OCR Output

L

« Wu¬
.;.;..

Esffåtch ze-« Dies-We z est-»sec- TwX -«·O. - « Jx zf AK

«- Lss ATYFJ « «7« Os-- XIHM — Iz: JJJTZ »T--——.« Js- »Es-« THIS Js¬

AÆCJ .- zä ey ;«« MJZJTVU Jo- cl- «- »s- -»-- AsAOCHTZXM J c- fzs Xe¬
XXJJØ - Z- « T

D« ¬
? « « LJ« «,,J-«, UMk , 7-«-..-- ec« k7— --«-,·t se¬
ÅTJC «-xz!!cys« III-«- « ·J - -" JE¬

F-:- -; kxxzsz x- --z,- Zy; »·e?,— -ck"- -;, H¬
?ck«:-;, stfj »Eka «-,,,,,M·:ec- .

E, » zjseszzZskd TM c,« »k-« »so-J¬
Z z» .z.» JL L«::»».——- -— »Z-,z,««« «;-;j 7-ck;;fz ,-, JÆ THE-Jst¬

o
—¬

««--- »san«-»
such

»H-»
—«.—:-«.-:«.·:-.--— s« · »

« «- » - Zq sey-TO Z -:-—
: l - .« « . MAJUS: W Gst: «,-. 7,-(!feji- Jyrff Mkekcce ,,Zc¬
; ’ . Dag«ar « . Måm Uppf..m äderleken H X . c » JZ
— 1 O Philippus H 1 59 Dkr 8.44e.m 19 ,- » Z-« -.«-,«-s . - X- ,4’« JZ v
« ., 2 T Athanasius IT 2 9», Klart« . 20 i« ««-« « ·- -«—- .-!· 7.-x - :,-,,««xz,, ,
« « Z F Korßmeßa K -2.16«« « « -,.-—- « 21 « »Z-« Øzzlzjx Af: 7-:« d szsz -«P«7- XI -o« «.
4.-L Monica « H 2 21 «-«"—- «. « 22 sz z z , fz « » :
. « i , »¬
. — Christus lärcr att« bedjsa, JohJ ". sz . X« THE-. z- X- « Z «l
5 STI: Bän- SöudagK 226 Gotthard 23 . ; 7-«« « XXZX Z« YJI sz
. 6 M Sigismund 21 2.32 .- Kiart - 24 »s-. X- - Dis-X- -»-» to
- » 7 T Stanislaus . K 2.39 CFIexmasts 25 i »Z: -«Z- »k-- « Js» ,;-»X ,J« Z- Lxäkzi
— 8 O Achatius M 2.46 Regn ." ; 26 , ¬
H« 9 TÆChristiHimf M 2.54z:spTimo-theus 27 · Z-« - Zi« «« «-«4« «1-Zj«z·-;«’P
Hi 10 F Esbjörn W Ned st kl. 0.20 f.m«. 28 - leyx X- Ä, J-» »sp» 4;111-«,» , ä- . —¬
- o »- - . .. .
; «11 » Magraka . IHVI 10l;4-st r Fleart ; 29 Ä, ,7 "«z«-»»«» « »M,--- « » ¬
; " · m u swa arte an om , Jo)-. J » ? ,z, M ;
12 Scxk 6 e På W 11.40 scij 2 Böndagens ««2,«. szjwssz W « ;
i 13 M MServatius HMI f..m CHARLOTTA) Maj 1 fl4 »D-« , «)·4,-«- »so-!- -,-Z·- ,
14 T Coronaj M 0.17 Regn 2 fä« « « X- « sz
»F 15 O SOPHIA Æ 0.40 — 3 · ««« , -krk-k,« zk , Lake-(- «- « txt kritis- .
spsz 16 T Peregrinus DE -0.55 F, « H-— 4 « XII-«- MJTJI »Z- «,S » ,J»,»TZ. »s- »¬
- » upp Midd. Ned 0 « upp Midd. sNed I . » ; z
I Deggi .T m. T.m. .T.m. Dag. Tm. T.m- T.m. «-c-»»- UYÄEECM - Brit-Z- -( Zf -c AK Jst-« , I
Hi- « 1 s 4. 4- -11-.57 7. 02 9 3.44· 11.56 8219 z- J
— 13 3k59 11«.57 7.56 11 3;39 11.56 819 « Jst st »s- J- Aks « -« »Z- -««k « XVI-«- ««««’« (.- .¬
i s. st"-: · 11.s««.. - 8... 13 · 3.34 . -,11.56 « 819- s «- ., ;
.;««« 7 »’«7«’·« III sing-Z ’s- 8.s(«3·«15 «««3.30 - »-1·1.56-""1-8 24v I EVEN-Missi- Texas-—- A-« »F Jst-»f- YVA .sz

-«- :——’"—«—2;—w—» s— . ff-» . i —4- ,n

--—— ——x.« -W.Wm--zx «- —-.- HD .«.- . ,. »