OCR Output

1 .

, .

» , Om Werkes-. : : » ,

De äkta perlorna erhållas endast Utur Mußlor, ett slags

— wattendjurz hwilkas mjuka krsopp är inneslutetx mellan twå fasta ;
skal. Många a-rte-r- as sådana mußlor gifwa perlor,- men« det är
synnerligen twå, som hafwa dem werkligen wackra och·d-13erara-. »

chiisse . . —. 12sÄby i Chrijians Ddcsrö " -—
Woxtorps By (kr.- L stads Län-L.« . LYIJHljehJUIF ,. .( : E ««
« m«) ’« kss .- , «171A»mål’k . . 191Ostsscrbymo -. . 27js
Algutsrum .den 15Landskrona .
ALTMngfk « s. ; ,;1ssLiUk-öpiug««k Skara . ".

Voråskks H: «. 4ijungby?" .«· . . ' Sköfde . , - ,
Carlskrvuch . IYMalmöKUllmthks " Su:1dswall-««, 8TTT

RödesunM sz -...15.-,,L;

Osme

s
.

Carlstadszk ’ 10 Had) - - LSölwesbor - , « » . . c» . - , . ,

z . , .» --s— · » .- » — s· « « « g . » . .1Q—-s zzzis Den-— enas lefwer Chafwedwtd Jndtens och Amerika-Z —ku«ster-,
ZIFZY - « IF DIW ;;,«(F1«UUUrk- Trelleborg. .» . 231 .- - den andra i fötwatten i wär werldsdel." — - . - «
Grelmakk s g» IIVFP)H»« « . s 18.Yfkt1d«"k . z .« -.« 307f - Den. swenska perlmußlan sinnes i-hel:a.wårt«land, från

Ha amnd t« « - « 19 PROJka —- « — ··1-Of-wer-Kakix - lappmarkerna till Skånes, i psådana åar,sp·sfxo»m förscx klart mat¬

— ,»,p« a « JMEXKLYYAHWL Z»;;(er1sb9u2—k » Ufs ten, och hafwa stenig och sandig, icke dyig eller oren betten.

» ; » ....»-.--..-»----..-.»-»-...·sz..-..:,.T:J-,—»-»Hkax.Z":T",·J"I.. « "HOU sär gaUskU·«- stOr- till sex tum i längd, uf v««2fkåUg- Uågvt :

; krumböjd,- sammautryckt stapnad, i främre äxldan kort, afrun¬

- j « — » ; dad, i dext bakre' mera»utd·ragen; 11(«i«got·-kreddedef De tjockaspska¬

Förtscksssvs på malrknader- s Om hållgs s Nosrigc år 1862 ? Ist-ERSTE IRS-IIIaknkLOFxTFngke«gäkåkänkåsåsgTääläxkftthksåkkkk FIZ
Skjpotten Yi Lyngens- S«(eip11æsslcdingsberg «’ « j - twå i wenstra stalets, en i det högra. . . ¬
·«fpræstegjeld «. . . . d.16 Jan. spi NöddPræftegjeld d. 24"J11x1j.. .·Der perlmußlan är -någorlundasymmg, står hon på bott¬
Lxllehan1merelleerg- g21 d— Lhrondhjem . . .d. 1J111i. neu I talrtka flockar. Om man fattar en sådanslefwandejkmußlw

Uces . . -. . ,d. :o.. BjörnledjngsbergiAls » märker man attdjuret för att skydda si medekft san kraftiga

» - stXDCIIföVM häl- stadhougPrchtegjelds-d. 1,.d:o.» « muskler,ss så«·starkt drader skaslen iutill t«varandra, att- det äxj

