OCR Output

«

öppua,- så widt ijcke särfkiltas Inaba-mag Härifråaj bslifwa bksstämdm
Hwar och en är berä.xtig-adz,,,g·tt crhålla så stort eller så litetmk
talgFrimärkcu hgn äftm«tdcär,s· " « - « » «
» s För frixnärkens"Hållandex «ti.ll" ssalu icmwäk wid jernw«ägs¬
. ftzatjdney åsärkgxbåkgrsszdch wid»de-ställen,« hwarifrån diligejkser
assgch erhållai·1vederbör·a11sde sörsäljningsmän,«»dä minft 3:Ue blad
« Zkimärkem « hwardejra innehällande 100 «märken, ä Postkon.t«or,
-8"ostexpediti«ötte"r«s «elle1":«i Post-Kammarkontoret iuköpa6, af« Post¬
werket i provisioit H- proc; «rabatt å «1närkcnas wä.rde. ·

6) sFtiMärken püsättas brefs adreß-sida till få storts antal eller
med den valöxf, fom brefwens swigt fordrar; warande frimärkena
å baksidan bestrukna med lim, fom,— lätt fuktadt, fäster märkena

mss Hidsnssvsdft

« « «"E·"ii1kgt nyxxjtkpeqjcs Nådiqck Viscf tin K. Wet. Akademieu afden L
Juli END-L skola de sum Almanachvrua hädancftcr fdrsäljas bäftadc och

skuxuc ·»·f;str list Eksreäåxizkxxtz styifktxjommandes den, win« wågar stcgra detta
zprcsz edlser nst forsasxkxmgen as Almanachorej tillika cir flsrsedd med hc"if-«
tade oth skurne for, H« öre st.«, "att bkstcx 30 Rxdr R:mt för hwarje

gäng fådant öfwerttöidcTs

« « i««-.!ilmauachor förfäljas i Stockholm-Ei Konqlsps Boktrvckeriet samt s
Landster hos följande Bokhandlqrc: J AlingsåK Noriüdexx Arbozjas
Bergström sc Lundborg. Borg"c)olm: Söderftrszu. Bo1·ås:Boije Cal;
mar: Suöbettg. Carlshamm Johansom Carlskrona: Hishi Csnlsiav
-d’Aubiguö. Christianstad:« Littorin. ChristinchamuI Gar-B, CHij Mißm«
Etscgclholm: Lin-g. ,Enköpin«·.1: Erikßmx.» Eskiiskmmz SImdberg· Fahl-kö;
«ping: Mattßpm « Fah·lu11:«5.s’cordi"11. Geste: «KTik-itk-ekg Fz Ström· Esthe¬
lborg: Arwidnon. Ha-l—msiad: Peterßon., HapakandaH säip011·« dekzmoms
sNordiIL Helfi11gborg:s ThrelL —-.Hernö·squdz sthqnßon. ««««Hljoz kam Hu;
;dikst13s)51«ll:" Hellströmz Jönköping: Nordströjji F: Son. Köping: strköm
Landskwnm Tör11qwist. Lidköping: Hallman. Lituköpiugz Sahkstrzzm
.Luleå.: Westman. Luni-: Gieerup. .B·ia«ljnö:«Lkunqq1-cn Vch "C1-Mk.xokm«
·Mariesta«d: Karström Nova: Schelm Nortkbpiiikj: Collin och Wall;
berssl Nyköpkngs »Unse- Osmtsthslt Lew«i11- Philjpstaw Brunele

«Piteå: Lundstrdm Skarq: Karström Cz C:o. Skelleftcåz Carlberg"«.·

»Skdfde: lBergwalL Sundslwallz HOUNHH Vor-b Söder a« . a sz
Söderköpiugz ·Ceberborg.» Uddewcrltak HaglmHanj Umckis szkzcllliltlfzzhnfanflkä
lata: Limbequjstfka Vom ««Wä«1«be·rgt· Jvkmvßmt sWeijcrsborgcks Zetteis
"··««"«U« Westerwiks Ekbksxd -—8: Cko. »Warst-ass- Sj«isbekq. WerkiipSDdckx
gren. Wimmerby: Thömoqwistns kistt Nyberg. Yfkaw HiIttze. Åmål":
« Pchvfotr »Qrebw: Rohlvff. Osterfuudi -Hanu,nargten.. ZOsthammab
fLåstbonu ngyrförzutan alla andra Sweukka Vom-w ängaråzdzremngms Kom;
HUUHÜVUCWV Iå wäl »-i ofwannämde, som ·flcke mjdkcktstädjeyhålla Aumäw
fhocken,Almcuuclzox tjll’sjmnda, Almanachor förfäkjas också as ·’Bokbi11dar11e
i stema Ech« p åklandn’UZJINVeV11-a- Partipkise1i eiwx dr mode Alma¬
na «m.« i «:.remp"ar 13 "· :dr, «oc ör 1001dc dits , -« .
ijdr Riksmynt, kontant betalnhwhszf f . s« thästatsesychl skume 14

-»--,», ..« « . ·

I
57
Y« l ·i ,
z s »F c ¬
« « i-,
. . .- ..".-ff « -:.«..";.---«....., »
. L if » ijtqq i d « f's xIkl
I « « . l · s t . K
. I« « f . F . T h
o » jen- . .
l X cis XX- .
Es i: « « IX
· «i e· XX .
« is Hi - . « «k«»«
M . k, t« «l - .Nxh— ,
. » »s. »M¬
s , » H « - s«’
. . »te« -« » ¬
»j» . »
l !,«- . l
. « c n, - :
I k« « sz . ,
· » « s 2·-"«-. X
«" -· s - · - .-. ’ —«t

(

J-« .