OCR Output

Z
Ost
-k'
Z

--——«l . . b,

f.
i
«
si¬
E
?

»I« ist«

-1Xtd«Wd«-—us · Ml HMWHWWFÄ Miit- wh »F ,»«(.si · I IMP. Iz,9s(«s.f IYMWHXM Its-; kfx ?

« . . --«--«-.....s·-.---«·

—«.---—z «¬

— — - sei¬
,-, - —-.—.—,—

.- »f« z. z-» fffsk - -—— .¬

eu lindrig köldgrad, vch wid en hetta af 4500 Cels. störst wid en
temperdtur af ck620t1ll4730 Cels., wid hwilken ägghwttan töp¬
Uar, dddas Trtchmernm Detta sistnämnda förhållavde torde för¬

. klar-a orsaken, hwarföre de flesta Trichixjsförf iftningar förekommit

.i-«medlerstq och tjll en del i»nordliga« Tyft and, då deremotsintet
cnda fall Jakttdgtts : sterrtte och Ungern, hwilket bewrpü det
- oltka amvändmugssättet af fwinkött still födo-ämne. Trichinsfjub
ddmetz hos menzntstov förekommesr nemligen west, der fass-bered¬
mng »F stoxts eger rum, och der swinköttet iolika e etxartade korf¬
och pdlsecktllxjedelfey och säfom rü stinka,-ätes. Ofterrike och
Utxgern citer engen Tü skmka dch anwändandet af swinköttet är der
helt amxorlxxnda äni de ofwamjämnda —trakterna, der sjukddmen ·fö-.
rckommzd Äfweu i detta hänseende kunua wi ock i Swerige till wiå
grad spaxa lxxgua., Men. äfwen uti Swerige har utan twifwel fa
as Trzctnwsxukddm föxekdmwitfden är uemligen ingalundany,
men ex· tgeukcind, och wt wetapatt äfwen här Trtchiuer nagt-agent¬
ger bltfnzzt Nun-a I dpda personers muskler. Det gamla drdsprüs
ket; att «fo·kfekomma ür bättre stin» botaf kan aldrtg riktigare an¬
wdndsasz an med afseende pü Trtchiussxukdomens deß mer, som
allsasshittrllss usppkzsfna läkemedeh wis at sig föga tillf »

Isjfukdomryswore det «af vstort intdeße attweta ljwarifrän swis
uetxj kü Trxehmey , kazret fdr deßci Utan twifwel genom att äta
Trzxchitzhgslttqt kijtd dtmmistoneharwäl detta alltidwarit fallet
dngnchmer utt swmkött futmits i stort antal, men from hwilka
dxup djetta köstt kam-mer« weta wi ännu icke säkcrt. Det—sannoli¬
koste dr, qtt swmenl ät1t-mös,rüttor, mullwadarsm fl. d.«djur,
has, hwtlka man äfwen funmt Trichiner. Under südana für-häl¬
landen torde utan twifwel -det-sä,tt, lwarpü swiuen uppfödas, icke
wdra utaulftdrt inflytdude, meu i« a mänhetszar man Hos dfz i
dettcz afseextde al·lt«fdjr 11-t;enuppmärksam-het. Sie-im som uppwäxa
undersdet defrttdsck güdmkring oth. srota i all fla s fmuts dch
orenltghetz och hwrlka under-bli-dare»äj:stid få gåwali yama-all¬

— tidmerdsztillfällc dtt förtäxa Trichin-ha«"ltiga, djuriska födo-ämnen,»

X
i VOLK-Ist .

StdkmaikuæßiHadg-«sp· "-""«"s.ß«ihå"stegje1d .-.d.19 .d:(o.
sels Prceftegjeld .d.19 Juni. Boßekop . . . d.26 d:d.

. Carlsbotten i Næße;

Throndhjem . . .d.26 d:o.

