OCR Output

———«PE—T -- « . - ¬
WFLETZETTTYTF IHWZIFVVPSVW Hme —- - ·- - s f .. - · . , , . -- A
Wernamosx . p26 Äh ·i « ; » dkshög . . . 19 . f sz · » ; . « :
Westerwikss . . s »s?ads III-Ran- .»2-84Q1j2hukk» ; » 18 Om berednmg af Murbruk.— «

WMOÄ ·— .. 13 ARE-» . 19,·Oster"by"nw. .- 28 f « - » . J§ -1 · »
p« ti JULL « - V . —" . » , -,·1
ATVJSCE . .den» LLinköpingsk . . HSszde . « 2 ; » Wid, uppförandet af stenbyggnader äx der-as wigt att an- · k;
» .Bor»as*s. , » 4 Makmg Wann-»k- - Sundsnjallx · « 4 z Hwända all omsorg för erhållandet «af ett godt mukbkuh spm be- »F
CarlstadR . .· . 10" Rad) » - » » sSzkwesbokg ' »j· · » l ·tryggar byggnadens styrka och framtida beständ. Deß egenskaper
ElfsbtA —. . J: '16 Dito" ·(Fkim'akk-. »Trelle·sk.org « « W » · böra warm 1:o) Att fästa sig wid den stenart," fom till byggk » «, ;
Geste« - . . 2 Inadfss . .· 17 Wr-igstcsz-· « « 30 naden begagnasz 2:o) Att snart stelna vch med tiden få en be- I
GrennaN . .·1»9Moms«- , . » « 3 Ystad-k« · 'Y 31 tydljg hårdhet, och -3:o) Art kumxa emetstå yttre omständighcters
HaprthndaM .. . 9Nedek-Kakiijfke-«k- gsöf K J « ' , « förstörande inwerkan, List-sen- iuncm det ernått sin fullkomliga
Hzljjngborg . . 10Novrköping ·,(Ull- ·t(3r«k sus- » -" .hårdhet. En på längre erfarenhet gtyndad framställning af
Hsklebv— — ; 11 marknasz . ·« · 16 i-( Te s W ·«·- ;»5 sätten att bereda mutbruk af xtyßnämda egenskaper torde för¬
»HVbe·T· . . . . »4 Dito .(Remont- ’ Yfka Laxedet . .«-19 - tjena att hät meddelas allmänhetem helft som man skulle bsgä
KongsbackgE . . 26 marknad) . . 17 Oregrund .. . .- 9 ett stott- mißtag,- om knan ansåge samma flugs murbruk paßa
—:-HÆMMLYMWY « - . . T « för alla tiklfällen, ach ex Ebesinnades;, »a»tt deßpberedning måfte käm¬
" " m « X """"« « « « """"·« pas efter ·arten af de byggnader, till hwilka sdet fkall nyttjas. .
· » -.En mur kan uppföras åfria luften,iwatteneller underjord. .. Eis
. . » « - . 1:o) J fria kuften." De-omftsindigheter, squ här kunna " » (
» « » » · » « · » « swerka förstörande pa —murbruket, äro reng och frosh Af"regnet s
Fortecknmg pa marknadeyspm hallas : Norrtge ar 1861. z hat man deck ej att befara någon särdeles—stor olägenhetz ty der » z Z
, · · . s . « ; « - ·kan endast ätkomma murstenarnesfyttre sogar, och om murbrus Ei
Skibvttm i LIMng PM- SkeipnskskkdkugsbetgkRödd — . « ket der ännu är så löst, att det af etthäftigarexegn fkulle bott- "
LYllikegjeld — Hll -« »z» — ··d— Hö« Fu T PPTJIEJFMIV « « . — . »s: äg JZM F fköljasz så kan skatzan hielpas geyopt»ky fqgstrykning «- Fakli- « fI
« ehammer e er«JkSUæsåz 2 »F LIMIme · i«Al« « · «V« gare ar stark frojt, om denna Intrasfar tnnan murbruketsttll- ¬
· " hålleegn sdåks ngsgessæsksåeld ji«-» 2 Juno — » räckligt tprka»t, i spnnerhet om den så längs fortfarz att·desn kan
M af Im Darum « Bröüö DO» D 9 DO» » sdjupares mtrgnga iomureip Man· bot derfoxe anchnda ett Inkr¬
- eka bzkjanNMzbjerget k Nærö Dzo p. 16 Dspx « bruk,»fom e1·«zor»1angsamt siesnarz ochs aldrtg fyrtsatta warum-¬
Widxszdguckf Vygkp as Febr« Mk SkavsHestemaxkekChrist- - -« . ; gen. sa sent pa hoften, att skada as frofk kan« uppkomma. »
« fjörd mkellan Sörs den fcdnarei teussxAnnex till Oiers -; ,2:o) J matten. Ett till mummg t fria luften ganska—
PFYÆFFTSUMQZFV szckgm efxestszith s; z . . . »Es Läm» !- tjenligt -murbruk, kan 'wara alldeles odugligt för byggnaderi «
« s . D. o- e- en«örra —,ri ian an . . . . . :.o. « . ,
«gefj.ord, båda i Syd- cip astsutch LærJalgerniLxrdalsPræs . - . . « — - ¬
Varanger· . ."« . till den tid stegjeld . z . .d.24Sept, · «.- . - · f
. - — och«längd,som Frebrikshakd . . .-— .» .d.24 D:o. -" . . - « (
cåg Fogdenbigokklxsbinger s.s tiG H .d.25 D:o. i ) . ' — . » sl
-- arcmexk e- ewmsnæ e r ens s -« ·- « — · ,. , » « »» ¬
. » Manns · Præågjecv . .y . .d, 1 Okt« « Pestwerkets kförsorg fortskassas, : wagt ofwezfttga ztdexsstatpund
Christiania« . . . .t.s. 5Febr.Mæ1-miOvcrhaldensond. 1 Dw. s) For Lokal-Brec- .»hngmgd»mcwgs-Jadane bref, som per¬
Steeukjær ««.» . -.d,- 5 D:o,-Th»rpydhje«kzc . . . . ; »v,71, D:9. ist-n- bvetsde inom samma stadsköping ekle-r annat dylikt sam¬
Drammen . ’ . :142; szghxisiisvsskwd . « · III-i BGB-m «- Isltjsvtwexla med h"warandr"a, böt, om de till befordran inlems ,
Konfiskng .- «119«DTD«L EIN-Unser « «« « sD 29DTVU IsfsPoanstalten derstädes, erläggas i afgifLTre öre åt ¬
9" DEV- Hkkbottm · » V 12 Nov-« - W och så wäl i fådcknt fall. svm derest de «inläg-"

