OCR Output

Erfsbys -. .".- «16Dito" Grimärkxl

» Landskrona

· BurträsP . . . 20 KiwikTe .

Gaxnlehyits-alm»«L iteåfk .
« Län . .« . .- 5 kams.
Helsingborg . 14 Skellesteå«". . .

. Acgutskovp.- .den Zguirkenbergs « . 18
ALingsås-" .

sAfkersundYO .« «. .;16Gunnarp. . . .»11

« Vuksekyd (kk.""iu.i.

FEmma (kr. nt.). . 1

Wkps By v(kr.s

chnersborgM . . 11 » m.) . . . .
Wernamo-. .« 26 Aby· i Christian¬
WesterwikE . . 6 » stads LänR

Wexiöck . .« 13 Amålfsps..

. ( ·Uti JUle
ArbogcÆ . .den LLinköpingM . . 5
.Borås-«. « . 4Malmö (U»llmark"- ·

CarlstadjJH 10 nad) . «.

Gele . nadPs .
GrennaYk . .«19Mora·"« .

M

. 1

WSI

Sundswalk .

Sölwesborg - . ·- . 9
TrelleFUg . -. . ""26
WrigstaN .» . , 30
thad’k.. .. . . 31

qualrcmdafosi . . 9Neder-KakisFEfke-:k 9Q"»fweks-quixsp .

Helsingborg . . 10 Nosrrköping -.(Ull¬
Höljeby. . . 411
Hörbysk . . . .4 Dito
Konsgsbackask . . 26
Kongsbro i Calmar
Län. meme «

.(Remont¬
marknad)
RåncåR .

ph¬

: 12 Skara- .

marknad2 « IH YfkaLaxedet . 19

· 17 Qregrund .. . . 9
» . . . 12 s:)"rnsköldswik-«A .- Z«
Rbdesuzndk «. I12 - - -.

. · . 5
- - ; » Uti AUGUSTL · ¬
-- Afkerfundh ,.den·23 Högastensplatsen LSjöbo (kr. m.)- . 8

t-» (Gsceksbyn)37« -«. 5

Boo (k-r. m.) . . 6Jngatorps (k«r. m.)« 13 Skellefteä« . .«1·5

.15 SkcnningeM . . 7

Drag . . .- . 22Kr8kekorkar.«n1.)13Skinnarbw . . 27

DOHij - . . . 21Lindesberg. .- . 23 Swenljungak «.« 30

Eka . .( . . LLöfånger-K.st.qlk 22 Unvaryd (kr. m.) 2
Elghultskulla (kr. MarfkrczndV . . 21"Warberg-«« . . 23
’m) . . 20 medmalingälc .- . 30 Wemdalsn . . 27

Fahiköpsns s .« . 23 Nybtyk . - . - » . 24 Wirserumsby. . 9

-Gårdseryd. . «. . 30 P·iteå««· . ." . . 27

Göt—hebor—g·"" ·. . 7Sandfjö . . .-1"6
HwetlandaY

Högastdnsplatsxn .. 21 StällingarydckquN
Jönköping. . 1SkinnaxbyF«".s .. 19
Kisck . .. . s. « .Skosgstorps qwarn.
KongsLena’(kr,m.) -15, (k1"7.»:"n«.) . . 1
., Uti AIPRIL

W
O

.,.19. enewed . . .-9

Brostugan iSkede
« -(kr. »m,) .«

Göstheborgs «. .»11
1 Halt;1stqu. . .»24

Haltet (kr. m.-) «. s2«5
Earlskrong(kr.uj.) 31Jockmockzk .. . 9
Kongelf. . . E18
Elfemäla N.orreg. Kpngsbackasks . . . 26

UN«

· f· LZL , — ;

« 27 Ystad (kr. m.)» .

.·19 Wrå (kr. m.). . 14

Wele .« »
WerxTotUcåY f .« L

"Ostersund·«« —. . 12

TLerbäck (k«r« m.) l.sz10 "

Linngaskogx . . 18
Marklunda» z-. «. 25
Mörlandaplatsen i—¬
Elfsborgs Län U
Nora (kr. m.)". « «.«— 30
Nöttja Allgutsgård «
(kr. m.«.)"-.’".-"9

Regnå .. .«17sz

- 9
(k.m.)«. . .23Kuayukt (kk«-. m.). «

Ryd (kr. m.) .·30«

AfenE .- .- . 6W
7Hdeshög . . . 19
. 728 Pljehult « . . -« 18
« 19Osterbymo. . . 28

Sksfde. . .« .— L¬
4

Äshedq Kexegäkd 15 ¬

WWHI ««

qArbogM . .

