OCR Output

12
Och efter desse beskyldningar ähro skedde i Lapmarken skögg thzg till
höga öfwerhoceten,och dee der sielfue viföre gine åaker.

I en skrivelse den 27 juni 1615 bestred herr Enut att han, sågom
birkarlarna ville göra sällande,forslat sitt pods ur Lappmarken MödX
i 15 ackjor med kronangs renar

= = Hwyarföre bekenner jagh medh thinne min skrifteligh bekennelse

och obligation,thet iagh (och öändå nogast reknat) icke öfuer 24 kan—
nor Brindewijn hafuer fördt medh migh up i Lapmarck,eyheller mz nå=—
gon annan, hemligen eller uppenbarligen tijt förskickat,uthan så my—
kit som förbemält är,thet man och wäl uppå ena sådana långh resa be—
höfuer: Och för:sde Brindewijn hafuer iagh fördelat både then ärligh
och förståändigh Reinhold Steger Lapfougte,hans tienare,Lapparne,och
flere andre,och haft änthå ther af någre kannor på hemresan, såsom
försde Reinhold,med sine tienare seedt hafuer. Wadmal hafuer iagh
icke haflt en alon. Smör upförde iagh med migh 6 lispund. Lapbrödh
40 små kakor, Och alt thetta som förbemält ir,war sammanbundit uthi

6 ackior och ey flere.

Lapparna ging%vidare med sina klagomål. I en skrivelse
till Kungl. Majst utvecklade de en rad anmärkningar mot Llappfogden
Steger och krävde hans avsättning

stormechtige högborne Furste och Herre,Allernådigaste Konung

WJij fattige skattskyllige lapper,som boendes ärhe wti

Torne lapmarch,gifue E.K.Mth wnderd@nligen och klageligen til kinna,
huru wij fattige folch blifue plågadhe och ganska illa wtaff wår
fougte Reinholtt Steger,medh olagligh handell och öfwerwvåld, först

huru han oss trachterar medh iärn föngelse och Saackörer,fördij han
sackTäller oss som honom sielff syness,och håller icke Rättgångh
medh osz wti Bigrkekarerness närwaro,som aff ålder hafwer waritt

waantt,wtan Rappar af osz huadh han will,och föregifwver att wij ha—

fue osz forbrutitt,sAlunde wij nu fattige folck,tringde jifrån