OCR Output

16

Ar 1595 siinde hertig Karl kommissarien Gerdt Josting till
Norge,vilken med bitride av underlagmannen Sven Pedersgon (Persson),
länsmannen i Kalix Jöns Karlsson,fogden i Lule lappmark Olof Bur—
man samt kansliforvanten Carl Raafvägäébgo lapparnas i Torne lapp—
mark klagomål mot fogden Nils Oravainen, Bland dessa var

även en del anmärkningar över den tunga som lades på dem genom

skjutsningen av fogdens gods.

Lappernegs klagemåhl vthi Rognala Lappeby opå thenn Swenske
Fougde Nils Oriwvain,huilke äre förhörde och ransakede uthi Jöns
Carlssons Olof Burmans och Carl Raafz nehrware, Datum Tornö denn

9 Martij anno etc. 1595

4, Till thett Fierde etc. Beklage lapperne sigh att the moste
före hans godz både nidh till Siösidhenn och vp ifrån Siösiden igen,
deslikes och een heell hoop medh Raner fisk och myckit annet köp=
mansgodz,hwadh Konungens ähr thet weele the gerne éffter machten
framfordre,huilken Schiutzreser the i andre Fougders tider aldrigh
hafwe giort,förre än Nilss igenn kom til Befalningen,och klage lap—
perne att opher een godh Rann för een slagen daler,och säll thenn

vih igen för 2 slagne daler eller tree pundh Smor.

Lappernes klagemåll vthi Tingewerre,huilket skedde vthi
Jöns Carlsgons Olof Buhrmans och Carl Raafz nerwarelsse Den 10 Mar—
tij Anno etc. 1595
1. Till thett Förste,Klage Lapperne vithi Tingewerre,thet Nilss
Oriwain betunger them medh olaglige Schiutzferder,till hans köpmans—
godz både medh Ackier Kerrig och ottereep såssom och medh cen hoop
Rener nidh till Waranger,och seden ener han kommer op igen tilbake

nidh till Tornö,til hans gårdh, Deslikes moste the Schiutze hans lanp=—