OCR Output

21

å I Kammararkivet liscger ett intyg av Canutus Martini Carelius
(herf Knut) och Olof Jakobsson i Hirsin,vilka f5ljt lappfogden Ste—
ger på hans uppbördsresa genom Torne lappmark by från by under ti—
den 27 februari t.o.m,. 12 mars 1615 och som på lappfosdens begiran
lämnat en sannfärdig berättelse om allt som förevarigt under resan.
Det heter i slutet av berittelsen:

— — Dotta alt fördrögde sigh in till Söndagzen som waar den 12 Mar—
tij. D4 beredde sigh fogden att weele draga dedan, Och dåå befalte
fogden lapperne sampligen att dee först skulle föra Cronones sgkatt
uth,som Tilförenne hafwer waridt brukeligh till Sjiösidan, Nämligen
till Neder Torna,han befalte och Lendzmennerne att dee skule fir—
skaffa niagre unge karlar som skulle och ledsaga Cronones Ree—
nar,som woro komne frå Lulå Lapmarck,utt åth igen,och skulle för—
skaffa af Sigwaara 3. af R&Anula tug och af Tingwaara,medan hon är
stiorst och folk rikaste,fyra,och dA skulle huerder föra eller leeda
tiugu st:r,huilket huar lendzman efterkom,undantagapdes Tingwaara
Lendzman,ändå tilsporde fogden sendt om Söndagg afton icke een uthan
wäll 3 eller fyra gångår Tingwaara Lendzman,om han hade sendt 4
karlar Astadh medd Cronones Reenar,suarade han ia,dhett dågh fogden
neppest wille troo,förty den Lendzman och hans by folk så wäll som
Ranula By Shro treeske,och hafwa så af Alderen wared:, orsasken, att
någre Birkarlar hafwa ther sijne oachte söner,ia, hustrur med,genom
theres Instigation,uthan tuifwel blifwe dee mottwillige, D& nu fog—
den dagen derefter den 13 Martij drogh till wigz och kom eij länger
en en Mijll,på elfwen,frå Marknas platzen, fan han een aff de biste
Cronones Reenar,dodan liggiandes,och så then andre och så den tri—
die,då mötte fogden een Lap som kom mot honom tilbaaka,han wiste
fogden till att beretta,att Tingwaara Lendszsman hade icke mera in
een,sendt åstadh,huilken waar omdijeligit,att föra eller leeda 60

eller 80 Resnar,derföre hade den ene Renen strypt den andra, förty