OCR Output

rade,'får-Tant"zikvge1ns erläggas genoin Friuxärken ellerk när« afsän¬
daer så.föredra"ger, med penningavbetalaz «

« 5)-W«id Post-Kontor och Post-Expeditioner säljas Frimärken sz
å de 7 tid-er, . dä deßa Post-anstalter skola för allmänheten hälqu ,.

- öpp"na, så widt icke särskilta undantag härifrån blifwa bestämda,
Hwar och en ·är berjitttgaw att erhålla så stort ellersså litetantak
. Frimärkenz han, ästundar. — - -- - J
6) Fritäärken -p"åsättas brefs adreß-sid,a till så«stort antal eller
med den valör, sotn brefwetss wigt fordrarz warandexfrimärkena
å baksidan bestrukna med, lim,.som, lätt fuktadt, fäster märkena
«wid brefwen. « « s - - ,

««-rL«Q-.- ÅAYLO »

7)-Så kallade.«Lös-Bref, eller sådane bref, som äro frän ett —
. .-.«-, ——..-«. « »»».—- ...-,-......»-».x-, . -c-I—.-sz-LT. » -..!L. .... «- ««- «....Ol f

M

- c . Tabell, , » - ¬

fom under fastställda Fem klaßer utwisar, i första Blum-«

»kastadci»-Utfk.rijning th i sednarc koluumen det ärtal,»1sucd
hwars utgankz d»e äro owilkorjligen herättigade, att ifrån

- almanna Bewäringen entledigas.

Födde in- Entlcdk

- , » om ne- SIDUULP
Wid 130369 års» början, Underkastqde THng lässan

Jäletthtsptng full NationalfBewarw s nämde är.
Förstad klaßenj Ynglingar af fyllda T ’ .¬

20 ar -0 o »F o o O . - § 0 o 1839 « 1864 (
Armer klakzem erker fyllda 21 är , 1838 1863 «¬
Txedje klagen, gs dem som fyllt 22 år 1837 V 1862 ·
errde sklaßem ester fyllda 23 är« . 1836 . 1861
FepIte klajzexy af 24 års äkder . . 1835 1860
Witz 1891 ärs börjats, då de, sont

horg tstll (nc"i·stföregående— årets Femte

kxakz entlkzdxggs från Bewäringen,

koräfndras klayerna på sätt sont fisk¬

1er: - . » , z
Hörsta klczßen, Yuglingar af 20 år 1840« 1865 I

tzdrkx klatzen, . . . . . af 21 år 1839 1864
Tjkedje klatzeth . . . af 22 år 1838 1863
Fjerde Haken, . . «.· . . af- 23 år 1837 1862
Femte klastzexh . ". . . ; af 24 är, 1836 1861
) Och sä- widare år efter annat. . - «

neu, der-as födelfe-år, som wid 1860 års början äro under-. ·

s

- ( s . «

T

es

» Bergholmt Söderström

q- m- ¬

Enligt Kottgi. Maj:t8« Nådiga Bref till K. Wet. Akademkett «
ifde 2 Juli 1s858, skola de s må Almanachorna hädanefter förfäljas

« s« Kinde vch skurne för 14 öre Rmttstyckstx konnnändes-dcn, sont
- III-gar «stegra detta pris,«ellcr wid försäljnipgcn af Almanachoc

II tillika är fBrsedd med häftade ech« skurne för .14 öre ft., ctttz¬

« sit-a 50 R:dr Runt fis-r hwarje gång sädant öfwerträdesz

Armanachop siciscsikjas inpckhorm a Kougc Vokikyckeriets

« — jimi i Landsortcn hos följande Bokhandlare:. J Alingsås: Nos¬

tinden Arboga: Bergström se Lundborg. Atwika": Brandt-;¬
Vorss: Boije. Calmar: Snöbergx

Carlshamm Johanson. Carlskrona: HERR Carlstad: d’Au-·s

; Qui-. Christianftad: Littoring Cshrifkinehamm Gartz·. Eksjö:
z Läßvm

Enköping: Leutke. « Efkilstuna:

Engelholm: Ling·. —
Fahlum Nordin. Gefle:

Sandberg. Fahlkspingi Mattßom

. Klimlserg öe Ström. Götheborgx Arwidßon. Halmstad: Jo¬

J Mem
. v sorg: Tor-ell. Hernöfand: J-ohc1nßon. Hjo: Odöen. Hudiks¬

Haparandm Pipon. Hcdcmorat Nordin. Heksing- «
soll: Hellström Jönköpingt Nordström sc Son. Kisspingt
tztzatkåw Lidköpingx Hallnmn. Linköping: ' Sahlström. Lu¬
kr: Westnmn. Lund: Glecrupg Malnstöx Ljunggrenoch Wendt.

f Mstad: Karström.. Nota: Schelin. Norrköping: Collin och ¬

Aberg. Nyköpingx Winge. Oscarsthmnx Lewin. Philip¬

OIM BronelL Pitcä: Lundstriåm. Skargx Karftröm se Exp¬