OCR Output

— —»«·- f- « -.-- - - --- s- ¬
ts. »Ist-· .- s

—-————--— - - --———— -·-—s - « -.—------¬
IN

k-- f äfwen ungar, hwilka, då de åjtyo inkomma uti djuriskd inelfwor,

stegjeld . .d.. 3 thlis Ledanger . . — . « .d"..1·1 Dec.«

M

L . först blifwa DynL ' « swtzrare att»iakttaga, hwartill fokdraqmikxofxopifk underfökning, —- . !
z- Ledda häraf började Zooldgerna underföka, om ej ettlikartadk- hwklkkn alltIPI Wust- Haubmr ar- Uodwandkss föV M Upptäcka T
;- z « förhållande kunde ega rum med Trichina spiralis. Dets w.ar.«först : Trkchmfer MS swmkotts , » « . » k» f
»Es-—- - s efter år 1859, som man lärde känna denna masks utw·eckl—mgs- , Deras Mflytelsp pü Wenmspor blef foth Updequ af Zwer X« F
ssTk historia, och det wisade sig snart, att densamme längt tfxzån att · (1860)s Da IMUJJVS M .k·leUstEPIgas spm dotk T RIEMANN-WH¬
; « wara oskadlig, twärtom hörer till de farligaste parasiter utt men-« dom- hwklkekk UUVIUAst IIkUckde STI, NETV-febe»rs jaUUs såwälimuskf
Es F nisko-kroppen. Birchow i Berlin lät 1859 en hund föxjtära kött, IEVUU ZU VTUJIS Mande Upß IIIWPUTPMDO T,UchUIeV- san ächn UU
J- spm innehöllTrichiner» och fyfra dagar dgrester sann han«xhun.dens . » tarmadnas Innehäll talrtka, dragttga dyltka dxur;s1ukdot;1en be¬
tarmkanal omliga små Trichiner; wen ämm war owlßtz hum- rodde,endast«af·deßa paxasttexu Sedan denng ttd har man»1 norra
E- , . ’ wida deßa hade nått sin« fulla utweckling. Genom flerfaldigkl för- » Vch Medleksta TyskIU-Ud- Ifykmthcxl de Sachslskaländekllastakttagik«

; : säh spm Leuckardt iGiespn fömog på hundar och grlsM ge- . . många»-ltknande fall, och deßa xcke bldtt enstaska förekom«mande,
Z . ) Rom attwta dem söriäm Trichiwhaltigt köst» kakades det hof utan gtazrki Ion hela farsotezz dd Uemlxgen många menxustor på
z z nom att fdlja Trichinernas utweckling, och att wtsa, att de un »e»1»1»·gsüng·«»u»1s1x1 nat-deren satt-, att-·s1nan, süframt man Ickc app¬
, . ( ; musklema i hlåspr jmæskuma s« k» »muskel-.trichinekna,» Uer de ju- tackt Trtchmernas narwaro, sannoltkt hgde förmodat förgiftnings¬
« z komma i tarmkasnakm af deßa djuk» kemmsin bfzsa, wäxa hastxgk « Lall. Under åren 1860——6»3 hafwa dyltka farsoter förekommit i
s till 1-——1I; lineas längd, och redan efter fü dagars förlopp förqu - sLLalldech Plguen, Kalbe wtd Saal-floden, Mag-deburg, Quedlings
F; « sitz-hetyd1igt· Deras ungar wandra dåjchm tar-m-kanalen insutt bkkrgs Ha RUAUV I VUVS UCIW MCXSVSVYVG i Weimar Vch i Hekt¬
F-:,J«« « kroppens muskler, der de inträpga Utt sxelfwa muskel-trådarne,· fkadk IEFMF Elskebens Ich Vet hml WEW skgs M M alltid Warst ge¬
kzi . smkmjngdm omgifwas af en hylsa, fom sedermera kan fdrkcxlkas, nom fortdrsandet existqu under ütskilltga formen och hwarje gång
s och hülla sig nu oföräudrade, till deß de antingen kned ttden·dö, « cUVAstszåU ett,cUdUJsW1U- sDM Okykch Upzfstätts J Hettstädrinfjuks
euer så tillfälle att widare utweckla sig,. genonj att mkomma 1 ett nades oftper 100 persoqu qf hwtlka mtyst 24 dogo. Säkerligen
Ezki akmat djurs tarmkauae . ander deras wandrmg frxm tarmkcmak haqu sbrvzuünga dylzka sxukdvmsfalh m- äfweu fatsoter- föres
Fskk jen in Uki musklerna, blifwa de,- när de finnas utt ftor tpä-ngd, kommt, wtlkas werkltga ersak man den ttden alldeles icke kunde
s: farligaz de kunna framkalla tarm-infla!mmationer, smärtor t mask- qua. s-— Februurt 1863- VPMWLVE Professor Langmbkck i Bek¬
- . Iexna ach många andra fjukdoms-symptomer, som ofta närfma stg - - Im en man Tor eusswulst pähalfety och msärkte under operationen,
. s- z: End-Was en new-jeher och fluta med dödenz duck· hakwadeßgsymp axt.:.dez-blottadse Ian klerna word falle af fdrkalkade Trichinerz da

