OCR Output

«-«'-·W« « « «-·-’Js"-«2ESIW"-k-sk.

-—:77-.,—-- » --- ---- . — .,. .¬

Boßekfop i Altchalvigs · ¬
Grundset i Elverums D:o d. 6 «D:o.
Levaztger . . - . ». .

Skibotten iiLyngens Pur- —¬

Stokmartnæs iHädfels DwdzU Juni »

rade,«får.?ak1xikvgens erläggas generis-. Feimärkm elley när« affän¬
daren säföredragey med penningaebetalaå «

» 5) Wjd Post-Konto: och Post-Expeditioner sälias Frimärken I
å de T tidey « då deßa Post-anstalter fkola för allmänheten hållcxs »
- öpp"na, "så widt icke färskilta undantag härifrån blifwa bestäde —
Hwar och en .är -ber,ätttgad, att erhålla «så storteHlleriså litetantak

Frimärkenszhan åstundar. , . - ;
, v6) Fritfsärken «p"åsättas brefs adreß-sid«a till så’stort antal eller
smed den valör, sein brefwets wigt fordrarz warandespifrimärkena
å baksidcm bestrukna med, lim,.som, lätt fuktadt, fäster märkena
swid brefwen. « — - - ’

7)-Så kallade Lös-Bref, eller sådane bref, som äro frän ett ·

till annat ställe,,men icke behaudlas wid mer än en Post-anstalt,
befordras såsom hittills, mot en afgift af Tre öre per st., som
tillfaller Postjörwsaltaren, men få icse, så wida de fkola genom
Postwerkets .försorg«fortskaffas, i wigt öfwerstiga z:d»els"skålpund.

8) Föt Lokal-Bres, hwarmed menas sådane bref, "som per¬
soner, boende inom samma stad, köping eller annat dylikst säm¬
hälle, utwexla need hw»arandra, hör, om de till befordran intern¬
nas å Post-anstalxen derstädes, erläggas i afgift Tre öre å·t Post¬

s

taga, betalas Tre öre ät brefbärarenz sådane sbref få icke i wigt
öfwerstiga gedels fkålpund. - — ¬

10) Till lättnad wid bref-expeditionen uppföras szorekdmmendw —

rade.porto-bref å Post-kartorna och Protokollen endasttillstyckw
ech lod-tac, men ej med adreßatemas namn.;·-ägande dock bates¬

qfsändare att namnkaxtering fordra genom påteckning å«bref af «

ordet: "registrems," wen hat i sådant fall att åt Postförtöal¬
taren erlägga en afgift förosärfkilta beswäret härmed af Tolf öre
för hwarje sådcmt bref. A emottagasndet af Bres, som« skola
registreraådehöfwer Postförwaltare ej utgifwa qvittens, vch

Z

Dtvi . .f . f. . .d.26 Dwxsp
Carlsbotten i Næßeby- .

.d. SMars «
Præstcgield, den tid i « -.

Pyæstegjeld

.d. C Do. siutet af Nov. elleri . » ¬
Dec. mänahzsom af
Fogden bestämmes..

vget.z...

istegjeld . . d. 16 Dms

.d.zizj) Dec;

X

her es heller sätt,
· Trittm enär Postwerkee fdr defeaj bref ej ikläder sig nägon an¬
I warsfkyldighet ech, om de förkomma, icke för desamma,» ellexv «

jichwaltmcetho ech, så »weil i sädant fall som derefk de jnlsäggas i «
utsatte breflador, a adreßaten, så.fr«amt han will brefwet emot--k.

· posierna befordrade¬

Diff- » , · » ,
,- pgde bref bar att uppbära, ej kunzcla yted Tumaxken frigörasg «
jun måste af affändarne mcd pennmgar»b-etalas.s · ¬

I T

att för sregistrcrade bref åffordras Ladfeßsateg

Zwad de inncflutit, lemnar nägon-skade-ersättning. »
" » Dä af Kartorne upplvsning ei kan tritmaT angäende ans-;
kenmei orekommenderade bref, tillhöe Postförwaltare atthafwxj
dem så sorterade, att han lätt kan beswqra wid postluckan ske¬
knde efterfrägniugar. , — « s ·« , v H « .

12) För bref, som assändare Buska Under "r·ek·ommendation jyed
skall i få kallad rekommendations-afgift er-;
Jäggas Femtio Bre, då rekommendation ankas öppen, occj
Treitidfem Bre, då den önskas sinken. . , «¬
, Aßuxansmfgiften fsr i Sphinx-, rekommenderade bref inneflutne
siedet kommer att blifwa Twå öre fBr hwarje 100 — »
- ·-13) Wid»inlemnandet å Post-anstatt af« porto-bref«, som- fkdlä

kommenderas ellet registreras, är— ej· nägotohinder mot att nie-H -« "
it ä ·brefwen åfatte frimärken betala fa wäl pprtot försfåzj
we drei som belöpande »rekommendations-afgiften- för de rest¬

sxemmenderade brefwen, hwaremot aßuranssafgiften flör i öppjna
Mommenderade bref innelyckte wedel, likafom den färskilta pf¬
fom postförwaltare, enligt 10:de punktcn, fö: registrie¬

k 163-Bref. å hwilka sinnas päsatte förut begagnade pchtmakus
Ictade frimärken, behandkas säsom icke betaldtec « ¬

. z H) De poxto-bekgpp, sgm bkista’fsr så-wäl fråninrikes or-. sz
. , . .- Eis-am frän Norrige dch utxikes orter ankomne, .med",frimärken

edde men ej« dermed fullt» frankerade bref, dch hwilka belops

wara untecknade så wal å fkartorna fomäbreftyejy Uxxagjas
Pedreßaterncy så widt de wilja brefwen utfa, X · »

?

K

der kau I ;