Oxn sberådning af Murbruk.—

Wid- u Iförandet af stenbhggtkader är· det.«af»»gpigt att an¬
«--wända all okijsorg för erhållandet at ett godi murjzruh fpm be¬

s« s w ·ka o framtida beständ. »
« twggar byggnaden Aftix fästachsig wid den stenart, fom ttll byggF ,

Deß egenskapcr
"b"ra wara: 1:o » » ¬
T nlåden begagnas;) 2:o) Att snart stelna cckqp med ttden»fa,en ök¬
Y tydlig hårdh-et, och —3:o) Art kuntxa emotfta yttxe oknstcmdtgheths
v förstisrande inwerkan, List-sen- iunan det, erpatk sm fFllkpmltga
shårdheh En på längre erfarenhet Hrundad kratnstallmng»»af
I sätten « att bereda mntbruk af Yyßnamda egenskaper torde sprä«
? tjena att bät meddelas allmänpeten4 helst som man stulle beg
ett stott— miß-rag, om man amåge jamma flugs knurbrzxspk p·9ßc:
för alla tjllfällerh DALBWZLDY att dkßszered mg mastelam¬

W 'M4

I

« Uti sEPTEMBER. » B
:-Ade13 . . .den19 kofwasszs -. .-.20szd(kk.m.)
Ablehixlorne . . 18 ZudikswallV . . 18 Rczglzrjda . y. 13
. « Haltet (kr. m.) . 19 Rgnea«. .« . . »17,’¬
Bergen i Oxvikse 4 «L«iggwikensc . . 10 Roiuåe (kr. -m.) . »F
TBorgholms Stad?k 10 HEFT-M . » . . 27 Sala« ;- . . 1
?Boräs««.7, . . ,. 2 isa. «. . . . 25Sc3tdent .. . . 4sz
ikab . . . .— 2 Kullhult (kr. m.) 20 Sxonewad ;kr.mz) 13
j«Brostugani Skede Köinge (kr. m;) . 20 Skenningess — -. -. äå

(k-r. m.) .« .« 1 Köpitth . . . 13Sngg . . »¬
Dahlsbto-. «. «. 10Lannafkede . .««1--Skar1tadstStock-.
d. . .. ·. ·. . ALan Edet(kr«.m.)«27 »
Elsemåla Norreg. 17 szungbyM . . . 26 Skyfde Mem-Int¬

w

o-— osq

N

En el olmW . . 27 Lommarydtqk . .-I 4 tkstsrknaw . . 24

EnsöphinM . . 26 LuleåL . . . . 3Slttof H . . ., 3

.T"Eriksmåla(kr.m.) III-Land-»e . -.- . «.13Sollgtteq-; .. . 25

«- Esperyd . ». 13 Längaryd . .- . 11 Stockhyxmsri .— ,.--21

FagerhulttCalmar Mahult (kt. m.).-24 Strlolpcqtpuxchr . 11

Län (kr. m.) -. 13 MalmöV -. . .-s;20 Stzndswallf . . II

· Figeholmk . 20Mariefred". .« . 4Sgby . Y« . »J¬

- « loda (k:., m.)· . 20 MarieftaM . . 27 Seberhgnznsf ». Z¬

« ygåtda . . 13Markaryd . . . 24 Sgdexkoptyg«—.- . «7

-s"-J ewed . . . 6NederKalix Fistes 10 Sodxa»Wt - . . 3

Cis-lausch-e . .- SNOrM -. . .. .17Tk·)orso.- , . .-38
kr. m.) ..10-N6rlserg (kx. m.)s. ZTIUrZsbackm .-«5 ¬

«- . . 27 Nortköping « . W Umga-« . , . 6

«- . . .4 Nottebzickstbkeledz Utwthssy , .sp 4

» . . 10 Efkykiäping"e ·. . 26 We.:1;r«sborgk . .·sz19

. . öNysäterY . «. ". 20 Wernamo . -. s13

. . 10 OmbergshebenIk s 27Wester133ikw . ff6

. . 5Philipfftad». . 13Westexass . . s . 20

. . SRagundaN ; . 20 WAGNER -. . 26

.,4--s-;- ------¬

-MW«.L-s « » ,¬

holms Län« ". 20 »¬

. 17 Regna . . ». .--24 Wixierumsby.- s. 27 , »

X
-.--" las-.- -.«.