OCR Output

» F- e«e,«w«

t. » , i
ØØAMJKVI «..- —- - . . - --;-»«4.1

« « ålles före tpara det- 5862 efan
«Werlden·s Skap-elfe, o är i Sol-Cexkeln sellee Seine-age¬
i’ändeittgsen det, 21:fta, SöndagæBokjtafwen ar A. G, oeh
Påst-Tereetknen inteåssnr den 5 April. ¬

s.
k

. Denke års tssof

Dei famena är Dek· ifråm

Hans Majxt Kvnung cARL Xv:s Födelse, den 3 Mai
1826
Deß Uppstigande på Theorien, den 8 Juli 1859,
s Henncs Matt Drottning wie-HELMle Immeij
ALEXANDKA ANNALOVISAS Födelse, den 5 Ang.
1828, . -. .-. .-. . . . . . detse
, Deß Viläger, den 19 Juni1850, . . . . . dct10
sHennes Maj:t Enke-Drottning JOSEPHINA NOTI¬
MIUANA EUGENIAS Fedele den 14 Man-. 1807, det 53
, Dee Biläger,«den 19 Juni 18.23, . . —. . . . M 37
Krbning, den 28 sem. 18-4«4, . «. . -. ; «. . det16
Henness Maj:t«s Enke-Dwt·tnim BUGENIA BRAN¬
HARDINA DESlDERlAS Födelse, den- 8 Nov. 1781,
Deß Bil;iger, den 16 Aug-. 1798, «. ." . . . .¬
— —-Kröning,« den 21«Aug. 1829, ." . . «." . .
Hans Kongl. Höghet AerPrinsen och Hertigen af Oster¬
göthlasnd OSUAK FREDIJICS Födelse,den 21 Jam. 18.29,
HWMI sKDnglz Hthct Prinseßan ech. Hertiginnan af «
Ostkkgöthsaud sum-A Alls-Ampan Mem-AND
HENNIBLTAS Födclshsdm 9 Juli 1836, . .» --.
’ -De»ß«Bilä«ger, den 6 Juni 1857, . . .- . ,
Hans Kongl. Höghet Arf-Prinsen och Hertigen af Werm¬
land OscAli GUSTAF ADOLPHS .Födelse, den 16
Julli1858, .. . .-. .-. «.«« -. . . . T- . «¬
Hans Kongl. J öghet Llrforinf en deh Hertigen af Dalartje
MCOLAU

det 34
det 1

det 62
det- 31

det 31

det«2

»U- sts »das-»Akk-; ,

HEan Esekfckc fix-· fckHcYess -·,-« - --.- En¬

. LLM - Its-:- ¬

det «79.

-«J-.

s.
I

C- 7

. beides-i
det 3

i
4

Ell-EVE¬

- ;- « » . «
« » «- 7o .-«7-,-z-e«»-ØH « »
z --z » -« ;,;,-,-,:.« z-.,Ä--72-«H-E

ÆMZJweyykv-Z. :
d« :".

.«4.ts....·- C« «.-(- .-.·-·-.

Ä-. AJXÅ.:-;-k- :» X-, HEXE-se- :¬
9 YOU-« « JZJ JA- -,- «»«i-Ø,k-F-c-Ls- Js¬

Zg -« »z- z¬

X U

»L.,..».«»-»z, -.z « J— ..l—...—...1...-—.--——z ,««,,t«

Hennes Kongl. Högbet Peinfeßan cHARLOTTA
EUGBNlA AUGUSTA ÄMAUA ALBERIIINJAS
Födclfe, den 24 April 1830, . . ., .« ,. . .

zHennes Kongl. Höghet Prinseßan LOVISA JOSE- ,

s PMNA EUGENIAS Födelse, den 31 Oce. 18514 . sdet 9

Förmörkelser··: , »

Af fym fönnörkelser, neinligen 2 i Solen och 2 i Mänen,
jene detta år szinträffa,«blifwa blott en förmörkelse i Soleu och en
-k Mänen härstädessynlkgm Månförmörkelsen, hwilkcn äger rum
»den 7 Februari,— börjar kl. L« 14« ««f.m., flutar kk. "5C9' f.m». och
sträckee sig till fem sjettedelar af Mänens tmärlinie. s Sols-ör¬
misrkelsen inträffar den 18 Juli och börjar kl. 3«0’, flutiars kl.

: 'szz4«52« NU» samt sträcker sig till Selens halfwa twöirlinie.
AUGUSTS Födclfccch 24 Allg. s183b der 29 » »

Tecknens Bemärkekset - ¬
III Betyder Sön- och Högtidsdagar. O Sdlen.- C

Månm M Nymåne. T Första Owarteret. Full¬

måne eller Nedan. QZZ Sista Qwartcret. M Wäduren.
M Oer.
De Jungfrau. M Wägen. kssz Skorpionl FI- Skyttm
VI Stenbockeny H Wattumannen. I Fiskarne". »f.m.

förmiddagcn. e.m. eftermiddagen.» -" kl." klockcinx Cz Mänens
nppstjgande, IF nedstigande genom Djnrkretsen. (-Nedflytt¬
ning till efterföljande och ) Uppflyttningeill föregående-;dag.¬
G.st. Gamla"stylen. T.«timmar, m. nein-need WidTMåuens
Upp- och Nedgång tillhöra de utfatte timmarneföemiddagen
seller eftermiddagen, alltsom de stå efter ellee före f.m.1 .

«¬

Ifh « - « , JHIIE
- - .
Zy ZZ f- Its- .

»He-J -Z«IZ-(J Äckz Kesse- ezykksd Umf¬

. sdet 30 ,

M Twilling« W Kräftans M Lejouct. « H

· - H- ENN- - VI ZEISS-Uf- HJ Hi --.-« «. 7
III-W s· O, -«·— "«·-.« ssss N .- ? «- « ««,«««» — « ) .¬
« XII-« - N« ’ Zka F¬

I INSE¬

c

.-4--..- » ..

.-....»sp-..«goes-,-k«-z.«««,-sp».,....».. . ,