OCR Output

TO

Dettiz är; 1860,
Werldens Skapelfe,o

:Fä)alles före wara det 5862 ifrått
ar t Sol- Cirkeln ellcr Söndags¬
21: sta. Söndags- Bokfltafwen ar A. G,

ändringen det
den 5 April

PåsksTerminen itttrijffar

Dei samma He oek ifråne

Hans Maj:t Kommg cARL Xv:s Födelse- den Z Mai
1826, . . det 34
Deß uppftigande på Thronen, 1den 8 Juli 1859, det 1
Hennes Matt Drottning W ILHELMNA FREDRECA
« ALFXANUKA ANN A LOVlsAs Födelsc, den ä) Aug.
1828, . -. . det 32
DeßBngngen 19 Juni 1830, »H¬

JF s-»- q-» —

»Du ill-. sys««»

WITH-J- JQOFFZIY «-,K7y-—

Jl, »Er-f «y«-k«-Äk««-Ø - « ···3
zZOJ --7»-,-ksJ- Hässzä WÆZJ»--,»Z

J-- MOUJ :J- « ;»-J-å«c-!--··s«-7 ZEIT-,oy-O·t

j« CH- « XII «¬

-e-",-«»«-2--Æ«J,s-I p« Mcezfxv »« IX k;
- , y----O

fis-J «"«(»-;7 ZZst «·

Its-O C-;kz--:rt,p .
Ek- -»«-¬
z· « «J::J?P7 «-st- sst - s ffz »J«(-’-I- ask-«¬

ÄJ--(7»- HNJy
»J¬

s

» ts- kit- chkff,--:,"H,

JAXIUARIUE . »
HE«T « C- «·· .,» « · - F Z-- ««i«q--z- -,«-, JAJJZY k-« »Z¬
» - Gif, o Jesu, froxd och tyckat » J«
Dagar · Man. Ned Wciderleken G.st. Ets « «- «--·E-«": szss-·"«-« J ·
Om Jesu omskärelse, Luc. L. « - F X ..
1 SZETENyårs DagIØ H f.m 1859 Dec. 20 J«"« «-«««« « Ly- J «
2 M Abel, Scth IT 1:27 O Närmast 21 s; Z- . «
·3«T Enth » W 2.54 Anm.1841 . 22 J « -««« ««« « Ty-« ««"
4DO Titus « W 4.25 Sud 23 z« s »Es-»C- .-« EXC— JFJZJ »z-« »O
5 T -Si111e911 W G. 2 —- 24 z4z - »«-.· »F« W
.6 FZJZTrett-.. -Dag. W 7.32 —- « 25 fis-X- ej -.-5-«-»·« «»",...O. »Es-« ·.
7 L AUGUST - M 838 —- 26 I « - ¬
Chri stus lärer i templet, Luc. L. · « , M«-J» XLJZZFY XX d-- F- -«-’i- f« zc z
8 SÆ1e.Trett-D M Upp Skl 435c.m. 27 CZ- -- «- HXM JOH- « »»» »F¬
»9 M Julianus »Es 4.35 Erhard) - 28 »z,«), J- «
10 T Niemaka , »Es «6.24 F, C Nkirmast 29 F « «- OJ ØWÆJY ¬
11 O Hyginus M» 8. 9 Snö 30 2 :cf «- KFM «»z- « »k-—
JJI 12 T Arcadtus M 949F -31 FHÆF Z- « »so-» 0 Ze-E-T»«
13 F KnUt DE 11 27· Snöglopp Jan.1 ! ««« «’" ;- gDMJrsz Mk »F« »Es «?«--c-HFT
H L Felix · (Mc1urus 2 l »i« - e- Zeå ,,· zz » »F»77»

z « « OEU öröllopet i CEmch JohJL · «- - « « « « J« Yf -"-«-·· Es
. - F ·15 S--ELL TVctt. QD M 1.4 IX kl. 8.10 fäll» 3 Æfx PMB-ove- f« ers-sperng 2727 EMZRJJ
«H11ppHMTddH»- chH O HUpp HMidE Ned »i- « · « »¬

Das-.- Tau-. - TM « TM. Dag TM Tau. .— TT-.1n.gz sp- «« Hyzyw Pyg- H«WF
; 93 TZT ? 7 9 8.54 , E 7 3.2·0 FAM- ;- Xexes-Es- ANH¬
·« 85 » 10 11 8..«»2 « «- 8 3.24

s 5 sszszs 12.5« 313 13 8.50 n- O 328 UNXEP Z« MYYXTJ GEM- HÄ- JXZZ
7-" 8259 126 . 316 15 "847 III-II 3s33 « ·—-» -·

F X »Es-M slf HFT-— ZEIT-»O i

ZW- «-««-’7«Z-«2X···-» » ste- ·