OCR Output

Utdrag Utur Kongl. Post-Ordmng·arne.
« «rewe,rlin mellan imikes «ortex, derPostanstalter
« fingsÆcPlhbutxm gffeknde å afståndet, »ett wtfzx och lrkg medelk
. Poet-I af Tolf Ore Rtksmynt, erla»gga»s sor» hwarioezbklelf ai
. enkel wi-gt, hwarmed förstås det, fpnkfe wtgk ex Yppgae tr« ll1x
« -- lod, samt »den-cr- porto för bres as »hogre wtgt»·forduhblas« eder
« IF slerdubblas i det förhållaxzde,j som u»tt sKongL Forordmngen en
« »« « —13 Oktober 1785spär bestamdt, nemltgem — ¬

- C ! intill 21 lod twå enkla porton. «
« . . fesrbrpxef If T » IT -)) tre » » dzto
« Z « «»« — » » Zä .» 433 » kykcc . z « dlzto
« » » » -·- 471c . » « » 5Fx » sem dztc »
" «» » » Hä- » IF ).) sex dtth ¬
» » « » 67 7k1x » s1U « » dtw «

1 1
« x »
7Tk t. o. m » atta.

« «; « » «)) » . 8 » , dito . . « - . .
sp«?———-—;—-»——»----deröiw.er»—ett—enlext»gex«tAMI- wOLMLLEELLLMWeb 4810dz .»... »«»- z»«»««»w» z » »s«

, II » » . «E . - . .. « » «·J
« iz för »bwaicje sädant bref. «A emottagandet af Bref, fom stola » b- l « «
k? kegtstreraC behöfwer Postförwaltare ej utgifwa qvittens, och I « - » Ha el «" . i
sis ager ej heller rätt, att- för registrerade bref affordra adreßaten ? fssm Unde fasistallpa FSM skkckßek Uthkfcszk föksia «leUM- . i
j — qvitto,» euäe Postwerket för— detta bref ej ikläder sig nägon an- MZIJ detas födeksMh sOM Wkd 1861 ats bbrjan cito wider- « H
; jlzz . swarsfkyldighet och’, om de förkomma, icke för desamma, eller kastade kaktiftlivg th C sednate «k"lemnen gdet ärtab Med « i
« kxsss hwad de inneflutit, leumar någon skade-erfättning. - - · i- hwaks UtgäUS PS ckWVWkaVVUSM bekättkgadd M ifkån
- Då af» kartorne upplysnitjg ej kan winnas, angåeiede an- « TllMäMM Bewckringen entledkgass ¬
— z komneoorekommenderade -bref, tillhtör Postförwaltare att hafwa . , « « . , « « I
. zzz - dem sa sorterade, att han lätt kan beswara wid- pdstlusckan ske- J ’ -F5dde«·in- Entled.i- ?
T ende eftexfrågningan - « . - · " .- W ne- gade med
H " 12) For bref, som affändare önfka under rekommendationmed « « « » · , " « danskrik flutet af Z
pvpsterna befordradek skalls i så kallad rekommendations-afgift erå Wld IFSI Its bbrxam .Underkastade - ne år » mdam . ;
zi« laggas Femtio bre, då rekommendation önskas öppen, och . kakkklnkng till «National-Bewärin-— « « nämde är; C
z;- Tretttofem öre, då den önskas stuten. gen« - - - « « «
- Aßurans-afgiften för i-öppna, rekommenderadebrefinneflutne FULL kkTßM- Ynglmgak Of fyllda" .«
« medel kommer astt blifwa Twå öre för hwarje 100 R:dr Rauh 20UV — — ,« s — « so · s — »1840- « 1865 «
i« - . 13) wid iuremnandet ä« post-anstart af porto-bref, som skora Andraklaßem sites fyllda Lim- . 1839«— — -1864.
» « rekonnztenderas eller registreras, är ei någet hinder mot att me- Tkedje klaßkkh N dem sOM fyllt 22 åk 1838 1863
z . delst spa brefwen äsatte frimärken betala så wäl portot för så-’ « « Fjjekde klCkßch eftekJspYdT —«23-« åk s - s «1837«« 1862
".IT s« - dank bxeFf sont belöpande rekommendations-afgjften« förde« re- . ZEMCE kkaßM-»af 24saksäldek « — 1836 .1861 z
kommenderade«"brefwen,.hmaxemyt ;aßnrans-afgiften fis-r i öppna — - id· 1862 HAVEka då de- sOM « .
- rekommenderade bref innelycktesntedeh likasom den särfkilta af-« HEXE All Mstkaegaexlde Stets Femte. — - , —
« ·;; .. « gift, fom postförwaltare, enligt 10:de ..pnnkte-n, för registre- « PH- Mtledkgas fWTZ Vewäringkzh ,- « ?
Is- rade bxef har gtt uppbära, ej kxknna med frimciirken frigöras, « kaAUdMS klaßMM PG sätt svm fol- . s ¬
utan maste af afscindarne med penuisngar betalas. « Im - « « « t « « .- " ' «
.16)» Bref, ä- hwilka sinnas päsatte förut begagnade och maku- Zbksta klaßen, Ynglingar "af 20 Sk- -1841 z 1866
lerade frimärkembehandlas såsom icke betaldte. - ndra klaCseth . — .- «’— ’ — saf 21 Lk " 1840 - " 1865 «
- ,17) De porto-belopp,. som briftaför så wäl från inrikes or- : Txedje klatzekh «« — « "— ssaf «22 SV - 1839 1864 z - «
· Cz « --t»e»r», fom från Norrige «och utrikes orter ankomm, ined frimärken - « Fletde kkaßetb s — s ·— "—«af 23 XIV -1-838 .« 1863 E
" s: foxiedde metel ej dermedkfuxlx frankerade b«ref, och hwilka sbelopp « FSUM Haken-) : — s · af 24 ak« 1837« - «« 1862
skola warg "anteC11ade få weil så«kartornasombrefwemsuttagas Ochså wisare är efter unnat. - "« « .
. hos adreßaterna, sa widt de wiljakrefwen utfä." ; « - spT s — i « — « «