v
. O . fd

Röraas . « E a ’0 · « ed01 4 . i- ; »«« fo . , f ,
sso DTT Kkækw k-Skjewö Pw s . HTM Mådorxaf adreßaten, så framt han.will brefwek ,

Frevrikshald .
""Skien. . . · . . . . . .6»·D-:o. stegjcld . d.18»D:o. « » » « »« . s» - » .
- VIII-gekoijX i« Atten-Talvigg M» Foßkkgp . . , N .b.d.25 .D:o. - W- ÆÆTEEZIUIVNWUMMJ fadche Ekel-sc Ickex
ræ egjeld . . «.-d. 4 ars ars otten i æßey s W -. -« · « « · s .« » — " .
Grundset i Elverums Dfo d. 5 D:o·.l Preejjegjeld, den til-· i « L IIZM satt-ist« wid brexkexpeditwnen uppforas.. oxekomtitcndp
. Lepkmgep ». « . .d.» 5 D:o. spslutet zaf Nov.· ellexsi -· , «- .tsde W a yostckartorna ockz protokollen»sndast till stycke¬
Sktbotten. . .— . ». » .d.16 ·D:-p.s Dec- mäncztz som af -- .- .å J M,-n H zued adreßaternasmmnz agande dcock Dres¬
Sthmarkvæs T- HERR » « Fogdwbestslmmess s - - - E W. aä Martering fordrasgenom päteckning a brefs af.
Præstegjeld ; . .-d.2j JuniEeyaygey . . . , .-.d.sl9 Dec. k W swz UMM i sådant fall att ät. PosterWSH-«
·" , " «— · - « « I — g isten etläggasen cfgifi föx Jskilta hefwäret härmedas Tplf dre

ksU-«—.»«z»