OCR Output

. 17
lagh och;räto Deslikest köpslager han medh osz på Cronenesz wegna,
som hono% sielf synesz,och som niuggast blifuer osz betaltt cen
tredie partt som ths är wärtt, tha han f&r af osz igen. Jtem vpbär
han skatten viaf osz meedh så stoor och starch wijcht,så att hwartt

och eett pundh hiller efter nyo wijchten ett lispund och fiorton

mark .

item för han vpbar skavten af? osg gifue wij honom 2 stycke
Reenekövtt til spisning,deett wij intet rechna, en dész förutan
måste wij gifua honom mäst huar dag — 3 ackior kött och fisk,som
wij intett tilförende gjiordt hafue,såsom af huar by,måste wij låna
honom 2 Rengshudar til sängekläde,och sedan f4 wij dem aldrig igen

Jtem wpbar han af oss huar lappeskor — 2 par som han kallar
fracht, Jtem måste wij nu fattige lappar köre s¥ longe skiussfirder
med wåra Reenar,med Cronones godz emott ths som wij tilförendhe
hafue warit waane,och ther til medh hafue wi fördf—öfwer 40 Acke—
ior firsk kUott och fisk som lappefougden Atte och tilhörde, så och
medh 5 Skiutzrenar måste wij föra här Knutz godau neder til Torne
prästeczårdh, och tilförendhe hafuer prästen icke haft mera än en
til 3. Skiutzreenar, Så wij fattige folk wti denne wintren senom
sådana olaga Skiutzning hafue borttmist 50 stycker Reenar, såsom och
att Renholt hafwer tagitt ifrå osz et 100 stycken Reene aketygh, så
och 3 stycken goda Acke Reenar. Allt dette wij F.K.M. och Rijch—
sens herrar wti all Gdmiuchhz att osa fattige lapper wti nå—
gon whra stora skada kunne blifua vedergullit,och f§ wij
icke en annan Lappefougde som een swensk man ähr fara wärtt,
att wij allesammans nödgas borttrymma,såsom allreedho een partt
giortt hafua,huilkett och wij wnderdånligen vti tijdh gifua tilkin—

na och förmodhe här opå eett nådiga suar,med desse wvåre fattige wtt—