OCR Output

-—.-.«,.-..— —¬
- — -—-—-——————--- —¬

H esetta år;"31861, hålles före waru- det Tran « » ·· ·. - s

- ens- Skapel e, och äk i Sol-Eckern ekle-V .S9Vdags- : · - ¬
,- - Fäliktgen ·det 22s:dra. Söndags-Bokftafwm Or F- Ich . - Z - ? «
Zs Påsk-Terminen inträffar den 26 Mtkts;. « - : - ZZ ZTJZ -«--4MM- W»»-s
Det samma är ock tfram » « .· ( , s« « »F g- , «¬
JJ " «Han5 Maj:t Konung GARL xv:s F"delse, den 3« MEJ M s» , .-.5' -?--- »m- »H« «7-s z
182 «" - « «·

6, o· ,0 «o «« o o o d .' o «0 o : O O ,
· eßnppstigande på Thronen, den 8 July 1859, .- det ,2·
· Kröning, den 3 Maj 1860, . , «— . . . . ,. -.
-— C Hennes Maj:t Drottning WILHELMFPIA FREIZRICA
ALEXANDRA ANNA LOVISAS Fodelse, den-o Aug¬

, s

-"s · s— .. ".··-"- us IITT ".«,·

der 1 « ÆMCZTZJ MAY j-«7Vø--f-«-:- , RI- «--4- ,"-7 thfzt
« · , - ts- G .¬
- JYCIUZHZ Op--«»-«. sck « ·’’C-«--«««««c sj«« ««-«
. 1828, . .». . . . . : .». . : , X . .
« « Deß Bilager» den 199Junl 1800,-. . . -f ».. -., . gxk II - l- -z-, MJCMZ — z,,«yr·-·T«6H-LJ7J TJJEU
- « -- « Heu-ice Max-« Euere-Dreimng J«os"EpXIIN-x MAXL - , ØZJJHH »j-y»s-. H-«- yWMXL
MILIAM EUGENIAS Fdderse, den 1H1ake1807, det .)4 : » »« »» JYJJ »z» p» 7 -» « z»
Krönin den 28,sept. 1844,. . «. . . . . . det 17 . s —- «I, H ä; »H- Z ,.-D-I e- .-»-c-—-- » - M
,—Hejtnes MagjxtEnkarottning EUGENIA BERNHAR- « . »Es-, -«.«--...·«-.sp - .,- : k» . ...-« «» - .- s- x »Ist- . -..;;
DlNA DESlDERlAs Födelse, den B Nov; 178«1,. . det 80 Fsp . — » . » sz . sz
KVSUTUSLDFUUAIZY1,829-.0 . r » .«· « det 32 «" ··"Hnns KougLHögbetArf-Pxinsenoch HertigenaffDalakne ·
Hans KonglI.Höghet CAN-Prener och Her-ttgen as Oster- . NlcoLÄUs-ÄUGUSTS Födelsp den«-WAG, 183.1, det 30
, . enges-— Kongk Hgghetspkknseßan ech. extiginnan af . « PHlNA EUGENIAS Födelse, den 31 Oct. 1s851» . dee 10 sz l
Z- HOsteVgökhkaUd soPHIAWlLHELMIN MÄRIÄNA Hennes Kongl. Höghet Prinseßan GEARLOTTA - «
» -L« - «-De" Biläger den 6 JUPI 1857- — .- .« — M 4 « cWeise den 24 Apkit 1830,. -. . . . . . . . det 31·
« Häns KgngLHögset ArfEPrinsen dch Herttgen asWerm- - V- - - -« — , . « »

der 33 l- «—"«;·"«- J-« »L-? H-J es- »»« z- zzgo M! IX ef»-.s»
«Kröning, den Z Maj 1860, J¬
..Deß.Biläger, den «19 Juni 182-3, . . det 38 I «
Deß Biläger,« den 16 Aug.1798, . . . . . . det 63
lgöthltcledoscäk FREDRICS Födelse,den 21Jäll.1829, dct 32 Hennes Konglz Höghet Prinseßan LovlsÄ JOSE—
HENRIETTAS Föderfejdmg Ju1i«1"836, ." . . . det 25 EUGEMA AUGUSTÄ ÄMAUA ÄLBERMMS
land OSCAR GUSTAF ADOLPES Födelse, den 16 .

det 3 " , Fövmösrkelsen !

» , som detta »år—-inträffn, blifwer blott en »liten del af mänförmör¬

; ) » ; f kelfen härstädes synlig. Denna förmörkelse börjar kl. 8«"39- f.nt. ·»,.—:
. , «" " den 17 December straxt föxe Månens nedgång. — « « F¬

.Juni1858,...«.............. . z
« Tanz-Kett lzfd etArf-Prinsen och Hex-zeigen afGotxland « A sp IS « , »j l, t ,S l; . V
« . . Yes-ekle czsnThAUeUsTsFödelsedens15N9v.1859,- dex 2· »Im TM V ef» REMISEU re I M ochentManem

My»X-,»»7« «4-,Z«.T-«»:?» . . . « .. s- , .R - — « Tecknens Bem(«:irkelfe(:D S- H « H j
-.- :- 7 « .- — , « « » HEXE Betyder Sön- och Hö tidsdagar.l - olen. — « exki
U«««"" «,«,"7 «« ««- KAØXAJ « « - J . Månen. M Nymåne. « TgFörstanarteret Fuclg '
Mk . »-«« z- » » « « « « ; JO mäne eller -Nedan. Sista Qwarsteret. M Wäduren., .
. » - » - , - L- « W Oer. M Twilling. IX Kräftan. W Lejonet,
J»»,(j,7"« s« fkkx -JX KO- f« ----s-«- « - - IV- Juugfdun H Wägen, M Skorpion. F«Sky·tten·.¬
« — « » , » " - H- DJL Stenbocken. 4 H Wattumannen. H Fiskarne. ·f.m.
Äms-f «7-· J» A« » — « « « » « « J- I förmiddagen. fe.m.- eftermiddagen.. kl. kloxkan L Månenss
Y-» - — « « — « uppstigande, F nedskigande genom Djurkeetsen. (Nedflytt- «
ning till efterföljande och )-U;3pflyttning’till föregående dag-.«

c-: KA-« -»»·y JZJK 77
Ma- -:7, Ästffrc,- fäkx -«--K-«" « s s« ·

- G.st. gämla .stylen. T. timmar, m-. minnter. Wid Mågezjns ) J "
J- Z- « JE-? EIN-Pf V ZEWM « « « - UPp- Vch chgång tillhörade utfatte timmarne föxjtniddcigen»- ·.
« · . Alex eftermiddagen, alltsom de stå efter eller före »f.m.

PG . -—-»" :-,.-, . »- — -. «’- , -— s ( .—-L «
’«ff--- -.-.«., ·«.", ARE-f « ¬