OCR Output

« ' v D tta år', 1861, hålles före wara detspsf :. dran ..
Werldgns Skapelse, och är i Sol- -Cirkeln eller Söndag8- ·

O- Ä F, och
-- Lindringen det 22: dra. Söndag8- Bokftafwen är
F Påsk -Terminen inträffar den 26 Mars. J« zz » , »»»4-«« »mi¬
, Det samma är ock ifråm » « , P
-« Hans Mai-l Konung GARL xv:s Födelse, den 3 Maj d t Z» -.-70- JX »O «-«--.--«.- X»;Tu-·, , —
» 1826, . · c o ; i
« Deß uppstigande på Thronen den 8 Juli 1859, .· Idet .2. , «- - »
- s) - . Kröning, den 3 MZJ 1860, : det 1 :W »Z- M-« ,--e-ys-ø, --- , -« «- IJMX ,4·--KM ,,,-»- .
Hennes Maj: t Drottning WlLllELMlNA FREDRlCA z J Yes-« J» ,
« ( T A o- - keskxzxf o--«»,« »k- - «,-.s«ec
ALEXANDRA ANAA LovIsAs Födelse, den 5 uD « » XI , ¬
— 1828, . . det 33 . Jst-»- --:; Ly«4-,J « z- Ho « Jx ;»
« Deß Biläger den 19 Juni 1850, . . .. . det— 11 » «« « «,«s«-« la
Kröuing, deifs Maj 1860, . . .- det 1 « ØZX Z- « THE-CZ- . Z-« Jst-IX- XJZJ XI-«
" « - « Hennes Maj:t Entk-«wttn5m3 JOSEPHle Mikle St 74 H» JJTCZ jxw J7»,-, z-» F
" MEJANA EUGENMS ödelfe, en M art e J , O , »
VVilckgey den 19 Juni 1823, . . « . det 38 .-« »- -7-J-7:-H-z» O I-- ¬
»F D , f I I
MaiWL»Moan den 28,sept.Mk-541,WMAR— det 17 US »E- ZLF Z »s- · »Es-M « M

E ,.0 ,,"Z?-f »:-,««-p-M Mk-,- II, , -.-M- Ase-; —
· , « - --,- s,,¬
JANUAR1U8, «-» JJMT - XX
scka¬

—-. " " . - ÆZIPNNJ s » XII-¬
. . » s
Erf« o Jesu frold och lycka City-« »Er-»Has-« -«--I ff ««so«- U¬

, ( Dagar « Män. Upp. » Wäderleken G.t".
- " « OM Jesu omskärelse, Luc.2 f OcJTW s-« sAfyyk MFJL M¬
— , 1 TÆNyåræDag g. W 943 1860 Dec. 20 4-,, ,,»» PHO¬

2 O Abel, Seth M 11 18 Anm.1842 . 21
« - W«·’«3 T Enoch « "D-s " fm. CNärmakas 22
« .. 4 «LF åitus « 0.52 kasxszan 23 - y, ;.77Z·—«Ly;, ,»,-;« , -»» ZFR :
» - 5 tmeon 2. 31 Snö "« 24» . ,« « »- g-« J Esz
H Om de wifa män af Osterlanden, Matth 2 ( k XII-fa- ««- ;-L Q-« -«« -«- Z;«- ¬

6 SÆTrethaF Flz 4.10 Halfklart · 25 « « ««'" :7- «««««:(-"-- MD -« «- «
7 M AUGUST 547 ——-«- 23 XII-« -«- 4»,«,,» M- « W» )
8 GZETM »Es-« eZYW--k:»-CJ- ÆZÅ W; :

9 J

X 8 T Erbard ,
« 9 O Julianus
ØZ M- ««- SCHGX j- »Ø-J »
T« ÆMM XXZJ YMLLVM »z¬

er Zwka JUNGE- sey-:- Eies-(

FIED¬

7.11 - -— 2
8.12 —- 2
10 T Nicanor 8. 47 Mulet 2
C « . 11 F Hyginus
12 L,» Arcadius 3
’ Christus lärer

18 Sskzk 1;e.Trett.«-D

Ned DAMng 30
5.23 sä) 1

« Uetnpleh Luc2 C:,Z·-««7Øchfzk- f« ";lJ«-HIXI ji«-ZE- LJGN c«
( 14 M Felix « « «

6.49 Knut « Jan. 1 H ««

. 8.1:2 — Mulet « ««2 lkWssKsWsst « JA: -.JM«« ZwyW
15 T Maurus A 9 31 . - -«——— « 3 -. ;¬
O Upp Midd. Ned O Upp s« Midd. . Ned « s --J-7 «7; «7 Cy -- yfx -W-k-- «- «¬
D-z;g. Fmö T..m THm Dag. T.m« T.m. FLLU z» Z Z; ¬

12.4 3. 8 9 8.54 12.8 .2- . ; . « »
351 353 12. 5.. » 3.11 11« 8.52 12. 8 Ia ; ZFJJ ««· «« «7«J·J«;« « 7- ;- ¬
.5 ; - 12. 6 3.14 13 . 8..49 12. 9 . 0 - k- - , . —

7 -8.56 12. 7 ;3.18- 15 8.46" 12.10 3.34 m « V« MZ «k"«"«« « «

¬

»»DDE DDDDXF

q, -3-., « -.-«..-::’:—:,..«— «." «—;.-d---. —

Ir- s