OCR Output

4 j» 0,-»-—«’» «,-—,«.,.,.-W »J-« - ,--—- — —
..---·—-.·-- - J--·«

MAXAIPwJJX ANY-XVI

Mediz- ÆJLJsIMM Ak»wy---s5?8— ?
Ziff-erst . .., »¬

W-(e»47v4«e,71¬
MAY-s -»»-«,cs-c- «¬
ÆØ MZKAM

Ost-VI -I-y-K»e« g. «¬
sÅ «« is» « » C¬

FistJ .
i Js¬

-, -«-7L
»f¬

-TFZC « ,

» XEMJAHFJ f-; ..«6».- » »s¬

XII-»

« MAX . « It w- «

. TJZJIzkspkxfzxksk-y-»7 -s-«--s-—
Øsxstkk fJ««-«--J!a»«- — .
THE-J DER-»- »J¬

»t-: J,;, " .- J-«»--»-e,«
Axt-«
LI¬

.), -..
s- s¬
cs OJJIWOO

1--.-.«-.

ins t-» .- — ·- - ---.«å
. zwa- e 48 soc-, -,ffp-O«,«c7

. RHHX M- ,
i Zeisan -«s?eek 7ers XXVII-II —. .«

«z·..»-.»
C-« .. .- ---"

f ØFYZCCIOI .«O-,: »Es-JACOB
E

.- -«, «¬

zw-·« «e-s·»«sk!«sp·»«««-.·«»-rle Zyz

? -,7»», eq« es- «- --..- ,. .---.— « .« —
- --;—Z.2-.¬

.,- .

F

Z

d

--..Z»»-L

Z

.- - ZEIT-—

i
si.

il-«

,OT-K.

WWW » ·

SIECsHE » --- f »H: ».—;;
z - .
DIE — « III — «¬
Zz , . T sp;
z; För? Skott- Aret IF "
I Øjiter Mälgmeng Cilirigti Hasel-He H
I 1860. - F- :
T Till STOOKHOLMS Honsont E
T belägen wid 59 grad. 202 min. Polhöjd 3
I» " Efter «
i-» E
»H- Hans Kongl Maixts H ;
. z» Ncidigs te stadgande, DJFL ;

s» med uteslutande privilegium, HRZ H

F . utgifwen af XIV Z

Z- - Deß Wetenfkaps- Akademi. - L

F - WITH-—- .. F i
I- s« . - C
, T Stockholm, P. A Norstiedt ök- Sönerxg14 Z z»
F . Ex. säljes, häftadt och skuret, för 14 öre Rmt Z Z
BYWIWWWWXÆ ASWXXDAs H HF«H AK «

IT
. O
L 0
- "- «8

D Jungfrun 443 Wägen. M Skorpimi gåtr Skytten.
OL Stenbocken. A Wattumanuen. T Fiskarne. f..m
förmiddagcn. e»m eftermiddaxjcn. kl. klockan·. L Månens
uppstigande, F nedstigande genom Djurkretsen. ( Nedflytt¬

. ning till efterföljande och ) Uppflyttning till föregående dag. ·

G.st. Gamla stylen. T timmar, m minnt-in Wid Måuens
Upp- och Nedgång tillhöra de utiatte timmarne formiddagen
eller eftermiddageri, alltsom de stå cfter eller före f..m¬

Mk fis-ess- UK Ists-« i: xjg IF ,:»:x xsqu Nj