OCR Output

)0

skor av var man,då de förut blott givit ett par. Härpå svarade laps»
fogden
= = Fougten hafwer tagit 2 paar LappeSkoor af hwar Lapp. Där
till swaradhe Reinholdt,det war sant,Men det ena Paret skulle Cantze—
leren hafwa för gin LagmansRinte,det andra pläge dhe wara wahne sifue
derås Fougte.

Förmodligen har lappfogden KXXX för att styrka sitt påstående

ingivit följande intyg som ligger bland handlingarna.

bekennes vij efterskrefne ions person i bielkenäs och las nilson
i strvckenäsg i Kalig socken i vesterboten att vij voro velbördig
erick iahan son fougde öfver tårno och kemi lapmarckerne i någre år
fölgacktigh till förbenemde lapmarckene och näår han op bar skatten
viti fisk togh han altidh gode femm marcker för then orsackenes skvld
att när fisken kommer på landzbygden och tårckas om vår tiden då
haller ett rett lisound icke mera än niugh 15 marcker ia och meste
delen 14 marcker item gefuo huar lap:ne fogden ett tu och väll 3
stycker kiöt efter som lsappen uar till,och dedh forde lap:sne medh
sina egna rener till. tårno kirkio sampt medh theres skatt utem huar
löndzman gaff honom på din by fålekgs uesna ett renskin till sengh
skin och alt detta för utan hålle thett oss daghligh frij spissningh
till fod1o nöttörtighett churu stärck vij och voro canseett att vij
stundom voro till 30 eller 40 man och hafuer sådantt altt aff All—
der uered: item så bar och förbenende velbördigh cerick iahan,vp aff
huartt lap tuå par skor detht ena gåffuo dee till Llaghman rentte
deth andre till fugden, och hans selskan för thett att dee skulle
väll fordra och främia fiske skatten på uegen och siönn der emott
gaff fogden dem igen fult vp brindevin så att stundom dee mera vp—
drucko ön som teras begåfningh uar uerdt detta fog (?) förs:ne så
sandt vara ty bidie vij oss sudh till hislp till liff och siäl settie
våra boo märcker hernedden för datum stockholm St Mattie dag 1615

Jons (bomirke) pson lars (bom@rke) Njlson.