OCR Output

»——:- M.—T—, » f-— --- — - : ;-f

ösppua,-f-å widt icke särfkiktæ pundazxtagEzhärifråsn blifwaxbefxämda. -« ; .« , sp -. s c «
Hwar Dch en är« berättigad,g(xt-t erhålla så stort eller så litetau- " f » ’ - ’" - " -- ¬
taxkFrimärkeu han« åftjxrtdar; « « v « , » - - v -- · .
; « , För sfrimärkens hållande till ialu jemwäl wid jernwägs- · . - ki- « - ,
E » -« sfjtaijUeL « åj åUgbåtar och wid ;de«st«ci,lslen, hwarifråndiligenser - — « - - .
«« TOYscxxfngerhållawederböraude«örsäljningsmä.n, .då»minst 3:ne blad « « i· - «¬
kaimärkem hwardera inneöällande 100 märken, å Postkontyr,’ ··, » » » » . » , « . ¬
8’ostexpe«diti«ojter"eller i Post-Kammarkouto.rets inköpas, af Post-. Y"· -« .
werketjprovifioit H proc; ·rabatt ,å märkenns wärdep sz « - - ,
6) Frimärkenpåsättas brefs ad«r"eß-sida till få stort antaleller . - - ,
med den Valör, fom brefweus wigt fordrarz warande frimärkena «- . -- «
å baksidan betrukna med lim, som,— lätt fuktadt, fäster märkensa » « kss . « ’
wid brefwen.s » « — « , - . « » J '
7) Så«kullude Lös-Bkef, eller sådane bseef, som äro från etr - »Ja-M ¬
till Ukmat ställe, Wen icke behanle wid mer än en Post-austalt, "· R-««—-----——-——-——------...--—

I- ox - MFEFURWW«-s h

befordras såsom hittills, mot en afgift saf Tre öre per st., sont . , . v
tillfaller Postförwaltaren,- men få icke, så wida de skola gen-Im « - .- . . .
Postwerkets försorg fortskaffas, iwigt öfwerstiga «z:d«els skålpund. - " W HUJWZ sådmIE bref· , A FUWWSAUVFD a"f KERF- svuxskola »F
8)" För Lokal-Bref, hwarmed menas jådane bref, som per- - Fegkmkmst FFHPTWET PPstfMPUItUVL CI nglfwa q·vittens, och Es
soner, boende inom samma stad, köping ellerannat dylikt sam- - USFL CI hsllex WUI THE-IV Teslstrcmde HEFT AffOVDFA adreßclten F
hälle, utwexla med« hwakandra, böt,v om de till befordraninlem- - k qmttEs HEFT POsiWUTkEt fOV d(’z·tt.(1 bref e1»1klä»der«sig, uågmi an- i
nas å Post-ausfallen derstädes, erläggas i« afgift Ere öre åt ; sspmdsskylklsth Qch- Om- de forkomma, teile söx "desamma, eller s
Postförwgltasrem och så wäl i sådaut full som- derest de iuläg- - han Dde UEUFflUtIkI lemnar UFESOU si0«xd(3-ekft»1tk11111g. j»
. gas isutsatte breflådok, af adreßaten, så sramt han will brefwet k Ü »so-! kartfrch IIPPIVZETTUS·8Z. kal? WFZIUAsk AllgåOUde AU¬
emottaga, betalas Tre öre åt bre«f-bäraren; sådane bref få ickczi z SDoxmne oxetommendcxadc bre1, ttllhor Postforwaltare satt hafwa
— « . » . . . um så sortcrade, att hau latt kan beswara wid postluckan ske¬

ende efterfrågningan

wigt öfwerstiga Ez:dels skålpund.
·12) För bref, som afsändare önska under kekommendatioumed - ¬

10) Till lättnad wid bref-expeditionensuppföras orekosmmende¬

, rade porto-bref« å post-kartprna och protokollen endast till stycke-. . - - « « , «
ole lud-kal, men ej «meds·adres3aternas nahm; ägaxxde dock bref-. - s WITH Zäsksomgeszsiadllåt såk kallad scomknkndatmkkkafgift UT¬
anandare aest namnkartermg sordra genqu påtecxmng ä bref as s Trättiofem öre då Heu önskszkäjkkxxlltwll Ollskas oppen, Och
ordet ««regierceas,« men her i sfådant full att .åt.PD-stför1val- . -". «- ;. . » Ä- .
taren erlägga en afgift för särskilta beswäret härmed afTolföre mäsuxszsaghkkxthöJsxfölr olfsläsjersszlgsstCåsgstbresMUCstUtUe
. , .. « « 13) swid inlemnandek å post-anstalt« af porZo-"b.ref, som’skola
. « rekommenderas eller regxstreras, möter ej något hinder att me¬

kclst å . brejweu åfgtte frimärken betala sä. wäl portot för sä¬
xiane bref wm belöpande rekommendations-afgiften för de re-.

CHUgDVcrg . . .D, jd mo» .k«zk)zsmmzszd» .« « d. 7 Okt« WlxlmellderadetbrefWeU, htvclrcmot,a Urans-a i ten "ör1ij «
Elenqu , . . ;.d.18«d:o. Stavauger .- . .d.28 d:o..· Z ; tgkpmmenderage bref innelyckte medßeh likasonftgst säfrskiltappglfs
Isrksdrlkshald ? f. ,«d.2H d:o. Skibottens . «. .d.12-Nov.7 « gift- spm poktförwaltqres enligt 101de pUUkths för IesV-ke¬
Eka»e11«. ·. ». .- .«d.2:3 d:o. Kjoekan i Skjewk . —- Bade bref har satx uppbära, ej kunna med frimärken erläggas
BotzekoprlxenkTak - z Præstegjem . ; d. 18 M. « » utan» mäste af —afsandarne med penningsar betalas. ,
Vlgs Prcgstegxgld d. ZMars; Boßekop ·sz. . . .d.24 d o 16) Vxefs å.hwi«lka siunas påsatte förut begaguade och maku¬
, » Grundka 1 Erne- - . , CarksbotteniNæßeby lerake frnnärken, behandlas såsom icke betaldte. .
« « o Ums dzo . » d. 4 M Præstegjeskd, dmtjd » — . fk 15) De porto-bc«lopp, som beista för så wäl från inrikes or¬
«jeyallger. f f . d? 4 »M. mutet elwa emi i-- ;er·70m srån Not-rige och utrikes orter ankon1ne, med feimärken
Sktbptteik : . , .d-.17. d:o. Dee.månad,-som-af IOMDDC MM ei DEVUIED fUllk frankemde bref- Vch hwilka WOPP
Stokmarknæs IHad7 « Fogdeubcstännnw fkola waxa antccknade så wäl ä kartorna som brefwen, uttaqas
1Juni. Lejmugex . -,· . , ' s»d« ZDQ s bos adrcjzatenm, så widt de wilja brefwen utfök « ·" .

sei-s Præftegjeld . d. 2

s