OCR Output

!
;
si

-.«-. -.---..—- H« «

«- - JOHN-Mk-« ..s.·.«
» i

--.-.,—.-d--.-«..... s«

...·..,.. «¬

d

- »Ist «- Issstm -a»«.UwW-»-.ssms:m0 visit usw«-»Ih¬
. 4

:-.-«.-«.·s ..«.«9.-.. - ,s¬

¬

« »He-Ezz-: «¬

·U;tdm·g Utur Konng Post-Ordningatvep « u
·1)v Wid Hrefwexling mellan finrikes — pxter, der»«Postanstalte-k
sinnas, skall,sutan gfseende å afst.änd.et, ett wißt och lika wedel¬

«pot:to af .Tplf Ore Rikömynh erläggas för» hwarjoe byle .a.f
senkel wjigt,- hwarmgdszspförstås «det," san tytgt e·1.uppgar, ttll 131

«

lod, sgmx..-Edekkæ»""·sp"drto för- brej qf högre wigt fördubbkass eller

¬

-;flexdnbbläs i det-fökhållande,k somuti KpngL Fsryrdningentpdenl

« -- 13.0kiob"e,k»1-785’·är bestämdt, netitligcnx - ¬

·"s-föksbx·ef as - »F E intill 23105 twåspeukkasphrtynp «
-« v «-···s1") ))sx2-!C 1)·sz- szkspvxtrc J . dito

,'»-f«¬

· · « » .—)) « » Z1 s ,;)) « l4sx J, » fyka .· dikc «

- vdi "))« » sk- 4J k » « IX » sent · ditP
T . » , ,
»d) v - » ZIY · » Häs- -)..)· sex dttP
» · v- )): IT ä- - . 7715 P DU- , s—dst0 ·
»- · 735 t. V 8 » atta

¬
!

EnligtYKongL Mai-is Nådkga Bref till KZ Wet. Akademienlasfdeü L

sturne Iför 14 ·öre Rzmt styckct: kommandes den, som wågar Fiegra detta

siprixs,-ellers wid förfäljningen af Almanachor ej tillika är- förfedd med heis¬

såång ssådcmt. öfwerträdes.. ·

Almanachhr föxfäljscts .i« SFhckholni å Kongc Boktryckeriet samt i Lands- ·

Härten hos följanheBokhandlarm J «Alingsås: Norinder» ArbogsT Vers-I

ström ö: Lunbbvrg.· Arwika: Brandt. Borgholmi Söderström. Boräs-: —¬

·Boije. Calchm Snöber —. Carlshamm Joh.anfon-. Carlskronat Höök.

7«Earlstavs: v’Aubig"nö.« hristiaustctd: Littokim Christinehamm »Gartz.

Eksjö: .N.ilßon. Engelholm: Ling. Enköping-: Erikßonk Eskikstunaszand.¬

H- berg. Fahxköping: Mattßom Fahlum N"ordin. Gefie: Klintberg ötst

Skemfteäspk »ngxhcxg;x Stöka Yejgwa
HIUmesu Lenös Frsp «Ma11ri·HEE-g.« Upqua z

. Ström. .·Götheborg: Arwidßonx Hacttistad: -Johanßo«n., Hapakandæksp Piå H
··pon. Hedemora: Nordin," H.elsingborg: Torell. Hernösand: Johanßoin

Hid: Odöen. Hudikswall:;Hellström. Jönköping: Nordströnt» Je Son.
Röping: -Barkön.- Landskrona: Töwqwist Lidköpinngallmaw Linköå

« piug:- Sahlström. Luleå: Westman. Lund«: Gleerup. Malmöx Ljungz

gren och Cronholm. · Maxieftad: Karström-· Nota: Schelm --Nor·r»kö-.

"-·-ping:; Colliu och Wallberg. Nyköping: Winge. Oscgrshgmn;-;Lewi»ns.

BRANng szisuelk Piteä: Bund-ström. Sthstt Hle
tx-; ' SUW

Mis- C

« «

- -k’-I

Söderhamn:·" LHFIFBFIEILIUTSM « . .
ji FWFTTVBDÆ - Warbäkg«:

Partipvisew Tro- - för .-.10.0:"dc Wmcmachor i Exemplar st»3sz-R3dk, zpchz fdsp

Zookbe vix-E häfkkxdepch stüijekxktä -R·:dr Rikstüynty kommst ibxtkjlsginz » .·.

» . , · Ell-Mich kahi
WH Uddewaila Hallmatt.. ¬

» ere, änbka stärker-, xhållx A«llyjänhe.tetx.,Almckn-achor ·tillhanda. Almanachdxi , :
fvrfäljas ocksåi af.;..sBokbindTI-ves ..,i siäderntr och ·"på« kandtmarknadekna; « «

;

- «)) » « . m. «. dlto «. s .
JHMWMMW HW W Isd ngckzspwkd 481977 I. ,

Juli 1858," stola ye små Almanachorna hädcmeftev försäljas häftade och .

«·«"-ta-de. Joch skurne för M örelst., qtt böta 50 R:br R:7nt« förhwasrije »
— . , « - - -.kf · :

lgnßpm Wenersbbrg:sz ZettergrenfoesteLwikk sEkblad--cF:-«C:v. «We- ·

H CkäR Sjöberg. Wexiöt Shdergrm ;Wimnx·erb·y:, Thörneqwisu ·Wisby:
Nyberg.« Ystad:» Hintze.».Amål: Petezriom Orebsgo»: -Rohloff.- Ostersundk7 ,
Ham-mgrg»ren.- Qsthawmarsz Lästboms Hwarförutmi alla-andra. Swechka »
BokförzläggarsFöreningenS , Kyfnmissionärey fåjiväk i. -ofw"annämd«esjssmiz» «