OCR Output

22

?ee folgde i cen radh efter huar annan,och ähr den ena bundin i then
åndr&s hals, Då lapperne kommo medh godzet till Torna,togh fogden
tree af de Tingwaaras Lappernes Reenar igen,och Crönte them i the
andre tree Cronones Reenars stadh,som samma by af tresko och wan—
rychte låte förfaara och döö,godzet förde Lapperne icke lingre in
tuenne små Mijll frå neder Torna kyrkian, dex till medh woro och Cro—
nones Hsenar ther för them, Men ingen erligh man kan bewijsa någon
Lap reen hafwa gått längre änsom nu sagt ähr, Och ingen Reen hafwer
fogden tagit fr8 them,undantagandes dee 3 st:r som för är sagt; öhr
nagon bortkommen,s$ dee sielf thett weeta,och woro thett ängen
under,om så skeedt woro,förty på Landzbygden liggie Lapperne alt in
1 stufwerne hoos bonderne,och l&te Reenarna eensam i skogen,och
fara llla,ia dee pliga och full äta up them, then ene Lappen för then
andra; Alt thetta förskrne ord frå ord ähr uthi sanning,på försde
ruum och dagh så wij medh wåår förskrefne Fedh nu här
medh weine och framdeeles när der på fordras wetne weele underdåne=—
ligen,ödmiukeligen bediandes,att dee Edle Wälborne.Bch Högbetrodde
Herrar och Mhen,som denne wåår skrifft läsandes eller hörandes war—
da,weele n@deligen och gunsteligen sifwe henne full. troo, Mhen om
någån annadt her emott berettar,så säger han sijn wilie och eij san—
ning och skeer allenast af afwunds taall,som ingen grund eller san—
ning och skeer allenast a afwunda tasll,som ingen grund eller san—
ning hafwer med sigh Och wilie nu her med den gunstigze läsaren Gudh
Alzmechtigh ödmiukeligen befaale. Till meere wisso bekrafftige wi j
detta med wåra Sjgneter och henders underskriftning Datum Torna
Prestegård,. S.Johannis Baptistae Dagh Ar 1615.

Sigill) Canutus Martinj Karelius ppa

Olwff (Sigill) ijakvpszon

Kammararkivet: Keinhold Stegers rökenskap för Kemi och Torne
lappmarker 1615 RA Tryckt i Isak Fellman:Handlingar och unpsatser
del I s.462—72 från Grotenfelts avskriftsamling (Finlond) samt % av
i ”Norrlandysmåskrifter nr 10