Wxspd Btzzxdem loss, I slutet »af Turka iBXönö dkd d. 8 d:o.» , ganskasswärtatt ätskiljalv dem osk«adade. Mexi dm Manderemdt
asFugogord ganzng bot: Værobjsgrgekthcrodzo d.15d:o. : låter mußlagl wara oft-ord, sekr mein att hon står med skallests

me an dr- Jaij a- c r. oujetavs Yestemarkcdi « - -undra fidå alföppnad och ri tad mot ,ft"xjömmen 4fsör att « åta

dich Wfstex- Druck sedxfmrcs 1 ; Tksrijotteus Annex- - . wagtnet fritt flyta in, och att hon pg etst dygnlikån Ekrypa Wid
cdcnYockJ « wc fans e ter xet Eil s iers· d:o. . d.26 Ang.« pa tre fot. Detta går så till- att on framti strä, er ut sin
Pä»P1felvm-esxden förra’.är af- -Christiansand. . . d. ZSCPL I mjuka, wen starkafoh som nässtan liknar en tung,a," tager«f«äste

Und -Bög«ek skutaky -t1sll den Lærdalsörcn i Leer- » E « med deß dindalk oeh derefter drager foten tillsamman, hineinge¬

fjdrdsplxsåda I» «t«1-dt ochcxängd, dals »Prc’estegjeld ."d.»23 d:o. f »de den öjriga deppen flyttas framåt sprliteit st,eg. Om man

SydkLsavaw jom as Jogdeu anggspmger» -. .d.24 d:o. ; msdr «eu- siat kms mellatx skalen, och flackexj mußlangenomdtt

ger . . « . ; Barangck be- Yrcldlnkshald . . .d.30 d:o,.» ? afskoxra derwenne nmskker.na,-sä ser man de på omse skdor

tä.1111nes. denjngsnccsset i « « T . . - .

Christicznia . . . d. 4 Febr. »Gryttens Pr"cestegj. d; 30 d:o.
Stecnkxcer . . -.d-. 4 d:o. MaileniOverl)aldc1;isd:o d.30d:o.s » ¬
80 sto. « .

Dramgnen .d.11 d:o. Thrpndhjem . . .d. k ¬

Hexjggåsmkx . . w BE gå ZTZJRZLJUD g ex skok kkkpmujenderape bres tunelycktlek I;1edel,.ltkasorrk1 den 1.a11k1ttc«cstas¬
ek. " ; » sp »s» -— : . ·-»- , « « ««,« L-« .: M , 10m-»postförwaltc«1re, e11"t»gt«10:de puner fdr regt re¬
TSTedUkshald - - g 25 d o Oklbottm · JTI Nov« fide brcf har att uppbära, ex kmma med nur-Ecken erläggaz

Skicn O o O O «

. .25 d:o.’ K"ækau· i Sk"ervö— , .. . - ¬
BoßekopiAltewTak · « is« IPræstegjeld 1. . d. 18 d:o. M nich-C af af«sck-ndar1.æ med Munng Wohls« ¬
Vigs Prcestegjgld d. ZMarsyBoßekop ". . . .d.24 d:o. - 162 VII-. å hWIIkA NUMTXEWF form begagmde Vch Umw¬
. » Grundset i Elve- « CarlsbotteniNæßeby MAY Wkens behandlas mspFY lckk «betaldt..e» .. . .

— . «rums d:o . .- —. d. 4 d:o. - Præskegjeld dcutid IFF HF mebesppps spm pr1!ta for så Wal Trån Tyrstes or¬
Levauger» «- . ·xd« 4 d.o ist«-tät aszv en- «i - » irr kam xrån Linkrige och Funke-s orter ankomne, med Irrtum-ken¬
Skjkwttm - . d417 dsso , Decmänad Hmjaf . — fötjwde wen ex dekpled fullt fraxxkerade bref, och himlka belopp
Stokmarknæs i Had-- · Fogdmbestäunncsd ,. . " siolkx waxa amcckxxczde Jål wäl ä: vkmxicorxm som preswexy uttagas

sei-s Præstcgjeld .» d. 21 Juni. «Levaugcr . , ." , « ;d. 8Dcc, E Los Urmaterials m Rath de Eva-Ia bchch Utsås ,