OCR Output

Omkring år 1553 fråntog konung Gustay birkarlarna ritten att
mot avgift till kronan uppböra skatt av lapparna. Lapparna lades di—
rekt under kronan beträffande skatten och lappfogden upptog den. Fog—
den skulle även uppköpa skinnvaror for don kungliga skinnkammarens
räkning. Både för skattepersedlarnas och de uppkOpnta varornas skull
maste fogden lita till lapparnas skjuts näragkulle transporteras ur
Lappmarken. Men vid sidan av sin tjänst bedrev fogden ibland egna
affärer och betungade lapparna med forsel av de varor som,dgffippkfipt.
I Torne lappmark visade fogdarna bide hårdhet i skatteindrivningen

och övergrepp beträffande skjutsen av varorna vilket framkallade tal—

rika klagomål.

Lappernes Clage Må&åhl Försth På Lappefåugtterne och
Birckalan szåm årligehn drage i fiellett.

om en 0 På Oleff Anundtssonn

Wttogh försne Oleff Anundzgon anno[?å58 vtaff? Rounula lappeby 5
reenar och ackior på 5 dags leedh och en ledzagare till att f5ire sitt
egitt godtsz till Nårie medh siffuandes fore att thett skulle wara
Kongl« Mttz godtszs huilckett liqw@ll icke war sannth,för same forsle
finge lappne ingen bittalningh.

Theslig:te körde han på samme ReesA ihieel en vtaff same feom ree—
nar, huilken han lappne icke heller bittaltte.

Sammelunde när han käåäm tilbake ifrån Nårie måste the före hang cAds
medh 6 Reenar 7 dagleedh huarföre the eij heller någhn bittalningh
finge Begäre fördenskuldh att Kong. Mtth. icke wille tilstedie tha
han skulle drage vp i lappemarcke hidhn effthr.

På Jöng Jonssonn
= == 5, Jthem togh han aff same Riime en Reen och forde sitt godz

medh ifrån Lappemarchen och till Tornö hujilken Reen han ickeXiåRk igerne

HNandlingar rörande lanppmarcken 1559 Tryckt i Isak Follman:lim d—=

lingar och uppsatser — + del IV s.21l *

t 3