OCR Output

s ä.rfkjktas xuud asutag .;här.if.rå?n b.lifx»a-b6ftän1da.

f ö- na, å widt ickö ¬
pp s -« håslla —s-å stort eller så lttet au¬

Hwarvch en är« herättigaystt er

« tal»Frimärke11"l)a11 åft1mdar.f H v « » « «

" jFör frimärkensxhällande trll ialu jjcmxval wrd·15r.nwags¬

; I ’ « ·"-·'Jskk;fgå, erhållcwedeijörande.försäljningsmän,».då miust ane bladt

.; - ·Frimärken,, hwardejra innchållande 190 .mark»e»n,«»å Postkorzttop

T ( " Postesxpeditioner »ellcr i- spoft-Ka1n1narkqxttorets 1nk9pas, af Post-.
werket »i» provision li- proc; «rabatt å»n;arkexms wa.rde."

6) Ffimärkenpåsättas bkefs Ohres-strick ttll så stort santaleller

med den valör, som brefwens wigt fordrar; war

å baksidan besjrukna med lim, som,¬

Med börjau af« är,1863 kommer « ’· « . .

. . , Jcmltkt K. Kam . d. 12

JUIIERNSTijkaCligklkltxgclx ftor portobXef att föräudras tjJålunda
- 11w:c’u «’ - « .J

dras mot-cnke"lt,porto (12 Ist-Of ppgm all fullt 4 M, bcfw

bref fr. . xned 4 iutill «7 ort" uudcrkastas
)’ . ) » 0 ) »

dubbelt porto.

X , » ) » tre eukla portou
; » » » 19 —» 13 » » « syra dito , .

» » » 19 » 16 » » scm dito

» » » I b » 19 » » — s c x d l W
- » » » 19 » 22 ». » slU diW

» » «» 22 » 26 » » . åktll THE-I

» » » 26 » 81 »· » UjO ditD

» - » » VI » 41 » PS) tlD dltO

» .» , » 41 » 51 » » cIthl ditO

» » » 51 « »— 61 » l« .

) , » . L » . » . » tols dito «

, , » » 61 » J1 » » trcttou dito

» » » 71 » 81 » » fjortou dito

» » » 81 » nI «» « «" V
« , c » .» » funton mto

» » » ijw » 113i 10112 » scxwll diw

» » » 1Eik-10rt 1«-i-k.26 » » sinkt-on bit-»

» » » 1E96) III-« xsz .

,. ) t».)1 » » adcxtou dtto
O-, »

ör wigt dcrutöfwcr erlä s«
» hwarje Tre ort mer. ggw
« Högstcl tillåtna with "ök .- s. .- . -«
kalbe 12 ort. g T IVqu ble 29 M Vch fvx so¬

lftafisoney å ·å11gbåtar och widkdestäklew hwarifråndiligenkser ,

ande. frimärkena« . ·¬
lått fuktadt, fäster märkena I - -·

sp wid brefwen. « . » . «
- - -- —-—---—--—----« -- ---—O«-s-s——m»——s« .«w«-ka«M.bxgi»—igm»ng-Fxån»gt". «

¬

ctt cukclt porto mer för- ¬

» .
" E T a b e l l , «
som upder kastställda Fem klaßer utwisar, i första komm¬
1·1cn, deras fhdexse-år, som Wid 1862 årsbötjan äro undbr¬
kastade utfkrifnmgpoch i sednare kolumnen det årtal, med«
- hwars utgång de äro owilkorligen berättigade«, att ifrån
allmänna Bewäringen e11tkedigas. — ¬
» - - , Entledi¬
L Fsådenlek gade med·.
Wid 1862 årsf börjaxy underkastade dUUskrif- siåtkfängf
, gletnskufmng lttill NationalEfewamk års näde är.
FöFsta klaßen, Y,nglingar af fyllda
30åp...;...·... 1841 1866
Audr·a klaßcn, efter fyllda 21 år . . 1840 - -1865
erdjc klugem Iaf dem somfyllt 22 är 1839 1864
werde klaßcn, efter vfyljlda 23- år . . 1838 1863
Feznte Maßen, af 24 årkZ älder . 1837 1862
Was-· 18(53 års börjau, då de, fom - ¬
-l)ora till nästföregående årets Feinte «
kxaß, entledigas frün Bewäri«ngen,
« forandras -klaßerna på sätt som fisk¬
1er: - " -« «
Forsta Fklaszety Yngliuggr af 20 är 1842 1867
Yndrkthaße11, . . . af 21— är 1841 1866
kredxe klaßen, . . a,f 22 år v1840 1865
iFjerde klaßen, . af 23 år 18397 1864
;Fen«1teklaßcht, . af 24 år 1838 1863
z Och så wtdare är cfter mutat. «

W
W

W