OCR Output

sz

CI

«"’1 ? «

p,’.«
Ist-««

; Its-— EIN ."

ikxkaww WMWWMWEcs«...ss:zk«"kjW..-ss-M..zs·i;s

»s«. ...-»-.

II Ävs G H II

L

- de häftigaste smärtor..

« ·- - "«« - ..«- ;--—-- -«' " :-:. »g¬

och fyra gf dem afledo." Mißtankeu föll såsom natxrfrligt war-,pr

wärden och måltidem då man anreg- citt en förgiithjxing här: egt
rum. En laglig undersökning .anbefalldes, som dock icke xezddkeztill
någgg men den mißtanke, som i detta afseende hwizlade pså wärdejy
twckyg loxwm stutligen attutwandra tiU Amerika. Genomszxm
geUHbe » ,««ia.kttc»ige«lie bewisades nu mannensfullkzokmligg osktxld, geh
sakexk figk jin Iscxturliga förklaring Uti en TrichiU-f.dkgiftning- Dei-txt¬
falljcir säkexligsn ej enfgmts ståesndez ty famwlikx hafswazofta -Osky-l¬
dich biswits mißtäxtkta för, att hafwaförgiftqtz.c;ndra2,’sde»1:igenom
attde tiv agat rätte«r, foxu dem owetande Innehållit Triszchiner, .
; Utryxnmet tillåttzr ej att utförligare meddelcx Trichinåsjzukdo- .
mens ssympstomer, utan inskränka wi soß titl· gtt anföra endqftdez
wigtigafte.'" Deßa kunna delas uti twenne flag, nemligen.: symp¬
tomter gf sett. gastriskt -l.id«cmde -(txa.rmxe.tui11g,» t.arm-katarr-h); Loch

« « fywptomkv as igtt fmävtiamt mullkellidandtzIspmsszsliknax xheumas
sä a sig .feber-symptomer, liknckmde .

tism; tizll deßa· kunna äfwen
en 1xexvsfeber,,och wattenswullnad ilansigte och»»b»en,. zDexiörft
uppträdcxnde symptomerna äro degastrifch fåsomxgllmäntällæ
mäendd, mattighet, briftande aptit, belagd,.thnga, zfzörstoppninY
med Lmer ellerwindre häftigamagplågoy äckel Och. stund-Im merk¬
liga kräkningar, s aIFIt nägou gång diaszrrhåxzspdeßutom merkeller min¬
drse häfxiggjfeber med hetta, ,törst, söknnköshet o, s.—w.-.Sc;-dnqre
Uppträda· aLmänna muskelimärtor,’styfhet och wärk i rkyggezn och
lederjngz owanlig beklämning öfwer brästet och pußighet iansig¬

- text-« Shärtjornai armar och benstegra sigftfill en owczzklzigf häf-. »

tighet; ryggen zoch xcdgångarna bliftpa oröpligt hållna I- en böjd
stäjllnikcg, nich-« den-s;uke’ ligger·»w,anli·gen ordsrlxg, emtzdauhwarje
rörelfe,"ja, till ach-« med blotta widrörandetaf huden,flfrzq«1·x1»kall«ar
Derjemte äro «1Jn"usklerna, hårda och spändai,
ostäarmar och fötter Uppswullna. Menjcke blottskroppsrfczrelfei
a «.:»ä,nhet, utan äfwen aqu öfriga rörelfer, såsom tuggning, wäh¬
nilxlgs7-"t,»al Och» andande7 tilk och med ögonens räcle kunna —bljfwa
föriwsåtadle Dch smärtsgmmgx .—Utom deßa symptzomer kunngsäfwm
andra tillkdmma, såsom ymntg sw-ettxxing, hudutslag, lunglidandg

v ists —.- ’«7,

Stokmarknæß ivHadi -·«Prcestegjeld « . - .d.1
sels cheftegxeld .d.19 Juni. Boßekop . . . .d.26
Thr»ondh1em· . . .d.26 d:o. CarlsbotteniNæße¬
Skecpncsskkzdmgsberg « byPrcestegjeld, den
t. Rodo Prccste- tid in slutet af No-,
- meld. . . . ,d. vämberelleriDea
B1«·rnledmgsherg- c månad,. sum af
Alstfadhaugs PM- « . FogdeulæftätIIrnes.f . ·"
— stegxeld . ; .d.. Z July Levanger -. . T ;d.. 11 Deo¬

- ·d:o.
d:o. ¬

26 d:o.

