OCR Output

Ezz- -;t- »Z- ist«- ((X!«f
J- NZXM K---i»xz« , . .
Oft-; yywyyjz JEØZJHIV .

1.-.i ,x 1 .

MNØTZ- »Ah-· -,- -- » .. '..A.lys51.

K S I S

USE-»Y- f »-»»« X

; «
« MUXXHFJÄYrZ «¬
Hi — IJLÆLØMILCKTIX

"7,73f .X (

VII-XI

"c-e---c s
:J!Z- « sz«

Jst-JE¬
" ..-:f--7«7 «-««»-»" « « -- ,
kz M Ja- (,x,-e-J-X-k XII-Hy¬
-X CA-» »z- - ,
ØCXZZZ -.-« - J-- f —
Joa- -M«-k zkck »sc-:ny-ew«-» . L
txjs «- A-! C-« Jst-—- Cis-,- »Es-«¬
e « Oft- k-« ZJYJEX Jst-)
KAWJ Jst;«7· JE-- - «,«.-»;-J
»».H;E»s-J,-»«««« .-Z.;-»»»- -. .
sz F »Je« « -..
»Z««»«-Z--kj-;f--WQÆ
XJJJVM ,. .- . Y¬

- » « "
LJ JXW Hex-,- x ( z- ·W »
M- :-- ;f’«-«f?:,. Z- , .

»T-—

s— II

Cy Yes-« « « : s« Jzt
» , « !- DIE-? , »Na-,- - ··
-- « -.----- 9— M - —

,

Mr .JKZX. J

« . ¬
’ —- » — cgiogiqgsbch O c- - « l .
C sc Cz 00 00 00 OO OO 00 00 cLC 50 O ox No c: oc D o d o o o vix O c o c c.
D H He- Hooeooscodooecodoo oo ca so so 00 ca 00 no O L o O ev
Bd H ? O S O D O S Hoodcocookoo po no 00
. so
L v .

. m minuter Wid

kng

« For Aret s
stter Ärälsmeng Økristi Jst-steige

1862 ¬
Till sTOOKIIOLMS Eonsont

belägen wid 59 grad.e LOZ min. Polhöjd.

Hans Kvngrl Matt

l .
ex- o-) oo o ’ - « « .
c . 0l CI CO CI sc qc 00 OO 00 sc 00 00«00 00 Co sc CI II OC 00 CI IV sc so r
HQGSHHOGQHQGSQHSSG « »
» c

d
Nadigste stadgande·, HE¬
med uteslntande privileginnt, FOR —¬
« ««—-« o IT s
Utgifwen af , MAY ;:"
Deß Wetenfkaps-Akademi. ; ;
M Stockholm- morstedt sSsonersz ; s
IF Es sähes- häftadt rch stum- for 14 rre R: mi. - E
POGAAAKAAAAAADAHAAAQTIAHSASAAAAAKF,
IV OretL M Twilling. ais-ge Yrcqranx s« » » .....
D Jrrngfrun gez Wåg en. MS Skorpion FI- Sky
»K- Stean n. H Wattumamren KFiskarna f.m.
förmiddagenw e..m eftermiddagen · tlockan. 53 Brä¬

nens Uppstigande, F nedstigandc genom Djurkrctseu
( Nedflyttning till efterfötjande och ) Uppflyttning
till föregaende dag G. st. gamla stylen ".ti111111ar,
Månens Upp- ort) Nesgång titl¬
höra de utsatte timmarne förmiddagen cllcr cfter¬
middagen, alltsonr de stå Wcftcr ellcr förc f.m.

THE