Sleipnæsledingsberg « byPræstegjeld, den
i Rödö Præste- « tid islutet as No¬
· gjeld. . . . .d.26 d:o. demberelleriDec.
Björnledingsherg i månad,. som afsz
Alstadhaugs Præss Fogdeubestämmes.

stegjeld . . .d.. Z Julitz Ledanger . . «» gis-U Dec.L

« .- . . öklitliga 1hwaris "
före de ock irr ordkgäs. Men med afseende pä att«före somma «

«»-·«-··-s--«-·-sp·» --- i-...

»Es-—- - Wiss-H — z¬

« den öfwerdenna temperatur,

,--- -.

zän de, som— fodras inne med zrofwoy v
fall frätt mejerierna, isynnerhet omrenlighet noga takttageT «Men
äfwen·i bästaf sall är det omöjligt att bestämdt hindra swinen, då
de wäl alltid emellanüt komma ut, att förtära Trichinhaltjga födo¬
ämjten.. —- Men, huru skola widå sjelfwa unsdwika, att ädraga
oß Trichi11-sjukdom? -——— Det enda medelatt med full säkerhek fö¬
rekomma sjukdomen, wore att, såsom Mosaiska lagen hinder, al¬
drig förtära swinkött.. Men detta torde wäl ej låta sig göra, isyn-.¬
nerhet af de arbetande klaßerna, för hwilka fläsk är både en nä¬
rande och billig föda. Det har derföre förefkrifwitT att man
ej skulle äta annat-fläsk, äu det som undergått en noggrann mi¬
kroskopisk undersökning; hwarigenomman wore förwißad vom, att
deri. icke funnes Trkchiner. Men äfwen dettaärlättare sagdt än;
gjovdd - Utrymmet nekardß att afhansdla detta -·ä-mne;- wj wilja
lott yttra, att det Wore önskligt, att i ftora städer dylika-under¬
söknings-byråer inrättades, der alla, som sä öuskade, kunde mot
en billig afgift få sitt»köpta"fläfk undetsökt. . - - — -.
» Det« återstår således blott «er denftdra allmäuhetetz, gtt sä;
bereda «sw;i·tjt»-köttsp till föda, att Trichincrnas utwecklinäyförmdgg
upphäfwes.1 Wi wilkjaderföre anföra de mkstbrukliga «er;ednings¬
sätten a-f—« fläsk still född-ämne,-,med—fästadtdfseende pü dennastrsig
chinernas utwecklin«g«s-«förmså« a».") . « ’ . - —
1:d Kokning osch steknmg., Erfarenheten i start har. lärt,;
ech- de endast för detta ändamål gjordg föriöken hafwa ådagaE¬
lagt, att kokning och
förmäga; deblifwa alltså

det säkraste medlet mot Trichin-sj»ukdomsen. Men koknixcgzdxhstekss
ning kan. fke ofullständigt, nemltgexx om hettan werkgr Hör kort
och icke qenomtränger hela kättet,"ware, sig satt detta lEter med .flit,

för attöibehalla köttet saftigt och mnftigtk eller tillfä igttvis, Yär

få behandlas« annorlunda äu alla andra drekommenderasdezbresjg
Rekommenderadt drei utlemnas Ecke-« utatx qvitstsox afrsättg
egaren ellee deß. hehörigen befullmägtigades o«mstds, --s-amt’1xtgxfk
wes ej «till okänd,f utansintyg af trowärdig person-du detkksig
anmälande är den, till hwilken brefwet finnes wamsddrsekßeradn
, «) Utrymmet medger numera endan denna sida för,postuziderrätte.lfet
. dch häuwiscisztill »Herr-Lug för Folket’-’ NR Axgg UND Eftstgx
haftet, fid. Mk - - « ·

W

potatis, käl, jäde ech, med af¬

stekning förstör Trichinernas utwecklings-k
ärigsenom dfkadliggk Redan wid eu¬
temperatufr af 4680 Cels. lifwa Trichinernaså för.ändrade,att¬
de snart dö, och wid entemperatur af 4720 till 47759 Cels. dö
de inom 10 minuter.’ Wid kokning dch stekning gür wärmegqu
och derföre är detta tillredelsestt