OCR Output

sz Dei-ta« är,—18;62, hållesz före wara det 5864 ifrsån

. zYzerldens Skapelm »och är t Sol-Cirkeln euer Sdndagek

,:imdrmgen det» «23:d1e. Söndags-Boksinfcht är E, och
PåstETernunenh dnträffnr den 14 April. ’

De? Wlmazär gek, ifrånxk . «
.J Hans Maj:t Konnng Cka xv:s Födelse, den 3 Maj

det 36

1826...............
Deßnppstigande på Thronen,,den 8 Juli 1859, .· det 3
Krömng, den 3 Maj. 1860,

det 2

. . . . . -"««"««¬
. - Hennes-- Majck Drottning WILHELMINA FREDIUCA : H— « »L- - .
se - ALDXANDRA ANNA LovIsAs Fddelse, deu 5 Aug; . , i «- - 7-s- Hex- , ..H-XII- -:: XÆZCZ . »s- EITH¬
1828«......·..........det34sä«?·«-" ..H sy( -· ¬
Deß Biläger, den 19 Juni 1850, . . . . det 12 «« «- f « «- »- « -«Z«Z -««Z«« , y« sy-«:«
,KröUiUg-»"d«en 3 Mäj 1860, . . . . . . . . sdct 2 - L Läg-—- -,.x«. Ä ce. Ä c- u. -- J --7ngX-- —- NO - - - L— - O-¬
zzsp . Henues· MaxtszEuknDrottnjng JosEPHlNA MAle » I : "
. .. . MEIHANVAEUGENIAB Födclse, den 14«Ma1-t. 1807,« det 55 .
« E . iägek M Juni 1823 "· . . . . .- det 39 « . . .- « -« s«--«»"nenocl Hcrti en af Dalarne · »
» . , Kröning,den,128" Sept. 1844, « . -. . .« dct 18 HMZHFZOEVUFVYBEJIBYIIUFLMUZ den Läg Aug-. 1v831, dct 31- —
« Hans-Kdngl. Höghet Arf-Prmfen och Hertigen afOster- « « . F Z Kolng s- «ögh«ct Prinseszan LOVISA JOSE- "
- . gtzthlcmd psCARJOREDRlle Födelfe.d"en 21 Jan.1829, det 33 HCBEFNÄ EUGIMAS Föd«else, den 81 Oct« 1851, . .« dct 11
- » «- HennengongL Höghet Prtnseßajn och Hertiginnan af - . ·- k fan CHARLOTTA EUGE¬
· ss -. — . e » « — . - Henucs KongL HOSJET PUUTEI - » «
» Oskergothlaud soPHLx wILHIsLMINA MARIAM s Nu AUGUSTA AMAUA ALBERTIde Fodelse,
HENRIETTAS Födelse, den 9 Ju1i1836, . . . . det 26 k. «:24 A ri11830 « ( . . . . . . det 82
. Deß Blilcigeyh dekal 6 Heini 1857,sz . . . . . . det 5 - den I’ J »H-—
"«Hans Kong . Hög et« rf- riner ochHertigen afWerm- - " » . - » .«, « . s. . . - ¬
land osCAR GUSTAP ADOLPHS Födelse, den 16 » . - , FDLIITDLUWF« « . « «
z « «"Juni1858, ". . . . .. . . . . . . . . . det 4- H s- Af fem förinörkelser, nemligen trc 1 SOIEU Vch UVå;»1«YEÜJ
F Hans KVUSL Höghet AV.f-PUUer Dch Hcrtigen afGDttlTMd « neu som detta år inträffa, blichr blott Hm Fug »MF.IUOFUFW
« josCAR CARLAUGUSTS Födelse, den 15 Nov.1«859, dkt 3H kclspsn härstädes tm en del spnljg, DcUYa formorkelse aged nun »
Hans Kdngl. Häghekt Lief-Pausen ochHertigen afWester- — den 6 December och börjar kl. 6I5W f.M. samt slUtaT cfm
. . gi;tl)1km;d,1gålcxui CARL wILHELMs Födelse, »den «- »s· ·- Mzmms Ucdgåug. - —
« « 2. DIE re- , v o o · «... o o o o o lo o o detl I » .· ¬
— - « « — « " Tecknens Bemarkel1e: « . ¬
« - ieje Betyder Sön«- ODch HöSIEdTZdWaV 0 ""S219U-Tk F
— Måncw W Nymane. E For1taQwarteret.« OU ¬
. . f - måne cller Nedan. DSista Qwarteref.- Wvgdnre1?.
. — J» « - - - — , - O. TI- ««1«[-’ esse- Krästan.- - ceIDUL
. , . , - . « . » . . en. lesmgs « H . X « .
t. J- : sefses e zeng , sit-!- B -»-ks »Ist-« : . «. FIUTIJNUMFAH Isågcw M OtDrPTDIL »F Skyttckh
« T« « «« L- - - · « , « « ck - « Wattumaunen W'9(3·1skOl«VU«E- fsms
- k» »k- » X H-, ,». » « - » QStenbo en. Häzs -. sen- . ps»
- - - ; J , « . « — - i— . s « strmeddaeen kl.klockan. LIM¬
« . . , » · . , « . . ; fpxmkddagen e.m. eT e » J. . D. kWt
J T- —. Zyidyxst ,--sx, esse-· e-,,»,.; . Ums Uppstigande, F Uedstkgcmdc Jenmn Im UND
- —. « · —- - - . — . « » . - i ( Nedfkyttning tin eftetfötjcmde Dch ) Uepflptthis
, « »Hm-- ZE-»-(j«åp »Sei-Te- sp . ... tsll åcnde dag G.st. qamla stylen. D dumm¬
, - . - , - « s « - I fW es -- « sk Js- s eins tin-.
; « Cyszzs O, Ek- m. mmuten Qvtd Mariens TIPPJ DE) MS JJ t» «
« - -« V - »F "« sj · hörst de Utsatte jin-renamed ,formedda»gen ella ef ext- «.;,·,,
; « «x« — ) — l« v f · s— e » « « , O ze ) z« J ) .« . «.
; « . Xexes-»z- HL Xexes-II - « . mtddagem allt1om de staMejtee ellex fer TM
.-.H , j ' g-.HH-.H.;¬

s J, CZ- JTHØLHJTYJ .

X-7z-J.--szf yo--dLJ-, J z-,r--:zk-I pas-X k--U«:;z).
E«Ej«f see-« ?¬

Uzä «,L·· »F ZJOJIFH
»Li- MZYAM ;-,k-i-J,«fx«-«Y

,

NCZDØTYn ., f«

I- e-. I
, -Cfs-,7