OCR Output

pekonner,och thet andre hans Folk som han medh sigh hafwer.

Till thet Andre etc. Tilsteder Nilss Oriwain thett the förnemb—
ste af Lapperne vdi Tingewerre,drage sin wigh till att sökie sin
neringh och berningh,och icke wele göre någen Schiutzferder eller
annet mere. vthann the fattige lapper moste blifwe qwarre och sware
både för gestningh och Schiutzreser,och inthet få drage vthi Träs—
kenn till att bruke sigh,effter meste deellen af Lapparne ähre skyld

offt:de Nilsses hustru.

«o . um . ue . me . we . c . we . ce . ue . @8 . ce | mep — Me

5. Till thett Fempte, Gifwe the klageligen tilkenne,thet the
moste föde Nilss Oriwains lappekonner deslikes och honom och hans
drengier både ener han drager nidh till Warånger och op tilbake igen,

så lenge han ther i Tingewerre ligger.

Dette före schrefne hafwe the bekrefftigett med theress egne
Bomerkien,som är,
Rassmus Nielsson
Anders Michilssonn (Bomirken)

M&rthen Biwrssonn

på Nils Orawain udi Sundewareby.
Lappernes Klagemåll

XANMEXEXXXX SAMEXXOLXAX XNHMNENXH 4 XENXXXRIXTXXHEEHXX K I X K8 X NXK XXOX

1e Per Larsson i Torno Lappmarch Klager på Nilss Orawain att
han icki hafuer achtadh K.M:ttz bref som han hade sigh förwärfuett
for och oritt så och for olagligh skiutzreeser vthan
sedan han fick befallingen igen haffuer han handlatt emott honom
werre ihn förr och fordokatt hanss Skatt vdaf lutter afundh och ill—
willia Och begärer på alle Lappernes wegna att han motte blifue af=—
satt vdaf Fögdrij och köp handelen så framt the alle tilhopa icke
nödes draga dher ifrå så att Konungenn icke beholler der qwar een

lap sin mehre,
(2 orätt vikt)