OCR Output

. FAUST —

-«—.«««,—s-F«»«. »L.-.-.k..s. » v
x

-... Espw
I

Was-M «T -.

Ut-) O O o Z
Arbogak . den .-"-3
PMB-« . .'- 4
CakrstadE . . .10
« Elfsbys«·- . . . 17
G’e«fle-«.. . -. 3«

Oct.

. -— ..- -øTa-«km IAOTZ.L-« « l. - -. »--.. —

« steqfeld .

Wid Banden af Bimb¬
fjord mellan Sö"r¬
vch Westerelven, oth¬

På Pifclvnæs widBögi
fiokd,» båda i Syd¬

" Vaxanger «.

Christiania . .-d. 7-Febr.
Drammen »d. 14 D:o.
fKonczsbcrg .d. 21 D:o.
Röraas . f. -. . .d. 21 Dav.
FrederikzshalL .d. 28 D:o.
Skien . . v: . ,. . -.d.28 DO¬
Boßekop i Alten-Talvigs .
PrȾftegjeld . l. d. 5Mars
Grundset i Elvernms D:o d. 6 «ZD:o.
Levanger . . — . . .d. 6z D:o.
Skibdtten i-Lyngens Præ- « - ,
stegjeld . - . . . d. IS D:o»

Stokjejartnæsisadfcls Dwd 21 Juni

. den-« it¬
— sttvrps By ksr

, Skibotten » i» Lyngens Prax- «
.» ».« .d.16 Jan
Lillchammer eller Vignæs d. 24 D;V·

x . X

Aas

X

Den förra
hålles i flu¬
tet af Jan.
eller början
af Febr, och
den« sednare
weckan efter
det den fürra
ät« afslutad,
. till. den -tid

ochlängd,som

af. Fogden i

Varanger be¬

steinernes

Åby il-. Christi-Ins s«

Ezzmxirsz -; -. 19 Fsehsu « Z J
AfenV . . 6 spr NOT «««
· Utf JUILL , « . . ?
LinköpingY ,. 6Sköfde.. . » sk3
Malmö.(Ullm-axkx- » SundsjvalÆ . 4
trad) . .. . ZSölwitsborg -.2-1«9
Dito -"(Fr)imaj:xk- Trelleborg«. . 426
usw-«- .. :.-- .20 Wrigstadsss. 27
MART— « —3VLL-.- «»,ZL «

Förteckuing påzmariknader,—fom, hållas iNorxigLår 1860J

Sleipnæslcdingsberg i Rödö .

Præstegjeld . d. 26 Juni.
Trondhjem . . . .
Bjizrnledingsberg i Alstci¬

houg Præstegjeld » .d. Z Juli.
Tilrum i Brönö D:o. .d.«10. D:o.
Næröbjerqet i Nærö D:od.17 Div.
Stavs Hestemarked i Thröt- «

Præstcgfeld, den tid i
siutet af Nov. elleri .
Dec. månad,- from af

Levanger s . s I . .

Foan boftämmes« ¬
— »Es-its- Dess¬

s do 26 D:o0 '

tens tvAnnex till Oiers —
to . . . .« d . V. 28 FAUS¬

Christianssand . . . . d. 28 D:o.—
Lærdalsören i Lærdals D:o d·»25 Sept.
Frederikshald . , . . ."d. 25« D:o.
VeblunqsnæsfetiGryttens - .»
· Præstegfeld ., . . .d. «2, Okt.
Mælen iOverhaldens DE d.«»2 D:o.
Throndhjem « . . . d. (2 " D:o.
Christianssand . d. 9 D:o.
Stavanger . . . . . d. 30 D:o.
Skfbotten iLyngens Præ- . » »
-stegj·eld. .« . , .-.d.12 Nov-.
Kjækani Skfervö D:o ,.d.19 D:o.
Boßekop -i- -Altcn-Talvigs — - f

D:o. . . . . . .d. 26 D:o«.f
Carlsbotten i Næßeby — " «

: MQWWIH syzwspjq ,« . « » » ,

- fändy att denna bortdunstning går hcq

Cis-z, Brei ä hwilka sinnas påsatte förutz Hegggnade Joch

« II Om orfakerna till frostnättexsspsk .
J Swerige Zifwensomsi flera andra länder-in«tr«äffsar stun¬
den: under den warmaxe årstidety att. jordytan och det andre
luftlagret sä« mycket afkylas under en endet statt-, att de wåxterj
fomaro ömtåliga för -köld, deraf skadas. Hastiga ombyten i.luf- ·

- teusinnirmev föror akas wanligesn af förändringar :»i- windens trift¬

ning»;'men frostnatternck fislja ofta på klaer och sokwarmaspdagay
man att någon förändring i .:vindriktningeu ägt min.,St-unidom
ntbteda sdse fkg öfwer hela landssträckorz stundom äter endast öf-¬
M enskilfa trafen-, och angripa företrädeswis de ställen, sont .

Its slågläsndta och wattensjuka. Wi fkola i det följandesöka an’-«

gifwa de förnämsta orsakerna till deßa landsplågor, hwaraffedan
Ell sza fig, i hwilken mån man kan hoppajs att genommenfk-s
- åtgäxd kunna minka der-as skadliga werkningan ’ ·

Det« är allmänt ekant, att watten, som förwaras i ett öonv
pet kärl, småningom af sig sjelft Nun-instng -- eller,« såsom man
brnkar säga, torkar eller ’dunstar.b:ort. Afwenledes är det- wäl
Tiger-: i wären och torr
wäderlek äu i, kall och fuktig. Om deremot kärlet fullkdmligttäjtt
tillslutes, så Uppkommer ingen förminskning si- den inneskutna
wartenmängdem Häraj ’följer, att det warten, som förswzmnit,
måfte på nägot sätt haywa bortgått genom kärlets öppningvch
blandat sig med luftenz och det är just detta, som i fielfwa wer¬
ket ägt—srunt.- De swattendroppay som befinna sig på wattnets
yta, förwandlas småningom till singe-, hwiPken uppstiger i luften
echblandar sig med densamma. — Emedan ren watteuånga är
man färgxglukt och smak, kan man icke omedelbart menschliwa
etc densamma uppstiger från«wattnets sytaz men det gifwes
III-Ha andra skäl, som betroisantt få är förhållandet.»

mäsie af assändarne med-penmngarfoaamo., . " sk ·
ma u¬
- Wem behandkas säsotn icke betaldte.»«" . -- - ;
- m .De porwbeloppx fom brista«för så-wälx fxånssinrikes or¬
ftän Norrige dch utkikes oxter ankomne, ..nn;dk.frimärkejx
men cjidermeds fullt frankerade bref, ochfhwikka belopk
wa .Mxxcknade· så wäl å kartorna fom brefwenz ntxagas

sä widt de wklja bresfwen utch .

" f kehrst-tha¬