, då köt¬

«saltlake. En Jådans insalxning är

Stokmarknæß i«Had-- « »»»»»
sels Pxæstegxeld .

d. 19 Juni.
d. 26 d:o.

Sleipnæsledingsberg «

« i Rödö Præste- ¬
.-——3 - gjeld. .d.26 d:o.
F Björnledingsherg i
F; Alstfadhaugs Præss « .
stegzeld . . .. .d.. BILle

o. szwkdp

Boßekop . . . .
Carlsbotten i Nceße¬
byPræstegjeld, den
tid i slutet af No¬
vember eller i.Dec.

Levanger . . , . «,.

""äßx?l:ä"stegjeld . · . .

det «sa!tade— kötted se¬

war och en lätt, hwilka fläskrätz .
enom atxtzpå ett änder¬

, atk de i, allmäxxhet äto mest utsatta för« ·sjuk¬
« satt behandlas det««råa fläfket, ware sig .i flag¬
erlig renlighet af
» , oskickz Tom -icke .
"lätt kgnspmedsöra fara, nemligen att, för
llräckligtl,,sa1t, peppax och andra kryd¬
e tillredda men ännu icke ·kokta eller
kadeller," köttbullars o. as d.,b,e¬
» » » « nszhiquxninnehålla 1000«-tals
j Hex och wara nog att wålla sjukdom dch död. ’· ·

owe¬
H
O
off¬

månad,. fom «af ¬
Fogdenbestämmest

d.«.1»1 Decgk

Underrjätteljsev för- Korrespondenter at). ¬

« Utaik qtt bref merkan— are-a jurikee poTßanstaixer Ohrfeige-W
med portofrimärken å Tolf Ore för»"enkel brefwigt ("icke vupplk

" gående till fullt 14 ort), Tjugufyra Ore för idubbelkl(4 intill

7 ort) o. s." «w., kunna de ej winna befokdxan. Naturligtwis
möter- ej .— hinder-— att, i sssaknad af sfrimärkenkssswid spoftemstæktevna
Koutant betala postporto. . .

Z Uti orekommenderade bref böra penxtingar aldrig fändas.
utan deßa dä- alltid RekommenderaO Afgiftexpsför flutexx

rekommendation, derwid HPostwerket answarar för« ·-150" NOT

« R:mt-, Utgör endast Trettiofem öre,— samter-iöpF-en1,fsutom«

aßuransafgift Twå öre för hwarje 100 Rxdr R:n1t, emtio4örez

Jör att, 1 händelse af ·förlust, ""winxna Jersättning isfdr "d««,ei1ire- »

ommenderade bref fände -penningar, wüste -sed«elfösrt«eck11ing supp¬
rättas, som uppstasger hwarje särskildt- fedelsort, samt äfwettledes
feriebokstaf, nummer och dato å alla valörer«frün dch med"150
R:dr R:mt och derutöfwer. ’ — « , - - s ;
Uti Registrerade bref böra äfwenledes inga penningar fän¬
das, emedan deßa, med undantag endasx« af namnkarteringen, ej
få behandlas annorlunda än alla andra drekdmmcnderadebrefz
Rekommenderadt bref Utlemnas siickezutan sqvitstso afslrättcj
egareneller deß behörigen befullmägtigade omsbudksakmthtgifjk
wes ej will okändk utan intyg af trowärdig person,"att d"e:"k«-«sig
anmälande är den, till hwilken brefwet finnes warasadveßeradk
«) Utrymmet wedger numera endast denna sida för«post1sxrderrätte·lfer
' xoeh hän—wiscks"««.tilc "Läsuing för Folket" 2-7:dx Akss UND ·-«I"Tst«s.1
« hkiiftetz fiv. « » - .. I· sz

M

——«M4-—Lc«-iz-k -« . .¬
»»- —-- I - q I.-- ,¬