»i:;; tomer jugentjng fullt Utmäkkande« Om« Trichmema xcke·1-qllxför. den» operserade putt früques. om han gldrtg haft nügon plötslkgt

..;ki? stort antal inkommit uti musklerna, och Ickepå sin» wandrmg gxort s påkOMMCUJWe sIUkVOst berckttade hUU föleUde MEPHIng tilldmgelstk
Z någon betydligare skadq, så är faranstcke syzmerltgen stor. Jdet J Jeßesz grannskapet Af« Mekschrgi sammantkädde åkx1845c11
»Es fulltutweckladetillftåndet,hwarutidefinnasxtarm-"kaualen, kunna VII-WARva deß IMDIFMMUV üto tillfUMMUUZ hOs M WPMUU f
IT demöjligen med blotta ögat sed, hwtjlket dockspcxgrund as deras wtddag,— Pestüende af skmka,, medwurst,« oft d. s. w. En. af dem
z genomskjnxjghetz jckedr så lätt, dch de 1muskkernaxywckpdradeum gxck boxt xttans«att hafwa förtärt annat än etx glas win, och för¬
-»k- f Same-» H xänge de jcke äw omskutna as bkåspz am aumcxüngx les frtsk; de sxu atzdra deremot lfäto de framsatta iättcrna si wäl
S - - : , « . smakcd Alladeßa,t1llhwtlkg den opererade ocksä hörde, insju trade,
Z- E
ZE¬
k : ( Ouuuuuk. « . »U. J« mu. CAN-Lug- «I.- WUWLUU « - s å be andlas« UUUOUUUDA Un aua UUDVA DVSWMMLUWVUDC Ochs¬
Es ; StvkmclrkllæßtHads c» . Prtsestegleld s - sdslkj W« f Jgekommenderadt brei- utlemnas sickei utans qvitgtd af--Tvsättckz "
- fels Pxæstemeld g 152 JFU1. Fdßekvp « «· s sds20 Vng ·- egaren ellee deß »«behörigen befullmägtigjadessombitdzsjdktjlrutzgifå

äksxioplksägiägsderh h ZV M-« akkåstsskgtjesgædkz « « « wes ej till okäxldk futan intyg af trowärdig person- gttchkksig

- ; — » , ».., » l. . « ... . - . « 's » ». .

i INDde Pxæste-d 26s d tjd jbslutåt Tng - anmalande ar den, tell hwtlkeu lbrefwlet fumes ward adkeßeradt
- gjed. . . . . . :d. vemereeri ec. · , - . « . : . . . . . l
i - ! Björnledingsberg i « månad,» som uf -" « " « « - — )UtTWMÄWFVNnktmeka Ukkast MU«issida.sor-«p.9FU-"demtt3M
; Atstadhaugs Præss Fogdeubestämmsz · BETTLER-?fo MW T« W« W ALTE HAVE-) W
gis «
is

.-4--.- W.

Isdsøfjssdsiiws ZU

Z

. I
F- —» « . - ·· -;.-» - « ---—- i-« »« « — , sp, z« ., , -,« » . ---s--s f 4 !- «" MJ-.g- -.--I-—.-—----»-— —M L- A« T M
— -- - -·« -s - « - s- f «- » « ! s« ID- T « —- - HEFT-H

t
u
i
I
«
.

v« I H-« .
’ ’s«·:N'- F·

. s «
«..-.