OCR Output

och den 10 oktober i tvisten mellan herr Knut och herr Göran. Den

11 oktober blev det utslag i målen,

Samma dagh oplästes thenne effterfölliande Sententia interlocu—
toria emellan Tornå TLapparne på then eene sijcha,och Reinholtt Ste—
ger theras Fougte,och her Knut Kyrckoherde i Tornå på then andre
sijdhan,8z&4 och emillan her Knut och her Jöran, så lydandes.

& e n t e n t i a

thet att Tornå Lappernes fulmächtige,som her hafua wa—
rit för rätta,bådhe på sine medbrödhers som hemma jihre,så och sine
cigne wiigne,hafua sigh högeligen beklagat,öfuer thg öfwerwåldh och
orätt,som KReinholdt Steger skulle them i många handa måtto tilfogat
hafua,ther af Landet blifwer ödhe,och Lapperne wele sifue gigh på
L£lychten,så frampt ther icke blifuer böther på. Och thenne Konunzz—
lige Hoffrätten erkenner,att the på bådhe sijdher,icke fulkomlighen
bewijs hafwa,med sigh,än hwad then cene parten klagar, ther nekar
then andra till,kunna forthenskul the,som DomareEmbethet beklädha,
icke wijdare göra något i thenna saak,vthan opskiuta bådhe Parterne,
till Laghmannen ther i Norlanden, therom ransaka och och
hemstella the Fdle Wälborne herrar och godhe män Cammerrådh,att the
förordne cen annan Ehrlig beskedhelig och duzheligh man,vthi Rein—
holz stedh till Lappfougte,och han ware afsatt,till thes thenne sam—
ken är Lagligh vihfördh och ändat,

Desslikess, hwad som her Knut och Lapparna kan wara för saaker
emellan,skiutes sammaledes till Laghmans ransakning och doom,

Jtem hwad Her Jöran Henrici och her Knut i Tornå saker och kla—
gemål anlangar,som them emillan är,skiutes till Capitlet i Vpsala.

Och ändogh hwad her Jöran klagar om sitt Vaderholdh,är skutit

till ransakning wed Laghmans ting i Norrebotn. Actum ut supra.

En klagopunkt mot lappfogden var,att han bagit två par lapp—