OCR Output

— s13 Oktober1785xär bestämdt, neueligem

. Ehre-Maning . . . . d. 5 Febr. Meilen iOvcrhaldenS D: d. .»1- Dro.
·Steen.kjær" l. «-·.·H . . ,«.d,.-5 fDFoFTkZthhjeZt , . . · . d.-"-1
Drammen .·«· ." .d;"12«.D;z,Wsk3-gtd ., -.«d S: «
Kongsberg . . ·. .d.;1«93··-D:V7Stcmnger .«:»--. ."- .d.2«-9 D:o.·
Röraas « k- «. «. . ."d.1«9- D:o-.Skibdt:ten . . ,.d.12
Fredkifkshald -. «. . . -«.d.26 D:o-.Kjækcfm. Frszjchö Präc¬
«Ski . D
Bo

Utdrag Utur Kongl. Post-Ordningarne.
1) Wid Hrefwexling mellan inrikes— »orter, derPostanstalter
sinnas, fkall, zutan «qfseende. å afståndet, ett wißt och kika wedel¬

. Worte af ..Tolf Ore Riksmynt, erläggas för hwarje bkef af

enkel wigt, hwarmed fsrstås det, spm i wigt ej uppgår tell 12r

i

lod, samt »-.:det"-t-as"·pdrto för- Pref af högre wegt fördubblaz eller

-flerdu«bblas i det «förhållande, som uti sKongL Förordningenszdeu

« fök bref «af 121x - intill 221xlod twå enklcciportsonxv ·
,-» » « s "

»j- 2T » Bis-» tre » dito
f » - » » st -"» 4«x - » ·fyta - s « Nka
» »- » E 471c k » — Zx » fem. ditc , —¬
«» » » 5åz » « IF )«)- sex . ditV « "
, . » « »- » IF ä- « · IF )) sjU « dich ·
. » » » 79x t". o. m. 8 » ätta f dito « , « »
deröfwer ett enkelt porto för hwart 3:dje· lod« tilk och med 48-lod;

deröfwer för hwarje lod mer, ett enkelt Vorko. - . - ;

2) Poetofför så.zwäl inrikes brefwexlingen som för brefwex¬
Augen ptill sådane utrikes orter, dit brefwen kunna afgå frank-;¬
»rade","szfår,«då aflemnandet fker ä; Postkontoreller Post-Expedition,
antingen Terlåggas genom- Frimärkeus eller, när afsändaren så

öredragek,. med penningar betalas. -.Will Korrespondent åter "
— "för bxefwexling till--sinrikes ort begagna fig gf«breflåda, wars fig"

tpå "ån’gfartyg, diligens, jezrnbanståg, wid postanstalt eller post¬
"wäg,. måste brefwee förfes med frimärke, så framt brefwet skall
till adreßaten fortfkaffas och utlemnas. « « « -"

3) För utrikes brefwexlingen gäller, särfkiltaf KongLGenerak
«Post-Styrelse"n utfärdad Taxa, .fom wid hwarje Post-Kontor eller
.P9st-,Expeditzion skasl finnas anflagen. ¬
"5). .sWi·d -Post-Kdntor och Post-Expedttioner säljas Frimärken

’å«sde" tideezsdå deßa Post-ansta1ter fkola· föxpallmänhetenhållas

H

Varanger-he- Beveüngsnæs1ec Dazu-up ¬
stämme5. Præstegjeld . . . . d. lOktL «

D:V". s¬

,

Nov. »

en. . . . .« .«v.2,(sz:o. stegjeld. . . . . .."18.·D:o.’
ßekop i YlltensTalvigg « Voßekop . . .« l » . ,
Præstegjeld . . d.v 4MarsCarksbotten i Næpeby «

G'vundset i Elvermns Did d.- 5 D:o·."- Præjiegjeld den tid»i . «
.Levangex -. » . — .« .d. 5 «

Skibotten. .- .
Stokmarknæs i Hadfels

DE UW ruf .«Nov.s euer- -i -«

’ - Fogdenibestämmesx . - - j— ¬
Præstegjeld ." .· d 21Jjeni. Levnnger,l. .- . . .-.d,.- 9 Dec.

- ’ "-—«—-s—s—

Eppin- sä widt icke färfkilta undantag härifrån blifwa bestämdak
ch en är berättigad, att. erhålla så stort eller så litet an-·
rken han; åstundar.« « - . » » »
frimärkens hållande till salu jemwäl wid jern«mägs·- »
å ängbåtcie ech« swid de ställen, hwariftån diligenser i
afgä, erhålla wederb"rande försäljningsmäm då minst 3:,ne blad «

Frimärken, hwaedera innehållande 100 mäekem å Postkentor,¬

— Postexpeditioner eller i Post-Kammarkjontoret inköpas, af Post¬

werket i Revisioan proc. rabatt å wär-Jenas ·wätde. -- ¬
6-) Frimärken påsätxas brefs adreß-sida tell så start anstal eile-e - J . ¬

med den valör, som brefwens wigt fo-rdrar; warandefrimärkenec

å bakfidan «bestrukna med linq som,-««lättäfuktadt, fäster märkena,

wid brefwen. ’ « f ¬
7) Så kallade Lös-Bref- eller sådane brei, seen äro från ett

till annat ställe4 men icke behandlas wid mer an en Post-anstatt," , , ·
- befordras såsom hittills, met en afgifk af Tre öre per st» som Ä
. tileqllev Pdstförwaltaeem men få icke, .så wida de skola genom»
Postwerketskförsorg »fortfkaffas, i wigt·öfwerstiga«"-Jxkdels«jkåkzjikxnd
För .·Loknl-;B1:xf,ihngwedmeepqs-...sådan.e bref, sont per¬
boetsde inom -s«am"ma stad,· köping eller annat dylikt sam¬
exla med hwarandra, böt, om de till befordran Mem-;
· ost-anstalten derstä . « O
Postförwaltarem och så eval i fädcmt fall fvm derest de Jinläg-·s
ges is utsattse breflådoyufadreßatem så frasmt han. will brefwet H
mottaga, betalas Tre öre ät beefbärarenz fådane bref få icke i—
wigt waerstiga szxdels skålpxindz , · . Ä sp · - - « - s « "
« - 102 sTill lättnad wid (bjcef-e"x,pedit—ionens-upvf5eas-.are-kommende¬
.r-cde,-·Hcttc-bref å post-k-artorna och protokollenlendast till stycke¬
ab lod-tal,» men ej need adeseßatexnas snamnz ägande dockjbresfks
Mc att namnkartering fordrasgeuom påteckning å bref as¬
« -.-»gdtc-«7registkctas," wen hat i sådant fall att åt Postförwalss
etläggaen afgift föx särfkilta befwäret härmed afsTolf öre .

;, .d.25 ’D;o.« J

.d.j1·6 DIP. Dec» mänad som’ af , « «

, L

—¬

des, erläggas i afgift Tre öre at ¬

l
U

-—-—— — --— « « - -——--,- —.--—-—-.- » —- -, -. »—.-.-s--i-h-.-:-ZM-4:2:s. " "