OCR Output

1)
Till dhett tridie klage dhe sigh dher öfuer att han tuinger
dhemn föra derres skatt och dhet som han af dem på K.M. wägna kiöp
haffuer både fisk och Sinwarer till then platz dher han sådhantt
pliager leffrerer till Schips huilckitt aldrigh haffuer waridtt til—

forendhe sedwane,

3
Danica, Gränsehandlingar % Lappland mot Norge RÅ Tryckt i Isak

Fellman, ilandlingar och uppsatser — = — IV s.53