OCR Output

f v » - x » « » — , Sköfdee » « » zzoth (·(kfr.n1.)·I· ABBEng « . . å
ss .» SlättäIIg. . . oru r m I «
De· -större Planeternas gång och lysande « Swenljuuga . 23Tranåsqwarn .j23;Ahs by (kr« M) 2")
9 x , ·SweIInewad(krm)1Trädet. . . « s511 As « « 22
, TIU 1862 « · ; . TIursbacten(kr m)15 Ullened. . . .16 ·Orebro (kr. m.).
, « « · .- « Uti MAJ. 7M l d Cal
·«· -« " UVMUS UppkksållerÄg ljelasåret bslasnd Oxrsnss ftjerIIsor« MIIJ « · BUT VV (kr:UT-)·deU9KDUgsbacka··« « « or Un a i « ·
är i föder middagen den «7 Juni och midnatten den 11 Decem- »Ebba . .· . .· 2 Ladugåkdsgärdet sp UIUV Län(kV1U) 13 .
; (- » . ber. Han bortskymmes af Inänen Isen 17 Juli . · Eksjö « « « ss g wid Stockholm stattstllöwsillci « Z? ¬
? Satumus wistas IInder hela året bland Jungfrnns ftjernor; EITHER 13 ·(kk FU) , T ' 27 kengingek «
han· är i söder Inidnatten den 13 Mars· och IInddageIF ideII 19 « ’ « 9L1Uk0pmg s « s2 2Swmkthöfdaryd . 6
September «- , chrdspåtlga « «- gMoheda (kr.m.)·. " 2Wadstena". . . 21
· ·« Jukijtekgx fom III-Idee ftörstas delen af året uppehåller sig bland « " Jonkopmg(kr III.) 23 Motala Köping , 14 WimmerbMU « .22 « ;
Jungfruns ftjernsor, närmazr fig III-It slutet WägeIIs, samt är i· - L M « » LEFÅ Z UNL «».,««»»»·k.««» g «
föder miduatten den 13 Mars och Iniddagen deII ;1 October »
. » M-I1-,s fom i börIaII IIf årct befinner fig blxend Wägen-s s - - - · - ¬
T?« ! fåjgrnon gegmntkoaxdrar sedaII1 i oafbruten följd SkorpioIIens-, -« - « - . « - » —
yttens, ten o ens och Qattumannens ftjernbitdesr, fanIt I · « - - .- ·· U " · « « «
gcptngär slntlIgen Fifkarne·s.· Han är i söder midnatten den 6 . , 1862 Arg WiearkHI ad er.
o er. . « .
Venus, soIn från årets början är aftonstjerna, ·k)lif·wer de··I·I , » · »
26 Februari morgonftjerna, samt den 10 December åter afton- « Betecktmr M Ittrklmder, som påftå längre äII eII dag
sIIerna; hon kyf er klarast omkring den —18 April-.- » x « · Uti JANU MH
Meicurius är längst öfter fråIi Solen den 11 Februnri, 6 ss Arn-TAFEmeng 29J15Uköp1119" « ’« 14 C«-«:"H·öderkeljeU -« «. 14
Juni och 3 OrtebeI, samt länsgt westlrg den 26 Mars, 24· Volkss« s« « I7K1s1ådclf ·« ; .« 21WedeillrllHe ·.· 22··¬
Juli oIII12Rovember. Han bortskymmes IIf Måneu den 28 VWDSUWISTWM ZLTU Vg« « ·« 24 WEUUSVDVS 14
Februari och den Zö Juli. - g ·«' « ·« - Christianxad·· TLZ Lindes erg . .« 31WCPEVWW « ;·. 9
f z · « . — , .. - -· · , , Christine cInIIIr . 14 LoIIIIIIarydit . . 23 SZZSesteråsk . .·10
. Z« - . . -—-———-—- sz « s — DegerfoI-«ß"'«ed . .· 4LIIckseles . JWIInnIerbyY .16, ¬
» . » - , , · - Dufwed ·i Ähre . ZLDIariestadqa ". . 29 Amåkk « · 17
« · . » , , · . Ekefjö". . . :31Motala . . .16Ä l K k.. l« ;3 .
- « .. — » . - , , - « Euköping -. . 14- Never KalixIe st I- 10 se C M Vp M ¬
. - » » « ; « g ahlköping . . 10 Nokrkizpiug . 22 waexKalII K st ·««- 14
, . , ef fle« . . 15 RaguIIdaN . .·28 Orebro·« .· . 21
.- — . - - , - » Hellestad i Oster- Sköfde. . . 24·s’-I ds- .« --;·
· . » « « — «» « sjgöthlands Län 10 SollefteåT ·. . 21 Tstersun · ; «· « 14 - . ¬
Z· ZZZ -..J Z? XJMLLÆCJAJC X««·"« c zäjv — . » 21Söderhamnk . Jä- sthammnr« . I 21t
« - Uzti FEBRUIIR1:"
X· XZZOD Ze« Ugo- ,, XZJTÄFZJK X- -, « » Zigrszar . .den1; et i Geklliware · KongsäbackaÅJK . .·20
F- . · « F . . rIe engM . . . appmar tager Kö III « . . . 28
r- chsuks Js- »Es F ,F .« Hm « Der grrråidåjguåT .. 2ZGsin börjaII. LIdTlopJng . 20
H re g r I röIn renna . «.·. 4 Linkö In . -5
« Q , «-»-««,z Yw ;- ÆMXLJ JZ A Es- Æw »F- F Calmarr . . L-«·),H(IparaIIda-·k . »5Lyekse·l·,·e«g . . L..28
x « Z» J Carlsiad«. ., . 11 Hedemorask . sz. ijåfåorrtkeljeik ;.18 · .
J Mee- .»-—- J (k, AHÆJCQ HEXE Funäsdalenk13Hona-"· . . . 11 Ronneth . . . -7 ¬
· , · GellitporeKyrkody, T- JockIIIock««-. . .« 14 Sala« . - . ; .·J4
;(I stcj Kittka -Q«-»X z» ( - börjiisådeIIdeg, « sonkopmg . WSummar . . 21
; . M Abs-cy- ö- - zzi . : dåordiIuIrieTiu- KoIIgeIf . . .1·3 Skan . . .- ..1»«8
z» U- M «- III « twgzsdt sc F .. «
· Ae- MC cis-a ANHA- Tso;-44· JEZXM sitz-ci- i X N — —- J- -»» . «— ;—·«»sp