OCR Output

Ns + 169 13

Undervisning och rättelse,hvarefter den stormäktige hög—
borne furste och herre Herr Carl,Sveriges rikes utkorade
Konung och Arffurste,Hertig till Sodermanland,Nerike och
Vermland,vill att Hans Kongl. Maj:sts utskickade tjenare
ärlig och välbördig Bärendt von Kolen med Rasmus Niells—
son skola i Lappland beställa,både huru skatten af Lap—
parna skall utgöras,och huru och på kvad sitt de honom se—
dan af Lapparna upbära skola.

Till det åttonde skall kronans skatt utföras ifrån sjö—Llap—
parna efter detta sätt: Jfrån Malånger söderut in till Titisfjorden
utaf alla lappbyar der emellan skall foras fisken till Joen Larsson
i Grundfjorden,som ligger i Titisfjorden. Der skola Luleå Lappar
möta med etthundraTrettiotvå kronans renar och anamma fisken och
fora honom till Luleå länsmansgård,det är femtio mil.

Till det nionde,skall han foras ifran Longehås,som ligger
vester ifrån Alten elf,soder %;?;llt in till Malanger,skall fisken
anammas och foras till linsmannen Redhar Andersson i Arreby,
som ligger i Lingen,och derifran skall han foras till Fjorbottnen,
der som Rustejoke å utlöper. Der skola Ronalle och Tingevara Lappar
i Torneå lappmark möta med etthundra renar och anamma fisken och
föra honom till Seggevara lappby,det är trettio mil vid pass ifrån
sjosidan. Der skola Seggevara Lappar emot taga med kronans renar
och fora honom in till Torneå länsmansgård,det är fyratio mil.

Till det tionde,skall han föras ifrån Tenotecki vid Vester—
hafvet söderåt allt in till Lagnäs by,skall fisken tagas och föras
upp i Altfjorden, som ligger öster ifrån Longnäs,elfven upåt,der
skola Koutekeni,Lappjirfvi och Afviovara Lappar mota med sextio

renar och fora fisken till Sundevara,och sätta fisken ned hos läns—