OCR Output

19

skick?de och befalle Eder K.M. sampt thz heele konglige huseet,och
Rijgséns herrer här medh wti gsuda nådige beskydh och beskärm.
' DeoK eMe
troplichtige och skattskyllige lappar wti Torne

lapmarck.

I Svea denna skrivelse tydligen översänts,inlade
fyra lappar en besvärsskrift i sex punkter,där det heter:

— = 6 Ahrs wij och på dedh ödmiukeligeste begärandes,at oss fatige
Män måste blifue efterlåthet,at blifua widh wåre gamble Skiutzfår—
der,och eij lathe blifue tillstadt eller påläggies,at göre så långe
Skiutzferder,som nu skeedt ähr,der egenom wij fatige Män blifue plat
viharmede,Her opå Shre wij fatige Lappmin,p& dedh
oc Sierandes af denne Högloflige Konungzlige Hoffritt ett gunstigt
Suar,och at wij fatige Män icke måvte blifue lenge vp—
holdne etc.

E.N:s H:s och W:tz —
Gamiucke och Plichtige tienare Så lenge wij leffue,
P& Romala och Tingeby Lappers wegne,
Pedher Nassmus Guttorm nundh
Pederss. Pedersson. Larsson. PAfuelsson.
Rannsokning ögde rum i hovritten den 6 oktober 1615 i
mot lappfogden Steger. P& klagomålen beträffande skjutsen svarades
= — 7 Om den länga Skiutalicesa,sadhe fougten de sädant göra moste,
för den stora Fors der faller,så att de vthi rättan tidh kunne 1a—
thet hemptat nedh till Sjiön Cronones rättigheet.
Beträffande de 50 renarna och hundra som tagits från
lanparna heter det:

= —3 och 9. Punchten,Swaradhe Fougten inthet till eller sicgh för—

klaradhe,vthan sadhe att hans Rekenskap skall sAdant vthwijsa.

Rannsakning holls samma dag över klagomålen mot herr Knut