OCR Output

f . DE - DU- ÄC sa- OTIQTF q 7-- · « -- —»,s-,-—,sp«» — -—- «-.-.«-— TM III . - -- W

iD«LJ- -I(,,. ,e »N. · . . :
?1;I-Z,«- ycyszz MMOMHMJWMFZ »s- »J- f JJ ZE- JYOJULJO GEN¬
- If , X , ,¬
»z- Z « «- - HEXE-; MAY-A- Msxzxwzfyi Z »W)7«,.«-Z ,,,

XZZHZX VW777XJWXEJ XIV-: -K»,¬

?
! sp; ..·— —. « - . Z « -»zy« wayxføqzczxåå · « « ;
å

MJMJJZTZJHXXJZZXX »·
YJJZXLAJXAXZYF zyz
XVI-«- "«JJ M-» JEAN-»O 7139

"8 SHHZ e Tref
« 9 .«M Cyrtllus
10 T Eanutus
11 Q Eies-now

I

z. i Gesuny ZZTTZI XFJJJJJ M —
, « ..·«- LJ : ? ·
M M K M« AM- M ««ZM ME· « »- 4 ZEIT-»- »-«-»« M JØXWYHT i
»mus, . ·- : L,--Z;- WH. AND-: Lyzz
- Dei-gar · , - . Män. Upp Wädcrleken Ast-» L- . — ««« JA- xf S- M« f- ?
W - Ez- Om det stora sifkasfänget, Luc. 5 . .-: » . WMQZW ÆWspkc Abs-( ? VWMJW f
t.- Doqm Joh.1:35——51.Aftonquom.3:1-—20.» »F AMA - WI- i
1 Skz k. Tref CI 10.--15 Aron i 19 » - J- J 2-«-«j-J4»«-«7W sp;
2 M· Mat. Vesök 1,9.36 G kl. 3 16 e m. »2.0 « M»««-M « -L Y-« J- HEXE-As T
« 3 T Anatylsius IOZBH — Kiart - 21 izzzyz An- FHY M
Es «4 Q· UIskfiecis «1».1.14 0 Fjexsmisst « H X MXÆÆJJWÆJ .- «
IT Zi« · 5 T; Mexchw x 11H34 Klart . 23 M« ÅØM -F-s-».7 »Es-»k: W Ists-, Z
Eszxgs 6 F Esaizas 11kisx57 »O »I—»ZT— ; » ,- WM ,
J - 7 L " Ciaes , f;-m. . —- « j«25. « Q« -H-j:-s XC? TO- L¬
? Om faufeeru tfsxixdigrzet, Math. -5.- s - TJ END-»s- j-: - cis-»Z.
gm Muth 5: Rom Z: 21——-31-. . . - HO- .

222Fszisdsssss Os-« «- JDÆ Eis-I
. . Itan i 27 « -« ¬
i:-s- --«-:«-«»-p-»;I«-L - «
L 3 riet 2 Jos- « H -,4M IQYMJ ¬
· IITVIMMI gRed 0k1647em 30-« »F
X 13 75 Joel 8·.-59 , Regn Juli 1j. UZMXTM «-««"« »Es-HEXE- MYZJXM AØI

14 O Phpcas 924 Klart 2 »T· MMWIX -!·i K- MYÆ AMI- NM "

, · , O kr , Mk — X
s- Hstzm Jospmxsghmm för aZiTtgous Måth ie: 5-—12"1. » XXTJZ HEXE-; JJLZJYXZJ , « za- -«-.(-7,-,z,:;¬

«- Ulh SgHH e« Tref. M 9. 45 Apyst Dein» ---« »- ,»,,
- O Uppzsp Midn. Upp Midd.- N YTJJ :--?· WILL-XX HMTJW MW W» sky

MAY-II äså Es END-»M¬
Z

Es
Ok¬

· Dg T.1y.s--z.m. T.m.·
TI« ? - 12.

»3 2.;:3:; »

. Z - 2T635«L; f-«

, ? s ZEIij

dome Zs »O

.·3·
.-:-.4
4
5

Esp¬

—·« HH II
· Bock-goss.

DPPPR
syst-—- H H «
now A 01 J

T
9
9.
9.
8

HHHHH

WWWW
MEPH,
SICH-NOT

12..
12.¬
12

W
TO

. Es .

«««« · .» . , v , » ,.» . . . . » ,- ,.« , ».- , —
. s « - , s -«- H;-k—-—--—,—--- sqq - -«-....: —« —- » s - -— ———«;«- III-Es »W- --——s———- s- w HA- .-«,- ·-,