OCR Output

IS

Den 6 april 1611 utnämndes Reinhold Steger (Stigher) till
lappfoyzde, Under år 1615 yppadeg tvistigheter mellan honom och bir—
karlarna i Torne lappmark samt lapparna. Klazsomålen drogog till slut
infor Svea hovrätt,där en aktsamling ligger innehållande i ärendet
företedda handlingar jämte hovrättens protokoll. Ur denna akt med—
delas hir det som belyser lavvarnas skjutsskyldighet.

Den 1922 juni 1615 holls landsting i Torne socken,varvid rann—
sakades de beskyllningar som Reinhold Steger riktat mot birkarlarna
i Torne socken och de som birkarlarna hade mot Reinhold
Steger och herr Knut (kyrkoherde Carelius). Stegors beskyllningar
mot birkarlarna gällde intrång & lapparnas fiskevatten och olaga
handel,m.m. och innehöll tio punkter, Boter utdimdes i vissa fall
annars hänvisades till ytterligare rannsakning i Lappmarken, Bir—
karlarna klagade i fem punkter över att Steger hindrat dem i han—
deln och att herr Knut fktt fora upp kopmansgods och brinnvin med
kronans renar. Steger hade år 1614 nödgat lapbarna att limna
marknadsplatgsen sedan han uppburigt skatten;, så att birkarlarna icke
fått köpslaga med den.

— = HMedh dett samma kommo 4 Lapper och beklagade sigh att dee äre
deres gamble seduana,att nu skiutza Myckit lingre
än som dhe af ålder ähre wane,Och der igenom sigh högeligen bekla—
gadhe,att hafua Migt — 50 st:in Renar, Der till Renhålt Suaradhe och
sadhe,hafuer iagh tagit dhem,dee svaradhe och sadhe,i hafua l&tit
taga dem af oss, Men huardt dee sedhan Shre i witta,wij
fattige män hafue dem inthg fått igen. Och elliest hir för uthan
hafue i tagit — 3 åke Renar ifrån oss,som wij och inthg hafua fått
igen. Såsom och sadhe sigh hafua andra store klagemåll och nu wele

besikie wår Nådige öfuerheet och all deres besuär tilkinna sifua.

Svea hovritts arkiv: Liber causarum vol. 6 1615 nr 4 RA