¬
«- ....... , » .
« , - -..- .- —-- « — «¬
- ——— »·«A -—k«

« »Es-Ug¬

--«—x -.---— —
· IS¬
, . - Ms
,

q» i, tzvz .S»jukd;omen»-kan förlöpg okjka, mptsswscwande dsegink.gmna
Txkchjxkernaszzyxäxrgd, så att i l,’s,ttare ijukdomsfall helka EIN-Män¬
neskaixex 3:xc-.k;w«;e,gkor; i iwårare försts efter 4 tikklls meet-m ach i dxeßa
spritgåv xilersxjkngxkdex ganska låxtgiamt Dödens juträdersthkkdom
redwa sä tidigt fom.i- körstu weckanz ostarie wid slxutet aß sskdjgwxek
kan» De- tidigcx dödsfcxllen hera wantigein spä; hässktigx Rng wisset
allmätma lidsanxdet - vch as iikxsflcgmxmgtkkon i; bxkkxew o-pgænevk,, Jst-MS¬
wcxri are-» jng inträifaxxKLEMM-höng zxmdxexxs WORK-: ---gftssyit2kisx1sg¬
- richinssjukdiomen Tanz Wehe-s weer ckf lindrisgakeisllsr ins-zä¬
rckre besiaffeuhet. glzxteitex Kntkgletk ask de Trichtnejrk — sigmi hlifswit
fövtärda-. och des Tixichxxsstngav somblifttzit :f3«IT-dda2- OSMM
blef under kurieren «i, Burg gutwime ifomhade förtäökxenstor
mängdt xåtxi Mk- , «
på-skeden jomk mj dresn Ekxegagnkatz ;
illamående och tillsrjsknade.. . » - . « .
Alla .hi«ttill;szsäk»ert käych jåzwäl etxstspaka stüendje IOM Fgmtidisgt

inträffade, kalt ,af Trichtxxskssukdomx ärg-hgftämdktxprprskxxkxgdegss
nom. förtäsrandet

.ik;jxxdghxdogmeg hmnsstmspm EIN-HEXEN
— ----e,xkdgsxt-2sywptgkwevisgis-MAY

. » ngrickxzisxk pktigg ktzsxkgkätstkggkk gchwmasken
hgr nu, sifrån att förxtt hasjya wczrit unixedd —er fxxxkktzxxxlfgt Eises-d¬
1igk jraxnkallat en allmätt" fsiårikväckelses its-m·---öfstpergl-ltxiisdgxsflxs.ta
läjtdgtx ·-s;.1ttczlat fxg gen-Im fvuktau att, ätag,swi;n-kzött». »s»

· Med— afsekende Jpå Trichinertms förekkcxxxsst hgsx swisciikenkäkvzxijdet
otwifwelaktigx ädcsgolagdt att ..Trichi1xe1;-Fkxp est-. sytterit fälliiysnt
företeelse hps deßa-. Mut -.Pr0ie.ßd.r . -.gub-xxxv hgr--i-dexta-hänjg-s
ende gier den« beräkningem att ih : aTyiEl EVEN-M sjwitt
icke mer Hin-; ett är« behäftadt wed Txkchiner tigdzenksgkadz gxtzsöxg
tärandezt as deß kött kan framkalla sjukdcxmhqssyxexxxkijskgxp Wen-Ist
oß unterga-. gtt til-l och med- ett iwin at s20,00(jx .',7.: sdxrspxxcpds heb-Eisf¬
tadt,— fä« är redan dettza förhålxaxkde iswißzsp rckd liklgiUMdesz z¬
. . Trichiverm äro- likasom and-IS djuxi a. Ixaxstsiixexkpkåisgdsxes
segliiwude; så t- ex. weta wi, gtk demotstå LUsspIssUgstxigss " .
nelje ufpdet köttk hwarxthc de förekymmg.;;» gtt pze THAT-servde
gng knicktniug ei köttetz kisttets wknmgych rxkflsguixskgkxxingxskg

nich stxxxttgm fgtt de Zijdxhlifwg leiwcmde gtksx .

få behandlasO annorlunda äu alfaundra grekontmenderadsdbresz
Rekommenderadt bref utlemnas Ecke-—- ustan qvitstxogjfsskättg

- Waren-MAX Deß behörigeu Vefstklmägtigsdsc ombildssasmt txt-gis¬

wes »ej till»0kä»1«1d, uxansitkthg af trowärdig persowvtt Pensfsig
anmalande ar deu, ttll hwtlkeu brefwet finnes -wargsphdkfe7fzsäradtx

, «) Utrymmetspjyådger nmnera endast denna sivcx«för«p"ostxfziderrätt«;lfe·x
. »och» hänwiIaSJFiU "Låsn»ing för F,ocket’s’ NR Arggs UND-) Ists-;
hast-F Fid. M. , - v » -« « « .. »

M

»;rxmt- ¬

« · ( «
,»«.- AND-M M
— «««»«: Es Is.

ssk « ;
«.H.«.s»-«,««.,k- « ..: ... .- »

ask ([.-;. ¬

iøM !- , ;J«« ¬
LJM» »f, » s« « UND »«,"’

.««.’,««.-H..s z-,