OCR Output

'

tade, TIERE-Mk den-« Wlåisgåss gkvoåk :-. Rkütärkw elleirtssz its-fis affäm
dqxenäågörefrggey med penningax betalas.« - ·

J «5»i) , . Pp Reuter ochsFthst-Expsäditivxvet s!"«kias Frimärkeu
E ä"" Be 7 t»»id·e"r», zd « deßsck -Post-anstalters scle f5r.i«.cillmänhe»tcj1 åljlgs
« · , «fo’.ppjja, säA widt ickesfässkilta undantagthärifxån blifwa best- index,
; . · « was ech» Mikäv herxitttgad,"att exhålla ·så sinkt-allerde litetantgk
? - rimärkextskhch -åftuxt«1diavsx"- . - « .. - . · - . :
« — « ·" 6) Fkifkksäkksen sppåfäktatzjbtefss adreß.-sijb«asztill såJstoxt äntal eller
L med den pglör sein brefxvetsj wigt sfoxdratz w"arcrnde»·frimärk·etia
« å baksidaktkbetruknä med,"litn;«"som, l·ätt- fuktadt,- fäsiät märkena
j «wid brefwen.-i «- - « - · s s · ¬
« »7)-Så·· kallad«esz»»Lös-Ytgf,"»ell33x sådaYe bref,»»so"n1 åxo»från ett

»Hm-—- .. . » F. Ist

l .

Smidswallstz s. i Holljterskw Bech. SBderhamktst- - Landxiux SERV¬
«·« - « köping.-;«««Cedterborgs»i Udidew-alla—:«« Hallmanä Upfsålacs Lwde¬
») » quistskzjjBokth Warsesrsgsx Joh-at"tßon. ,Wenersbiorg:s Zettergrekm

o

l

l

klk L ( A . L . . · . . . . « .
« . Sskellefiksx Carkbergx Sksfch Bergwåkk «. Sollefteäk chickström
s « )

, Westesrwikt Ekblasd da·-;C«:6.· Wressteräst Sj«öbe"rg.spsksWexiökkSk

"-Hint-ze. Åuzåb Peterfon. «Oreb—ro’: Rohloff. Ostersunp: Ham- ·¬
, ptargrem Qsthatmman Lästbon1. Hwarförutan .alla« « andrck
- " Swenfka- Bokförläggar-Föreningens -Konm«c«"i·ssionärer,· så wäl i
; « ofwamiämde foms zkkere Mdra ftäder, hålla Allmänhetsen Alma-«¬
k wach-or .;tillhanda. Almanachor försäljas ookikä af— Bokbbidnrm Xi
) , städernas och Pås-kgndtmarkna"derna.z Pariiprisen äksox försz1·00«:.d.e
I · « Akmxknachox «..i-";Exempkar «1»..3 R:dr,"7 och för 100:desz dito2·häf·tade«
! kfs « · soch··»skur"ne ,14·J».R:dj:-.iniksmyknt, kontantzbetalning.. .---,Swenssk
l

!

l ) .
]- .· dingten-» kamtzkbyz THZYMqwisp ,WislbyxszNyberg«-, szYstadzzzz

f . Föxsqutmjng.s-Sqmlingzroch «så wäl Eil-die som under-—x-äret»u«t¬
z kommande.-;.Kongl, --Föw-irdnxizn«gar" kunna-äfwe1,1»hvs dem hie¬

j j HVMIUMT » ·
r —. .. «
l il « « - « .
«
! . .- ·
T A h L .
s, « r- » .
n I
L · . « x
I« s . -·"W« . «
- - .¬
« -.’
s
. «
» « .
k. , s
I « .
« " I ·« : -- .
- J »
« ( A
4 « (
L
f — n
« l « b a
i
II .
«:· »
Z« I V ¬
z —
J« « . . ,
U , J
s .
x
l
c F 5
X
¬
»...-..-.-·....··«..;-...·.;he.-. . « V » ...- ..,«..... » .....-... «.. ..-....-..»-.F.—-.---...».·.,-.--.—,-.-.-,.—----. —««,··, »-—H7.»:s:-k,;sp;m-z«— .-..».«.