OCR Output

fis-·- « « « - »- sz « « « Tonna-(kr.n«t.)den1fUllened. . ». ««. 17 Åhs By( (.kr m-.) 17 «
; - J « Torup·(kr. m.) .«20 WarbeigY . , 40rebro (kr. m). 25
De störte Planeteinas Gång och Lysande « r" szidct . . 12Wittfjö« · . 3 ¬
Är j860 . - , — , Uti MU. - - ¬
· « · Byle By«k . den9 »Es Laängardsgardet 23 Ruf 13 .ll . . .å.;)
Ums-us uppsehasler fig heia äixet Island Oxens stiernor, samt T EbbF « « « 4 r m) » « « amqwt a» »
««Ek o . -. -. . ZLinkö m . . 8Skcuninge 1
är i söder middagen den 29 Mai och midnatten den 2 December Erscjbackm . . « Mohsgagckr m) 3 Swarihöspawd . 8
SWITWS VETMMV stg Heka åkek Hand LSIVZMS stiemdt Vch . Grenna" . « ·. 11Motala Köping. 11Wadstena" — . . ·22
äk I södek Midnatkm den-E « 4Feerari samt Mtddagm den 22 «- Gardspånga . . ZMörlnnda i Cal- Upimmexbyk .» . 8
AUSUstk « · gjo . 4« nkar Län (k.r».x ¬
— Jupiter ätersinncs under årcts förra häle Island Twillingar- « : Oenkopmgm m) 24 m) «- 8 O « 10 ¬
nes stiernor och under den sednare bland Kräftans, samt äri -————« - Uh— ULNL — -:——-··

söder midnatten den « Januari och middagen den 29 Juli. —¬
Han bortskymmes af Månen den 24 Maj. » «

Mars fom wid ärets början besinneesig bland Wagens « - « « « s T-« - « « « « - «¬
. stjernor, genomng fedan Skorpions, Skyttens; Stenbockens vch « — . 1860 Ars Ma rknad ers
OF LVattnmannens stiernbilder samt inträder flutligen i Fifkarnesz «1 - .. - - « - « ¬

han är i söder midnatten den 17 Juli. « —¬

. venus är fran arets början aftonstjerna ända till den 19 s« , " — - J » - » «
Juli, samt derefter morgonsijcrna intill årets siut. Hon lysser s« « Beteckinar Markmch spm pasta langreanw dag«

klarast omkring den 29 Maj. . »»». » Uti JANUARL . - .
Mekcurjus äk längst westkig fkåsxj Sokesx den 4 anuari , Arwika Köpitng d 31 Jönköking . . 13Soderhannr17 . 10«
30 April, 27 Augusti och 16 December, samt längst glig den Vom-« » » UK Knåda « 19Soderiek1eY « ’« 13
16 Mars, 13 Juli och 7 Novejnbers « « Bredgård iStröIU ZLZT BUT ; . 9 26 chmda eNx » » 19
« ChristianftadR .25L111dedderg« . «..3·1We·ncrsöorg . 10
, » . — « " Christinehamn«" .« 13 LonnnarydR . «. 20 WesterjviF . . 10
· « ,— « « » · « « « , — - Deger sorß« ZLvckselM . - . . 19We1terass. « . 10
«- .k·» . « sz « » : -« Dufwed i Ähre . 49Jh7criestadse . .31Win«.merbyk 17 «
« — - . - .. - -— « Enköpfug , . 19 Viotala ". .17 Amsel-E . s «17
’« « Fahlxöpiug . — 11Ned Kaligt K st«- 4Aseke Kyrkopratfsss 3 s
H « Orunasdalen . 25 Norm . . . 7

. 1 ,
- Wfl 12 NortköpingK . . UEIXTJaMKst 38
Helkcstad i Oster- Ragnndas« . . . 17» O dY « s »O m
« « göthcands Län u Sköfdc . . . . 25 stersun . . «

Hjo. . . . . 20 Volleer . . 24Ostk)ka1·1.1nc·1xk . . 20

. -—--f tsq ,-¬

.. - jz - , - - As « · s - » «· Uti: FFBRUTARI K ab ck T 23
—« « E ( . « Qrbo a . »den 7 då or marte m- - eng-, a a-« .. .
Zm « X« -««« FLJ ?fJ--· -« «- « J YJ - kaxepzlong . ««..«;9 get f Gelliware -. Köping . .»- .sz2·,8 «
« Z Lz ZE- zz — . . · « Arwkdsjour -. « L Lappmarktager "- Lidkopfng . ..21·
E« :««« — « « XV « BredgardrStronULZE sin Början « Linköping. . ,. «3
« Jl. ---t sm: - fkf «’7-y »C«a«linar ".· . . 8Grenna . .( .. ZNorrteljse . ...16.

s« Carlstad". s. 10He«qocii:s1"r1chc ,« , 7 Ronneby«. . ·. —7
- » , siss -« DjekneltdenY ;--«»28 Hedemdra" ».« . » LancaP ., . 14
« « « E siöYU Isofwas . 10 Sigtunaf 22
«"2 « « GelltwareKyrkody ocknjock". . 1B Skan «. . , . 17»
«z - börjas äden dag, Kongelf -,, ,1.)«Sko.nnknge . .,1(),
: Mie- , . » « «

»z- ««-.TZ-J«" «