OCR Output

eller är liksom vuppblåst och knöligtsxmeu det andra statt-sont

wanligtz om hela mußlan är b

etydligt fnedwridetx oz s. w.
Ten- der det har händt, att ett perlfiske blefwet förstördt

genom wardslöshey böv man ej försumma, att fran anuan oxt
hemta och nedlägga mußlor af olika storlek och sedan Under en

god tid halla deßa fredade.

taga denna åtgärd der, hwareft
ty denna bevor på wattnets ren

J sy.nnerhet·är .det.skä"l,. att wid¬
perlorna äro wackra tell fargem
het, och denna i site ordmng på

bottneus och omgifniusgens befkaffenhet. - »

· J handeln- bestämmes perlors wärde efter deras form, färg,
Maus och wigt. En god perla hör wara rund, uågot genom¬
« sigtig Uär hon hålles mot dacht, helt hwit eller swagt dragaude

i rosenrödt, och hafwa en jemn och ren gla,ns.

begagnas är-densamma fom m)ttjas för juvelcrpoch kallas karat.
En« karat motsxvarae 4,842 eller nära 5 korn. Om ntan».känner
wigten af en god uågorlunda stor perla, så bestämmcs des wärde

pü följande sätt. Man söker först wärdet af en en-karats perla '

» af famma form och skönhet, multiplicerar dctta wärde med ava¬

draten af »den stora perlans wig

t, och produkten need-taletåtta. ·

— "" Süledcs, om enxkarats perlan är wärd 1 Riksdaler, så kostar
en fein-komm perla af samma skoknhetb gr. 5 = 25 gr. 8 = 200

R:dr, och en sex-karat.s parla: 6 ge. 6 := 36 g

Man dejzutom bör man wal komma ihåg, att jn flera perlor .

r. 8 = 288 R:dr.

man lyckas förskaffa sig af samma storlek, färg och glans, desto¬

högre wärde får hwarje af dem.

Ty det är ganska swårt och

tager lang tid vatt famla manga alldeles likadana perlor, som

kuuua auwändas till« ctt halsb

perlor är mest paßande.

: MEACIJOHTNQH

Zweiges-Oeng . . .o. Id dto
störaas . .d.18 d:o
Fredrikshald : . d.25"d:o
Skieu. . ". .· .d.25 d:o.
Boßekop iAlten-Tal"- - .

Vigs Prceftegjeld d. ZMarsx
Grundfet i Elve»- s

rums d:o. . «.d. 4 d:o-.
Levanger. J . .d, 4 .d:o.
Skibotteu . d.1·7- d:o.
Stokmarknazs iHads

.21Jun«i.

sei-s Præstegjeld . d

Qmstmm and .
Stavanger

-Skibotteu-2 «
chekans i Skjersvsoi

Boßekop . . .¬
, Carlsbotten i - c·æßeby.

Lamm-Her . ,

and, det flugs smycke, för hwilket

.d. 70k«r,
.d.28d:o.sz
A 29 »

f

-Præstegjeld". . .d.
.d.

Moo«

1
2

Prcestegjejd, den kifo
1slutetafNov. ell. I
Dec. måuad,-som-af
Fogden bestäm1nes. , ·

· ·.d. 8Dc»s;.

Den wigt, som ’"

kov
d:o. , ¬
d:o¬

F

. —- . . - « .- E Äu¬

-I-.ltd«rag atur Kongl. Post-Ordningarue.«

- 1) Wid btefwexlinq mellan inrikes o¬

, . ( xter, der o «
III- xkxllägkgnsssesgkdstå afstgindetz -ett««wißt ochPlijktIITthestx

» » «- re r myn , erläggas för« hw xLO b

eukel wtgt, hwarmed förstås det som ’- ' · a le xef af
lod, samt detta porto för bssef yaf hss T. wlgit eI EIN-Für tlll H
flerduhblas i der förhållande eom utioEJKTe ngt joroxcbplas eller
13 Oktober 1785 är bestämst Uemligenongt Fproxdmngen den

för bref af ; intill 2—’ lod tw · "

» » » LJF )) Z; » xtreä enllgittpoorton.
» » . » Zi » i- D fyra dito

» » » i- » i » fein ditO

» ;» » » Hi v 6fk » sex dlto ,

» » » 6 " X Ix » stl dito

» » »

1 .
sp» ) t. O. M. 8 » «åtta . d·
deroswer ett enkelt portoför l e » · « » tm

» « )w,a1t otd e lod t . . .
.dexä))flkj;;rthk fhthslxje lckd mer, ett eukeit porthl och med 4810d7
; » or ( w«ä« iUrikes brefwexlin en on - . , »¬
ltmsgen tell sadane utrtkes orter, dit brefweg kusnna Löszåhskstxvnekxe;
taxe, far, da aflemnandet sker åPostkontoreller Post-Exvedition

dantmgen krläggas genom Frimiirken eller, när affändaren så

föredracier,f med penningar bekala «"« « '
..», · -« ·- s. Anlle )
foox gxesxvexlmg text merk-es ort liegagna figaf bxxfljxsajdglckrgier
Träg nricåkaskzykcjxiefklzurtgegxsz Iernbauståg, wid postanstaltkller poftq
» , s s ve orer med "rimärk « « « « ¬
tilgfdcxsßatjielfortbskaffas och utlsemnas.e, sa ftamt bxefwet siall
y For net-es »Fefwexlingen gäller.fär —·lta Ko
Xost-Stt)xex1e11 utsardad Taxa, som wid lklvarjefPofooZäkeerlklt
onjfczchdegxon skall finnas anslm en. . a
o end Post-Konto·r och Posi«-Cxpeditioner -äl" « « "
» . ? sx - —- « as « t«
å de tIdex, då deha Post-anstan« skola för alkmkjuhevksekjrmhcägäg

Futtuupuluppuvszv«».«.-..«, -,»..-. .. « » »¬
rekommenderaoe bref innelyckte wedel, likasom den särskilta af¬
gift, som- poftförwaltare, enligt 101de punktesn, för register¬
rade bref har att Uppbära, ej kunna med rimärken erläggas,
utau mäste af afsändarne med penninglar etalas. «

16) Bref, åshwklka sinnas påsatte förut begagnade och maku¬
Ierade frimärken, behandlas såfom icke betaldte

17) De porto-belopp, som brista för så wäl från inrjkes or¬
ter som från Norrige och utrikes orter ankon1ne, med frimärken
jörfedde men ej dermed fullt frankerade bref, och hwilka bselopp
fkola wara autecknasde så wiil ä keIrtorIIa som brefwem uttagas
bos adrcßaterua, så widt de wilja brefwen utfå.» ’

H