OCR Output

- -,...·--·.—.sp... « . «.- »z¬

·watten, hwarefter fanden från sidorna uppfkottas ofwanpå hö¬

gen, så att kalken deraf betäckes. Så snart sont kalken swalnat
och icke mera swäller, omblandas den wäl nied fanden, under

. det att alunskiffern, om sådan skall begagnas, efter hand-tillfät¬

tes. Denna blandning färdigarbetas nu -omforgsfullt i mur¬

,bruksq»warn eller på annat sätt, under tillfats af-swatten, till
« deß att. murbruket är fullkomligt sammanhlandadt och fått be- « , ¬
-hörig stadga. an mindre watten man --kxan anwcsindm och jn
«fullständigare blandnjngen skett, desto bättre blir" murbr·uket.

Om detta -fkulle i förtid stelna, får det ej uppblötas med mera

—watten, hwaraf det sskulle jörfämraT utan det«hör.l endast pifkas »
eller stötas wäl, hwarigenom det, utan widaretillsats af mai-¬

ten, blötnar och blir lika» godt som förut. Sedan murbruket sit
anwäsndt, bör det ej få fbr starkt uppwärmas af folhettan, utan

böt; så mycket som möjligt är,»derifrän fkyddas. «Att emellansjp
« särdeles under warma dagar, dswerspruta muren m"ed«watten, ar

ganfka nyttigt, men bör ej ske förr än murbrnket börjat torka.

Sädana ·kalksiensbosllar, fom i» föregående § blifndit em¬
nsimda, kunna ’wäl, efter bränning, anwändas lika som wan¬
lig kalk. Bäst är dock att, sedan de blifwit brända, låta dem
af sig sjelfwa -få fönderfalla genom inwerkan af luftens saftig¬

he«t.»— Om- de dä, såtsom wanligen är händelsen, blott till en del» ·

sönderfalka, ochs resten utgöres af hårda och till utseendet oför¬
ändrade stycken, som ej förändras af påflaget watten, ntan bibe¬
hålla si11-,härdhet,-så utwäljas deßa och malas, utan föregången
fläckninak ·»till ett sint mjöh hwilket inpackas och förwarasi
täta trädkcirL Detta mjöl, utan någon tillsats, arbetadt med
matten till en maßa af murbruks stadga, utgör ett förträffligt
fdgstryknings-c«eneent, fom till utfeende och egenfkaper fullkomsligt
liknar det engelfka så kallade Parkers cement. Den Hinder¬

fallnakalken kan på wanligt ssätt anwändas och gifwer ettmurs

bruk» af utmärkt god besiaffenheh

Præstegjeld . ".«d. 21 Juni. Levanger, .

.- M

Varcmger be- Beblungsnæsjer knxryueuv
· ftämmes. Præstegjeld . . . .d, 1 Zktk
« Christiania . . . . .d. 5Febr. Masken iOvcrhaldenS D:o d. L1 »Ho.
Stemij r « . -.d.-5 D:p.Thxon·t-hjetzk . —. v 1. ge »
Drammen .d.12- D:tz; Ehrfstmnskand . -.d., 8 Dzo.
Kongsbevg . . .d. «1«9? Dwfktavanger . f- » .d.29.N.o.
Röraas . .- . . .d.19-D:o.s)febottetx. ; . -. ,d.12 ov. »
Fredr·ikshald -. . . « .d.26 D:o.Kzækan iszIervö Prac« · -D.
Skien . . . " . . . .d. 26,-D:o. Bkegkjegd . . »l; Its-; Dr:
« ) - · en-Talviv s s opeo . . . . ·. ,.
Bkaxskegijelkm ged. 4MarsCarlsbotten — i Næpedtz
Grundset i Elvernms Dio d. 5 D:o... Presgstegxely den tidf e .
Levanger . . . .d. 5 D:o. stutet zaff Nov. ellex 1 » .
Skibotten. . . . .d.J16 D:o. Dec, månad, smn af sz —¬
Stokmarknæs i - Hadsels » « Fogdenbesstammes. -.b v Idee

»Ist att nnna det bästa förhållandet emellan murbrukets
bestandgdelarc kan man begagna följande utwägx Man afwäger
nagra per as den pflackta kacken, som fkall begagnas, och fläcker
dem med matten t Fiket öfiverfkott, hwarefter man häller dem i
en FetnperaFYV sont öswerstiger1000, men ej Tät närma sig till
borIande tglodgmngz När profwen ej mera« förlora i wigt af
prtdxtnstande matten, finner man likwäh att de «wäga.»-mera än
fore flacknmgew Dettcz tillfkott i wigt, härrörande afdetbundna
wattnet, utgör i det narmaste en tredjedel afden oskäckta kalkens
frea kalkhalt. Man kan nu antaga, att hwarje mått osläckt
kagk af nedannamda procentifka kalkhaltersfdrdra de widstäende
matten fand och alunskiffey sör att gifwa de bästa murbrukem

Qsiäckta kalkens Qslöickt Sand. - Alunskiffer- :
procenthaltk kalt. - mjöl. «
s « 20, 1 mått. Lz mått, -, 0 —,
Zö, 1 »f« - »F «» skk matt.f
» Zo, XX 1 » Z- » J; »
. 35,« - 1 » » 375 » I- »
" 40, 1 » 1 » , Z »

is»"

o. s. w., eller Jmed tilläggaf Txxmått fand ach-z måttalunskiffer

« -Jor hwar 5:te peoeent kalkha-lt.

otevesscketsv sförsorgszfortskaffaT i wigt öfwetzstiga z:dels—skalpund.
P8s) För» Lokakaneß »hwaxtned,»mexgxs jadane bref, som»per¬
foner, boende inom samma ftad, koping eller annat dylikt jam¬

hälle, utwexla med hwarandrm böt, Hm de t»ill befprdran inwan
nas å Post-anstalten derftädes, erlaggas 1 afgntTre öre at¬

Psstfökwaltatcm och så wäl i sådant fall svm derest dejinlsäg-"

gas i- utfatte ,breflådor, af adreßatemd så franzt han..wijl»»brefwek .
emottaga, betalas Tre öre ät brefbararem fadane bres sa take-r

wi t Bfwer1i,a-’-:dels stålpxind. - · . «
- FO) iTillylzItthd wid -bre«f-ex«peditionen--uppforas«orekommende¬

Jade .porty-bref å post-ka"rtorna ochsprotokollen endast till stinke¬

ech lodktal,, men ej med adreßaternassnamnz ägande dock dres¬

ajsändare att namnkartering ffordrafgenom päteckning å kref af.
« et «re i reras," men hat i sådant fall att åtsPostforwgl-¬
nd « g st befwäret härmedaf Tolf are .

taten erlägga en afgift för särfkilT

. , - f e .
« . —- — -—— —- ,— -.— -—-«- - —.-. » --. .--.-i.--- ¬
. - L s-. - , - — , — --« - « «—-4» » .

« »s»- »Ist-Ess¬